De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

15 16 Hot was nu zaak den vader te vinden van wien be­ kend was, dat hij den voornaam Israël gedragen moest hebben. En inderdaad vond ik in de Gerichtssign aten der Veluwe, deel 1631??1633, Bank van Voorst, onder de signaturen d.d. 17 Aug. 1632: Jan Janszn. Cock sprak aan Peter Hendricx in den Swaen (té) terWolde, om betaelinge van twee mudden roggen die verweerder tot'Israël Driessen utter naem van den aenlegger gehaelt ende daer heeft moeten betaelen 16 gl. En onder de Contumaciên van dezelfde Bank, mede op 17 Aug. 1632: Jan Janszn. Koek hebbende doen peinden an 't gerede (goed) van Israël Andriessen vqr 98 gl. proce­ derende van verkofite roggen en voor die kosten met rechten etc. und hiertegens door denselven Israël pandt keringe gedaen etc. Alzoo in 1632 komt inderdaad een persoon met den naam Israël te Terwolde voor en veilig mag men ?? gelet op het zeer zeldzaam voorkomen van diens voornaam ?? aannemen, dat dit inderdaad de vader van Lambert en Steven Israëls is, immers het is niet aan te nemen, dat in het toenmaals nog zeer kleine Terwolde twee personen geleefd zouden hebben ?? te zelfder tijd ?? die den voor­ naam Israël hadden. Een verder onderzoek naar Israël Andriessen en zijn zoons Lambert en Steven Israëls, in de Gerichtssignaten der Veluwe van 1601 tot 1647 ingesteld, gaf echter geen verder licht, zij komen daarin niet meer voor. Ook in de Signalen van gewijsden en andere beschikkingen van de Veluwe, nagezien van 1594??1649, werden alleen gevonden de uitspraken van het Gericht der Veluwe in de zaken van 17 Aug. 1632 en 22 Juni 1636 hiervoor uit de Gerichtssignaten 'vermeld, ? doch verder kwamen in al die jaren de namen van Israël en zijn zonen niet meer daarin voor. Het zelfde was het geval met eenige andere nog van dien tijd, aanwezige registers der Veluwe, als Registers van schriftelijke dingtalen en 'Register van erfhuis verborgingen. Verder is nog nagezien het Protocol van vestenissen en testamenten van Nijbroek, beginnende met 1656 en het Protocol van transporten van Nijbroek van 1617??1656, omdat Nijbroek, vlak ten Noorden van Terwolde gelegen, geen deel uitmaakte van het Drostambt der Veluwe, doch een afzonderlijk Richterambt vormde, doch in al die registers werd niets gevonden. Uit de reeds vermelde acte van 17 Aug. 1632 blijkt dat gepeind wordt aan het gereede = roerende goed van Israël. Wordt anders in den regel gepeind (dreigen met beslaglegging) aan vast goed ?? ongereed goed, uit het feit, dat dit hier geschiedt aan het roerende goed, zou ik geneigd zijn op te maken, dat Israël geen onroerend goed in eigendom bezat. Ook is het mogelijk dat zijn spoor niet verder is terug­ gevonden, omdat hij van elders herkomstig was. In ieder geval vangt thans met Israël Andrieszn. te Terwolde de stamreeks aan van het geslacht van Woelderen, dat omstreeks 1668 uit Nijmegen naar Cuyck ver­ huisde en in de 18e eeuw aldaar en te Grave in de regeering zat. ?? -+x-r-?? Huwelijksinteekeningen vóór 1680 van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam, medegedeeld door A. B. VAN DER VIES. .(Vervolg van XXXVIII, 296.) v. = van, o. = oud, p. = predikant, w. = weduwnaar of weduwe, va. = vader, m. = moeder, b. = broeder, z. = zuster. , 4.8.1657. Michael Kintzius, v. A'dam, p. Krommeniedijk, w. Grietie Jans van Delden. Judith Hendrick, w. Jochem van Waeck. 19.4.1657. Nicolaus Doemer, v. Oost Vlieland, o. 25, p. Koedijk, stiéfva. Frans Esaja den Heussen. Giertie Booneters, v. A'dam, o. 28, ouders dood, z. Dieuwertje. 1.2.1657. Johannes Zanius, v. Zaandam, o. 30, p. Zunderdorp, ouders dood. Catarina Merseers, v. A'dam, o. 23. 26.1.1657. Henricus du Rieu, p. Schoorl. Alida Codde, v. A'dam. 23 1.1657. Joannes Thilenus, v. Londen, o. 29, p. Goes, m. Maria de Fraye. Susanna van Baerle, v. Leiden, o. 24, va. David, m. Rachel Godyn. 4.11.1656. Pieter Codde, v. A'dam, p. Wilsveen. Margrietje Troost, v. Rotterdam. 27.9.1656. Christianus Dengberiius, v. Haarlem, o. 27, p. Noord Scharwoude. Sara Noiret, v.' A'dam, o. 26, va. Jeremias. 8.9.1656. Joannes van Zanen, v. A'dam, p. Huizen (N. H.), w. Maritje Hendrix. Catharina Walschaers, v. A'dam, o. 34, m. Annetje Hendrix. 17.8.1656. Dionisius Domna, v. Leeuwarden, o. 34, p. Ried, w. Elisabeth Sargons. Flora Helt, v. A'dam, o. 29, m. Elisabeth Cloppenburg. 14.7.1656. Aegidius de Raadt, v. A'dam, o. 23, p. Hoornaar. Margareta Haack, v. A'dam, o. 25, va. Arend Arends. 1.5.1656. Wilhelmus Muyden, v. A'dam, o. 29, proponent. Geertje Cornelis Beth, v. Landsmeer, o. 24, va. Cor- nelis Jans. 7.1.1656. Hiskias Kranenburgh, v. Ottum, w. Willemijntie Willems Voskuyl. Maria Hamersvelt, v. A'dam, o. 34. 14.10.1655. Ludolphius van der Meer, v. Hens broek, o. 23, p. beroepen Groot-Schermer, va. Cornelis Gerrits. Maritie Abrahams Cos,, v. Alkmaar, o. 31, m. Abra­ ham Cornelis. 2.10.1655. Petrus Osdorpius, v. Alkmaar, p. Nijkerk. Eva Delmans, v. A'dam, o. 25, z. Geertruid. 4.9.1655.