De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

247 248 wel behooren de in Navorscher 1865 pag. 281 vermelde Adolph Westerwijk, Burgemeester van Goes, wiens weduwe Digna van Angeren 25-6 1726 aldaar hertrouwt met Johannes Andriessen, predikant aldaar. Als 2° en 3e kwartier komt dit wapen voor in het gevierendeelde wapen Westerwijk Forsborgh (Forsburg). DOC.-BUE. Wapen (Onbekend). Boven de deur van het kasteel Hattert bij Vierlingsbeek in het land van Cuyk ziet men een steen, waarop een alliantie-wapen en het jaar­ tal 1649. De 2 wapens zijn aldus: a. het mannelijk wapen: ??zesmaal gesneden: 1, 3, 5 afgewende hertekop met drieledig onder uitgesneden hals en gewei (alzoo geplaatst 2-1), verder 2, 4, 6 effen'. Helmteeken: een gaande leeuw, eèn kroon hou­ dende. b. het vrouwelijk wapen: ??3 dwarsbalken'. Kleuren onbekend. Wie kan deze combinatie terechtbrengen? Amersfoort. A. F. VAN BEUEDEN. Geruimen tijd hebben wij met de hand onder het hoofd gezeten, voordat wij ons eene voorstelling konden maken van het wapen, dat de vrager hierboven op zoo ongelukkige wijze beschrijft. Eindelijk kregen wij de ge­ lukkige ingeving, dat wellicht een gepaald en tegenge paald veld bedoeld werd en, zoekende in de ons ten dienste staande gege'vens, vonden wij inderdaad in deze groep één wapen, dat blijkbaar het door vrager bedoelde zal moeten zijn. De beschrijving van dit wapen luidt aldus: ??gepaald en tegengepaald van 3 stukken blauw en goud (dit laatste vermoedelijk), de blauwe stukken (zijnde dus 1, 3 en 5) elk beladen met een hertekop met hals. Helm­ teeken : een uitkomende leeuw, die een kroon tus­ schen de pooten houdt. Het werd door ons gevon­ den op een lakafdruk op den. brief van J. C. Schoorn, 27-8 1805 Voorzitter of Secretaris van het Schoolbestuur te Schiedam (mogelijk ook Notaris aldaar), in de Bij­ lagen tot de resoluties van den Raad van Schiedam in het archief aldaar. Gf dit inderdaad zijn wapen was, kunnen wij niet verzekeren, een geslacht Schoorn, in het begin van de 18° eeuw in de regeering van Breda, voert een geheel ander wapen. Het vrouwelijke wapen, nl. de 3 dwarsbalken, is dat van het geslacht van den Hattert (ook van den Hatart geschreven). Men vindt het in het Armorial Général beschreven als ??in goud 3 zwarte dwarsbalken',' Het zegel van jonker Crysloffel van den Hatart, 26-10 1611 ??Haefman' in de landen van Cuyck, ver toonende 3 dwarsbalken, vindt men op een stuk in het Rijksarchief te 'sHage. Of er eene alliantie Schoorn met van den Hattart bestaan heeft, is ons voorloopig niet bekend. DOC.-BUK. Wapen (Onbekend). Johannes Waldeck, geb. 16 Nov. 1699, burgomeester van Immenhausen (Hessen-Kassei), had 4 kinderen w.o. Willem Hendrik, geb. 17 Januari 1727. Deze huwde te 's-Gravenhage met Sarah Henriette von Wylich, geb. 7 Januari 1733 te Wesel. Van dit echtpaar bestaat een stempel met alliantie­ wapen : Rechts: Waldeck,, blauw met 3 zilveren staartsterren (1??2) boven een groenen grond. Helmteeken en zil­ veren staar1 ter. Wrong. Dekkleeden: zilver, blauw. Helm gekroond. Links: ovaal schild, gedeeld : a. Wylich, zilver met een rooden keper vergezeld in den voet van een rooden ring, b. zilver met 9 gespen ? (of maliën?) (3??3??3) van? en een schildhoofd met een garnaal (althans géén kreeft, want hij heeft geen scharen), wiens voel­ horons over de deellijn heen komen (ten onrechte ver­ moedelijk). Helm gekroond. 2 Helmteekens: rechts: Wylich, drakenhals met schildje er aan hangend, be­ laden met keper en ring, links: de garnaal. Gevraagd wordt van welk geslacht de linkerhelft van het vrouwelijk schild mag zijn. Mij is geen wapen met een ??garnaal' bekend. Oinneken. STEENKAMP. Wapens (Onbekende). (XXXIX, 183). In den gevel van een huis te Emden staat een alliantie wapen, dat onge­ veer met de wapens op de brandewijnkom overeenstemt. Volgens een teekening, die een mijner kennissen mij gaf (géén heraldicus) zou het mannel. wapen zijn: in ? een dwarsbalk van ? vergezeld van 3 rozen van ? Het vrouwel. wapen 'zou zijn: doorsneden met een balk over de snijding, a. in ? drie palen van ? b. drie ruiten van ? Volgens verdere opgave was het eerste wapen dat der familie Boessingh, het andere dat van van Wingene. Het echtpaar moet dus zijn Johannes R., Secre­ taris van Emden (zoon van Harmannus R., regierungs rat 'in Aurich X Joh. Elizab. von Laher), gehuwd met Helena von of van Wingene. Een achterkleinzoon, Paul Leo R., woonde pl. m. 1900 nog als gep. ritmeester der huzaren te Berlijn. Oudshoorn. W. M. C. REGT. Westenberg(h)-01mius . Gevraagd worden genealogi­ sche gegevens betreffende Statius Reinier Westenberg(h) en Elsabé Anna Catharina Olmius. Hun dochter Qer harda Johanna WestenbergQi), geb. te Goor 2??5??1728, huwde in 1754 met Mr Johan Schrassert. d. H. t A. L. S. Westhrenen (van). (XXXIX, 183). Volgens Ned. Leeuw 1895, k. 158 huwden op 20 Juni 1680 te Ommeren: Jan Teunissen van Westrenen, j. m. van Meerten, wo­ nende op den Engh en Willemijntie Adriaensen Krekel wed. Adriaen van Wijek, op de Weert te Venhuysen. Amsterdam. A. P. VAN-SCHILTG AARDE. INHOUD 1921, N« 9. Bestuursberiehten. ?? Pieter van Beoostenzweene's Remissorium Pbilippi, door Mr. E. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop. ?? De Burggraven van Leiden vóór 1339, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. ?? De eerste Nassau's in Nederland, door Jhr. Mr. W. G-. Feith. ?? Van Heiden (von Heyden), door H. H. K. Langenmayr. ?? Het Rotterdamsche regeermgsgeslacht Gevers, door A. J. Bicker Caarten. (Slot). ?? Huwelijksinteekeningen in de Kerkelijke registers te Amsterdam van Predikanten, die aldaar gestaan hebben, mede­ gedeeld door A. B. van der Vies. (Vervolg). ?? Korte mededeelingen: Van Gorkum, Putman, Paus Adriaan VI, Een onbekende van Pal­ landt. ?? Vragen en Antwoorden: Cuyck (van), Gevers, Gobbelschroy (van), Hattert (van), Machalst (van) en Ruyl, Olivier, Renesse, Saumaise (de), Vinju, 'Walteling(h)??Frans(z), Wapen (Onbekend), Wapens (Onbekende), Westenberg(h)??Olmius, Westhrenen (van). DE NED. BOEK- EN STEENDRUKKERIJ, V/H H. L. SMITS.