De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

131 132 Vermy. Is misschien de fam. van'der Mey van Hol landsche origine? Utrecht J. v. LEEUWEN. Nygh. (XXXVII, 86). In mijne mededeeling Nygh is, blijkbaar door wegvallen van een regel in de laatste alinea, een onjuistheid ingeslopen: ‚??Marytje Nygh is dus geboren + 1625' moet vervangen worden door: ‚??Marytje Nygh is dus geboren + 1650 uit een Pieter Nygh, die + 1625 kan geboren zijn.' Het wapen Nygh, door den heer W. F. Hartman Jr. opgegeven komt in een lakverzameling, die onlangs in mijn bezit kwam, voor onder den naam ‚??van der Roeven.' Utrecht. ‚?Ę J. v. LEEUWEN. (Oort) Cornelis van, notaris te Roermond 1633. Ge¬≠ gevens gevraagd aangaande zijne voorouders en mogelijke nakomelingen. V. v. O. Polder (van de)-d e Cordua. Genealogische en heral¬≠ dische inlichtingen worden gevraagd omtrent: Jan van de Polder Senior (uit Gouda?) en diens echtgenoote Cornelia Margaretha de Cordua. Hij was eigenaar van de havezathe Zwaluwenburg onder Olden broek bij transport van 1 September 1787, hij is dood v√≥√≥r 6 Febr. 1809, zij is dood in 1811. Hij erfde dat goed van Melchior Blokkert, die het op 5 Juli 1786 gekocht had van W. 0. baron van Haersolte, heer van Staverden. Hoe was het familieverband tusschen Blokkert en van de Polder? Amersfoort. W. CBOOCKEWIT W. A.z. Het wapen van de Polder is volgens van Rijckhuijsen: (Wapenb., 182) doorsn. I in zilver een zwarte vogel. II in blauw 5 gouden ringen (3‚??2). Zonder kleuren aanduiding komt het aldus voor (de vogel echter rus¬≠ tend op de snijlijn) op een brief van Jan van de(nj Polder, oud-administreerend hoofd-participant van de Geprivilegieerde Soci√ęteit wegens den Amphioenhandel te Batavia, 1796 wonende op de Zwaluwenburch in Gelderland, in de boedelpapieren van de Rotterdamsche Weeskamer. Hetzelfde wapen voerden ook Jan van de Polder, 20.3.1801 te Elburg (vermoedelijk dezelfde als de voorgaande) en Henrica Cornelia van de Polder, 28.2.1799 te Rotterdam, echtgenoote van Mr. Jacobus Blauw, oud Raad in de Vroedschap van Gouda (zij woont later te Leiden), volgens hunne lakafdrukken in prot. n¬į 36 van Not' Isaac Valeton te Rotterdam. Doe -BUR. PoutStna (van), Jansen. Gevraagd de wapens van de geslachten van Poutsma en Jansen, waartoe behoorden de echtgenooten van Dr Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma m. n. Aukje van Poutsma (gehuwd Ternaard 11 Dec. 1780) en van Egidius Dani√ęl Trip m. n. Jacomina Jansen, wier dochter Geertrui in den echt trad met Petrus Johannes van Beyma te Peins 18 Sept. 1808. Wellicht is het eerstgenoemde: in zilver (?) 3 boven elkaar geplaatste sleutels van ‚?? ? helmteeken: een pelikaan op zijn nest, zijne jongen voedend, blijkens afdruk van een alliantie-cachet uit dien tijd, in mijn bezit. 's Graveland, . JOHN. C. VAN LENNEP. Ons is slechts √©√©n wapen van Poutsma bekend, waar¬≠ van een lakafdruk uit de 18¬į eeuw zich in de collectie Steenkamp bevindt, nl: doorsn. I in zilver een ster (6) van . . . , II in rood een lelie van zilver, met een dwarsbalk o. a. h. van zilver. Wij kennen zeer vele wapens Jansen. Daar wij echter van geen dezer weten of het 't gezochte is, blijven zij hier onvermeld. DOC.-B√?R. Putman. (XXXVII, 90). Volgens eene m.s. fragment¬≠ genealogie P., van de hand van wijlen Fred. Caland, zijn uit het huw. Putman-v. Laer drie kinderen geboren: 1. Een zoon, f v√≥√≥r zijn vader (voornamen worden niet opgegeven, doch hiermede wordt hoogstwaarschijnlijk de genoemde Alexander Joan bedoeld, die dan v√≥√≥r 16. 7. 1801 moet zijn overleden). 2. Carel, geb. 1773, f als luit. op Guernsey 20. 9. 1802, 3. eene dochter, van wie evenmin de voornamen worden vermeld. 's-Gr. M. G. W. Rijn (van)‚??Amsingh. Leendert van Bijn, gedoopt Bloemendaal 4 April 1756, overl. Amsterdam Augustus 1787, begraven te Bloemendaal, Notaris te Amsterdam, huwde te Groningen Maart 1782 Nandina Frederica Amsingh, gedoopt te Noordbroek 15 Maart 1761. Kan iemand mij ook zeggen wanneer en waar de weduwe van Rijn geb. Amsingh overleden is? De voornaam Nandina werd later bij hare petekinderen tot Fernandina verhaspeld,' zoo o.a. Mevrouw Rooseboo m geb. Waller. H. MR. H. W. Sabloni√®r e (de la). Mr. Jacobus Johannes Christoffel de la Sabloni√®re verkocht op 26 April 1822 het goed Zwaluwenburg onder Oldenbroek. Hoe en wanneer was hij daar bezitter van geworden en was deze v√≥√≥r 1822 gehuwd geweest en zoo ja, met wie? Amersfoort. W. CROOCKEWIT W. A.Z. Stheeman. (XXXVI, 363). Volgens de mededeeling van een familielid zijn de kleuren een gouden ster boven een brouwketel van naturel op een veld van azuur. Helmteeken niet bekend. den Maag. W. G. FEITH. Ubbena (XXXVII, 90). Aan de bronnen over dit oor¬≠ spronkelijk Oost-Friesch boerengeslacht kan nog worden toegevoegd: Emder Jahrbuch XVIII, 1914, blz. 128‚??131, ‚??Der Kanzier Wilhelm Ubbena'. Naar zijnen vader, den ‚??Hausmann' (vrije boer) Bemet Ubbena te Larrelt bij Emden, noemde Wilhelm Ubbena zich ook wel Wilhelm Bemedes (= zoon van Remet), hetgeen de onjuiste aan¬≠ duiding der familie als ‚??Ubbena vanRiemedes' (Maandbl. (XXXVI, 366) verklaart. Zijn halve broeder was de in de brieven van Erasmus uit de jaren 1518‚??1532 dikwijls genoemde Dr. Hayo Hermannus Hompen uit Emden, later Keizerlijke Raad te Utrecht, een schoon¬≠ zoon van den bekenden Amsterdamschen rijkaard Pom peius Occo (Emder Jahrbuch, XVIII, blz. 119‚??123). ‚?Ę Emden. F. RITTER. Utenweerde. Is iemand het bestaan eener genealogie dezer Betuwsche familie bekend? V. ' v. O.