De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

135 136 beladen met 5 penningen of koeken, vergezeld van drie leeuwen? 's-Gravenhage. M. G. WILDEMAN. Indien de middelste voorwerpen op de beenen van den keper sterren zijn iu plaats van penningen, komt dit wapen volkomen overeen met dat van het geslacht Roldanus. (Zie Arm. Genl. in voce). ' Doe -BÃ?R. Wapen (Onbekend). Bij de verbouwing van een huis te St Oedenrode werd een stempel gevonden met het ' volgend wapen: In een blauw veld een gouden dwars­ balk, vergezeld van boven van 3 ruiten, van onder van 3 klokken, beide vermoedelijk van zilver. Helmt. 3 struisveeren. O. v. N. Wapen (Onbekend). (XXXVII, 93). Het mannelijk wapen van het door den heer Steenkamp gezochte alliantie­ wapen is dat van een geslacht Koppen, en werd gevoerd door Theodorus Koppen, 1806 notaris te Utrecht. Het veld is rood, de overige kleuren zijn ons onbekend. Als helmteeken fungeert het hoofd met een lint om den hals gestrikt. Aldus op een lakafdruk in de fraaie collectie lakafdrukken in het Museum te Rotterdam en op een dito in het Rijksarchief te Utrecht in een portefeuille met koopconditiën voor het gerecht van Schalkwijk. Op den laatste staat als randschrift vermeld : lheods Koppen Notaris. DOC.-BUR. Wapens gevraagd. (XXXVII, 94). Dirk van den Steen is dood 1576. Zijne dochter Segewalda levende 1576 trouwde 1°. Gerlich Eaegdaim en 2°. Hendrik van Beenhem 1576. Uit deze huwelijken: Margareta Haig dairn, die 9 Maart 1578 trouwde met Rendrik van Brempt zu Hardenstein en Judith van Beinhem. Deze Brempt voerde het gedwarsbalkte schild. (Bronnen: de Raadt artikel Ooy, Fahne's Stael van Holstein blz. 61 en gedrukte genealogie van Laer). De geslachten van den Sande (von Sande) en van den Steen (von den Stein, von dem Stein) behooren te huis in het Hertogdom Cleve. Margareta von Sant weduwe van Arnt van Boicholtz zegelde 1535 met een dwarsbalk vergezeld van drie leliën. (Fahne's Bocholtz. IIter Band. Urkundenbuch 106). Mijne meening is, dat dit het wapen is van de gevraagde Sande, doch mag ik niet verhelen dat in een ms. wapen­ boek van den Heer van Sypesteyn een Euert van den Sande voorkomt, die in zi. drie ro. klaverbladen voert. Hij leefde HH 1575 en was gehuwd met Judith van de Padevoort. In Fahne's Spee, blz. 195, komt een kwartierstaat voor die uitgewerkt en met andere gegevens vergeleken aan Judith van den Steen, ob. 1492, tot wapen geeft een adelaar. Zij was gehuwd met Heyl Stroiff, die ook een adelaar voerde. Gerlach von dem Stein, Richter zu Kalkar, zegelde 1623'met â??einen Adler und darüber einen befriigelten Helm'. (Stadtarchiv zu Kalkar). 's-Gravenhage. ' J. D. WAGNER. het wapen von dem(n) Sandt, Sande, tot nu toe tevergeefs. Het betreft hier de Limburgsche familie, die â??Haus Muthagen' â?? niet Mützenhagen! â?? bij Astenetb. Aken bezat. De familie verarmde. Zekere Abel von den Sande te Wessem (Holl. Limb.) zegelde in 1623 met zijn â??angeborenen Pittschaft', zijnde een letterteeken, ge­ vormd door de samenvoeging van de letters A. B.V. D.S. Zijne vrouw was Maria â??ein armes betrubtes Weiblein'. Berlijn-Steglitz. H. F. MACCO. Wijnmalen. In de zegelverzameling van â?¢ ondergetee kende bevindt zich een lak van de familie Wijnmalen, dat 'geheel overeenstemt met de beschrijving door het Doc.-Bur. op pag. 95 sub I gegeven, behalve het tweede kwartier, dat hier is goud met een struisvogel (kleur niet aangegeven). Breda. A. N. J. TH. a TH. V. D. H. Zutphensche geslachten. (XXXVII, 96). d'Orville. Amsterdam ingeteekend 11.3.1707: Gerrit ten Acker, v. A'dam, w. Maria Matsue. Martha d'Orville, v. A'dam (sic), o. 42, ouders dood, oom Pieter d'Orville. Amsterdam ingeteekend 24. 8.1725: Mr Bartholi Weniholt, v. Zutphen, o. 68, ouders dood. Martha d'Oruille, v. Hamburg (sic), w. Gerrit ten Acker. 2.4.1750 is te Amsterdam ingeteekend: Jan Jacob d'Orville Jr, v. Hamburg, o. 31, va. Jan Jacob te Hamburg. Veltman. Amsterdam ingeteekend 7.10.1740: Mr Gerard Hasebroek, v. Zutphen, o. 23, ouders dood. Catharina Veldman, v. Vreeland, o. 23, va. Jan. A'dam. A. B. v. D. VIES. Zutphensche geslachten. (XXXVI, 112, XXXVII, 96). Inzake Ds Rendrik Philip Budde, geb. + 1750, f 26. 10. 1795, gehuwd met Paulina Wildrik, f Deventer April 1804, oud 51 j., vinden wij ineen m.s. v. Fred Caland vermeld, dat hij een zoon was van Winoldus B., ged. te Deventer 21. 9. 1690. Is de doop + 1750 van Hendrik Philip voornoemd te Deventer niet te vinden? 's-Gr. M. G. W. INHOUD 1919, N° 3. Bestuursberichten. â?? Oorkonden betreffende het geslacht van As­ beck, medegedeeld door M. G. Wildeman. â?? De beweerde afkomst van het geslacht Beeldsnijder, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. â?? Aanteekeningen uit de oude registers van Retranche­ ment (Zeeuwsch-Vlaanderen), door Ph. F. W. van Romondl. (Slot). â?? Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (16S0â??1811), medegedeeld door A. B. van der Vies. (Vei volg) â?? Rentmeesters en Geldwisselaars, doorMr. Dr. S. Muller Fzn. â?? Korte mededeelingen: Blijdenstein, De Purperkleur in de Heraldiek, Teixeira. â?? Vragen en antwoorden: Bade, Bellen (von der), Baxâ??Bollâ??de Meier, Buttingha (van), Carpentierâ??Lefebvre, Cuperusâ??Hoogkamer, Diepenbroeck (van), Dussen (van der)â??Sas­ bout, Ebelen (van), Leemans de Jonge en Pau, Exdbrink (Wapen), Frijâ??vad der Does, Gelder (de), Gieben, Grafzerk, Groet (de), Ham­ ming, Heyde (van der)â??Hogerboort, Hofstrede(Wapen), Hogerscheyt â??van Swieten, Hoogewerff, Kemp (de)â??van Kreel, Kraftâ??Buschman, Laats, Meurs, Mye (van dei), Nygk: Oort (Cornelis van), Notaris te Roermond 1633, Polder (van de)â??de Cordua, Boutsma (van), Jansen, Putman, Rijn (van)â??Amsingh, Sablomère{dela), Stheeman, Ubbena, Utenweerde, Valso (de), Veer (de), VerHuell, Wapens (Onbekende), Wapens gevraagd, Wijnmalen, Zutphensche geslachten. Wapens gevraagd. (XXXVII, 94). Ook ik zoek naar De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorh. H. L. SMITS.