De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

v- M A AND BLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij­ dragen, correspondentie betreffende de redactie ran het Maandblad, opgaven van adresverandering, op­ merkingen in zake de verzending en aanvragen om exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen gelieve men te richten tot den redacteur, Mr. TH. B. VALCK LUCASSEN, Baamweg li, 's-Gravenhage. De jaarlijksche contributie bedraagt Æ?7.50. Leden te 's-Gravenhage, die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, betalen hiervoor eene verhoogde con­ tributie van Æ? 10.â?? per jaar. I Brieven, aanvragen enz. betreffende het Ge­ nootschap te richten tot,den secretaris, Mr. E. J. THOMASSEN & THUESSINK. VAN DER HOOP, SweeUnck- straat 8, 's-Gravenhage, en die betreffende de Biblio­ theek tot den bibliothecaris W. baron SNOUCKAEKT VAN SCHAUBUKG, Jan van Nassaustraat 96, 's-Gravenhage. De Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd Heerengracht 62 (hoek Princessegracht), 's-Gravenhage, is voor de Leden geopend iederen Maandag van 2â??4 nnr. - â?¢' De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. XXXVII6 Jaargang. April 1919. Bij dit nummer wordt een plaat verzonden, behoorende bij het art.: â??Hot geslacht Teixeira in Nederland's Adelsboek'. BESTUURSBERICHTEN. Tot lid zijn benoemd: O. E. W. NERING BÃ?GEL Ommen. 'Burgem. v. Stad en Ambt-Ommen. C. C. PELS RUCKEN Ede. Kapt. Veld.-Art. Adreswijzigingen. WALRAVE BOISSEVAIN Amsterdam. Keilersgracht 321. A. E. ROEST VAN LIMBURG . ... de Bilt (V.) Kloosterpark. PH. F. W. VAN ROMONDT Leiden. Oegstgeesterlaan 49. MR. T. A. M. A. VAN LÃ?BEN SELS . . Leeuwarden. Spanjaardslaan B 97. MR. A. STARING 's-Gravenhage. , N. Schoolstr. 95. W. LüNSINGH TONCKENS Assen. Beüerstraat. A. K. VINK Leiden. Documentatiebureau. Breestraat 52a. Aangezien het van groot belang is voor de leden, dat het documentatie-materiaal van het Genootschap zooveel mogelijk worde uitgebreid, doet de Commissie voor het D. -B. een krachtig beroep op alle leden, die veel in ar­ chieven werken, om de gegevens op genealogisch en heraldisch gebied, die zij bij hunne nasporingen tegen­ komen 'en die naar hun oordeel voor anderen van waarde kunnen zijn, te noteeren en aan het D.-B. op te zenden. 1 en einde zulks te bevorderen stelt de Commissie fiches van een door het Bestuur vastgesteld modél kosteloos voor de leden beschikbaar. Deze fiches kunnen worden aangevraagd bij den Secre­ taris, Mr. E. J. TH. aÏH. vANDERHoop,Sweelinckstraat8, > 's-GravenhSge, en zullen door dezen gaarne ingevuld worden terugverwacht. . . De Commissie twijfelt er niet of deze vorm. van/ coöperatie onder de leden (bij de oprichting van het D.-B. een der punten van het program) zal bij velen instemming vinden. Moge het Genootschap langs dien weg geleidelijk in het bezit komen van een belangrijke verzameling familie gegevens! Het geslacht Teixeira in Nederland's Adelsboek, door MR. TH. R. VALCK: LUCASSEN. Het opstel, dat wij in het Mei-nummer van den vorigen Jaargang van dit Maandblad ]) aan de afstamming en de stamreeks van het geslacht leixeira hebben gewijd, heeft, zooals wij reeds mededeelden 2), aanleiding ge-, geven tot een wederwoord. Niet 'van de 'zijde van de Redactie van Nederland's Adelsboek, tot wie ons ver-' toog gericht was, maar van die ,van den persoon, die als de geestelijke vader dient te worden beschouwd van de talrijke onjuistheden, welke in het artikel Teixeira in Nederland's Adelsboek 1918 .worden aangetroffen. Met, de publicatie van zijn geschrift 3) heeft de schrijver,. Jhr. . Dr: E. Teixeira de Mattos te Heelsum,. aan de Redactie van voornoemd jaarboek een goeden dienst bewezen, want wel.blijkt thans zonneklaar, dat zij slechts in zooverre voor den inhoud van het door haar gepu­ bliceerd artikel Teixeira verantwoordelijk mag worden ») XXXVI, kol. 121â??145 . ») XXXVI, kol. 356â??357 . a) Critiek op het artikel van Mr. B.. Th. Valck Lucassen in â??De Nederl. Leeuw' d.d. Mei 1918, over het geslacht Teixeira in het Nederl. Adelsboek. Bijdrage tot de geschiedenis betreffende oud Spaansch-Portugeesohe geslachten in Nederland. Uitsluitend naar authentieke en officieele bescheiden. Door Jhr. Dr. E. Teixeira de Mattos, te Heelsum., .