De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

233 234 6. Theodore Gevers Leuven, zie Ned. Adelsboek 1920 bladz. 125. 7. Charles Gevers Leuven, geb. Tottenham 5 Juni 1803, st. Java in 1825, 2de Luit. N. I. Leger. 8. Thomas Gevers Leuven, zie Ned. Adelsboek 1920 bladz. 126. 9. Harriet Ann Gevers Leuven, geb. Londen 11 Febr. 1806, st. huize Endegeest bij Leiden 7 April 1807, begr. Oegstgeest. 10. Louise Emma Gevers Leuven, geb. Hackney (Middle Essex) 4 Juli 1809, st. Utrecht 26 Maart 1842, tr 23 April 1838 Pierre Agust Anton Bucaille, geb 23 April 1798, st 11 Mei 1849, Ritmeester Cavalerie O. I. leger. 11. Isabella Frederika Gevers Leuven, geb. Hackney (Middle Essex) 6 Sept. 1812, st. Ede 28 Nov. 1876, tr. Leiden 9 Juni 1847 Pieter Irederik baron laets van Amerongen tot Natewisch, zie Ned. Adelsboek 1918 bladz. 6. Ylquinquies. Jhr. Mr. Claudius Pieter Gevers, zie verder Ned. Adelsboek 1920, bladz. 126 e. v. Vbis. Aarnout Gevers, Ger. ged. Rotterdam 25 Mei 1714, st. Rotterdam, begr. Dordrecht 20 Maart 1788 Groote Kerk familiegraf Brouwer B 1 en 2, Schepen van Rotterdam 1744‚??1745, 1752‚??1753, Vrede maker 1749‚??1750, tr. Rotterdam 15 Mei 1737 Margaretha Maria Brouwer, Ger. ged. Rotterdam 31 Dec. 1719, st. huize Lekzigt bij Dordrecht, begr. Dordrecht 23 Juni 1784 Groote Kerk familiegraf Brouwer B 1 en 2 's avonds 9-|- uur met 6 flam¬≠ bouwen boven het getal,' met volk daar achter, dr van Adriaan en Maria van der Werff. Uit dit huwelijk: 1. Paulus Gevers, Ger. ged. Rotterdam 8 Mei 1738, st. Rotterdam 8 Juli, begraven Dordrecht 12 Juli 1797 Groote Kerk familiegraf Brouwer B 1 en 2 's avonds 9 uur met 6 flambouwen'extra. 2. Adriaan Gevers, Ger. ged. Rotterdam 4 Febr. 1740, st. Rotterdom 26 April, begr. Dordrecht 1 Mei 1801 Groote Kerk familiegraf Brouwer 's avonds 9 uur met 6 flambouwen boven de ordinaire. 3. Abraham Gevers, Ger. ged. Rotterdam 10 Maart 1742, st. Rotterdam 1 Maart, begr. Dordrecht 7 Maart 1827 Groote Kerk familiegraf Brouwer B 1 en 2. liter. Salomon Gevers, geb... ,begr. Rotterdam 2‚??9 Juni 1635, ‚??caersmaker', wonende Visschersdijk in ‚??de 3 Vreemdelingen'1), tr Cathalyntje (Cateryna) Cab beliau, geb.. .., begr... . Zij hertr. Rotterdam 10 Febr. 1637 Jan Jansse Bijlandt geb. Hamburg. Uit dit huwelijk slechts gevonden: Josyna Gevers, Ger. ged. Rotterdam 29 Nov. 1628, begr. ... ') Hij koopt 24 Mei 1630 een huis Hoogstraat (prot. 264) en 15 Mei 1632 een huis aan de Visschersdijk N¬į. 2 genaamd ‚??de3 Vreemdelingen'', belend ten Oosten door de Keizerstraat, voor f 2850.‚?? (prot. 4442), dit huis werd 17 Juni 1639 verkocht door Jan Jansz Bylandt (Kijland?) gehuwd met Catharina Cabbeliau voor f 3900.‚?? Pouwels Jansz Gevers en Jan de Vryes caersmakers zijn geordineert voochden over de wees¬≠ kinderen van Salomon Jansz Gevers caersmaecker, daar moeder af ia Cathalina Cabbeliau, onder den behoorlycke eedt bij hen in handen van weesmeesters gedaan. Actum bij Cornelis Jongcneel ende Johan van Berckel weesmeesters 23 Jan, 1537 (Register van voogdijen deel 4). Huwelijksinteekeningen in de Kerkelijke registers te Amsterdam van Predikanten, die aldaar gestaan hebben, medegedeeld door A. B. VAN DER VIES. v. ‚?? van, o. = oud, p. = predikant, w. = weduwnaar of weduwe, va. = vader, m. ‚?? moeder, b. = broeder, z. = zuster. (Vervolg van XXXIX, 178.) 8.6.1623. Anthonis Plancius, v. o. 35, p. A'dam, m. Johanna Geubels. Claasje Pietersz, v. o. 36, z. Heyndrickje Pietersz. 27.6.1623. Johannes Cloppenburg, p. Adam, w. Eva Casteleyn. / Elisabeth Bessels, v. Middelburg, o. 23, b. Adam. 15.8.1624. Anthony van Haringhoek, v. . o. 25, p. de Rijp, m. Abigael Wijts. Maria Valckenier, o. 21, va. Cornelis Jans, m. Aefge Boom. 16.6.1628. Johannes de Mourcourt, v. A'dam, o. 33, p. Weesp, geen ouders, zwager Matheus de Vick. Cornelia de Penijn, v. A'dam, o. 23, m. Anna Verspriet. . 10.9.1631. Henricus Geldorpius, v. Sneek, o. 30, p. A'dam, geen ouders. Neeltje Elberts (Pool), v. A'dam, o. 19, geen ouders, oom Jan Anthonis, tante Trijntie Gerrits. 1.1.1637. Henricus Bulaeus, v. Naarden, o. 25, p. Wormer, oom Nicolaas van Campen. Annetie Rudolphus, v. A'dam, o. 23, va. Rudolphus Petri, p. A'dam. 18.2.1637. Otto Badius, v. Aken, o. 39, p. A'dam, geen ouders. Ida Beek, v. Aken, o. 25, va. Pieter. 18.2.1637. Johannes de Mourcourt, v. A'dam, p. A'dam, w. Cor¬≠ nelia de Penijn. Catharina van de Venne, v. A'dam, o. 26, geen ouders, b. Pieter, oom Lucas. 30.1.1648. Johannes van ISlieuwenhuysen, v. Enkhuizen, p. Wijk a/Zee, geen ouders. Annetie de Marez, v. A'dam, o. 20, m. Aefgie Marlens. 25.3.1648. Andreas Lansman, v. A'dam, o. 24, p. Abbekerk, va. Jacob Jans. Anna Mits, vi A'dam, o. 20, m. Maria Mits. 25.6.1648. Cornelius Lycochton, v. Oost Blokker, o. 20, p. Westwoud. Anna Graafland, v. A'dam, o. 18, geen ouders, b. Cornelis. 30.3.1650. Cornelius Danckeris, v. A'dam, o. 26, p. Ouderkerk, va. Cornelius. Clara van Banchem, v. A'dam, o. 23, m. Maria Cor- nelisdr.. 2.6.1650. David Bothaeus, v. A'dam, p. A'dam, geen ouders, b. Johannes. Belitje de Vrij, v. A'dam, o. 43, geen ouders.