De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

27 28 Blank (de)-van Westeringh. Genealogische en heral­ dische gegevens gevraagd omtrent Rijk de Blank, getr. met Henrielte Caroline van Westeringh, ouders van Gerarda, geb. Tiel 13-9 1827 en getr. Amsterdam 30-4 1850 met Jhr. Jan Willem Adriaan Barnaart. Zeist. E., J. M. KIELSTRA. Van Rijk de Blank is ons geen wapen bekend, doch wel van Willem^ de Blanck, 6-9 1654 chirurgijn te Tiel en diens zoon Johan, op denzelfden datum eveneens chirurgijn aldaar. Hun lakafdruk, voorkomende in stuk­ ken van de Geldersche Leenkamer, vertoont als wapen ??een smalle dwarsbalk'. Er valt niet aan te twijfelen, of dit wel hun wapen is, want op het randschrift staat vermeld: ??S. Willem de Blanck'. DOC.-BUR. Bo(u)ckhOVen (van). Gevraagd de voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn van Maria van Bouck hoven (3 Febr. 1636 te den Haag ondertrouwd met Mr. Adriaen Snewijns, Advocaat voor den Hove van Holland) dochter van Jacob van Boekhoven, commies van de ar­ tillerie der Staten-Generaal, f tusschen 20 April 1643 en 15 Mei 1644. Rotterdam. W. F. HARTMAN. Dedel. (XXXVIII, 151, 298).^Er is voor zoover mij bekend tusschen 1574??1725 slechts één Gerrit D. be­ kend, t.w. Gerrit Dedel, 3e kind van Prof. Mr. Nicolaas D. (1597?? 1646) [ouderen broeder van den in Ned. Adelsb. sub IX vermelden Mr. Willem Dedel] en van Maria van '-' Bleyswyck '(wed9 Cornelis van der Meer), ob.- 26^Nov. 1635. Voornoemde Gerrit, geb. 21 Nov. 1635, is voor zoover bekend ongehuwd overleden. Indien hij echter getrouwd was en een zoon had, geb. + 1675, zou hij de grootvader van Gerrit Gidions D., geb. + 1700 en gehuwd in 1723, geweest kunnen zijn. Van G(odefridus) Dedel (1653??1696), capiteyn der Ver. Nederl., zoon van Mr. Cornelis D. (geb. 1617) en kleinzoon van Mr. Joost Dedel (1575??1624) [den ouderen broeder van Prof. Mr. Nicolaas en Mr. Willem D. voor­ noemd] heet het, dat hij in Hongarije getrouwd was. Ook deze kan een zoon gehad hebben geboren ± 1675. In de genealogie D. 1574??1725 zijn Gidion, Glas­ bergen, Emma onbekende namen, tenzij misschien in den tak Dedel (1677)?? de Colonne de Merchin (ob. 1743), stammende uit Mr. Joost Dedel voornoemd, waaruit kinderen wier namen niet bekend zijn. Hel. VAN KINSCHOT. France (de). (XXXVIII, 299). Het wapen op het marmeren schild is dat van de familie Raitz von Frentz gevierendeeld met Kendenich. Het onderschrift: ??Francis Liber Baro a Frens'. Indien de Heer van Kinschot nog de eeuw waarin dit schild vervaardigd is wil opgeven, kan wellicht deze Frans nader bepaald worden. 's-Gravenhage. J. D. WAGNER. Franee (de). (XXXVIII, 299). De geachte vrager is naar wij meenen op een dwaalspoor met de vermelding van een geslacht ??de France', vermoedelijk doordien het eerste kwartier van het onbekende wapen een goud kruis in zwart vertoont, hetgeen door naslaan in Renesse' s bekende ,werk tot die onderstelling zou kunnen voeren, ?? ware het niet dat het onderschrift ??FRANCIS: L: B: A FRENS' o.i. voldoende licht verschaft, en zal beduiden : FRANCISC?S LIBER BARO A FRENS. Het geslach t Frentz nu, dat vorengenoemd wapen voert, is bekend als be hoorende tot den Keulschen adel (volgens Fahne aldaar reeds, in 1040 voorkomend) onder den naam Raitz, sedert rh 1430 Raitz von Frehtz. De tak zu Kempenich kwar tileerde met K., zijnde twee roode kepers.in zilver (vgl. Rietstap Arm. Gen). DOC.-BUR. Harscamp (van). Gevraagd de kwartieren van Mer rijke van Harscamp, overleden te Arnhem in 1616 of 1617 en gehuwd aldaar (huw. voorw. 23 Jan. 1592) met Anthony Gaymans, geb. Arnhem, koopman aldaar, begr. Arnhem 23 Oct. 1626. Zij was een dochter van Evert van Harscamp en Catharina [van Schwartzenbach], Rotterdam. W. F. HARTMAN. ' . Jager (de). (XXXVII, 334). Maüheus de Jager, geb. A'dam 1694, overl. te .... 12 Nov. 1725 (deze datum is niet authenthiek) huwde 1° A'dam, Oude Walenkerk 5 Febr. 1719 Catharina Calkoen, geb. A'dam 24 Mei of Aug. 1692 (doopsgezind), overl. A'dam 10 Juli 1719, begr. 14 Juli N.Z. Kapel, dochter van Gerrit Calkoen en Catharina Verbeek. Hij ondertr. 2° A'dam 18 Juli 1720 en huwde 14 Aug. in de Oude Walenkerk (23 Mei is fout) Antonia de Veer, geb. A'dam 1699., overl. 1725 (niet authentiek). Zoover mij bekend waren beide huwe­ lijken kinderloos. Mattheus' oom en voogd was Willem Holl, die tevens de oom was van zijne eerste vrouw, zijnde getrouwd met hare tante lda Calkoen. De moeder van Mattheus de Jager zal dus wel eene zuster geweest zijn van Willem Holl, in welk geval zij eene dochter was van Willem Holl Gijsbertsz ex Giert Jans en van Catharina de Haan. De diverse acta staan ter dispositie van den heer Calmeyer. Haarlem. L. CALKOEN. Junius-de Reverset Jannetje Davids van (of de) Reverset, ged , verm. dr. van David Jacobs van Re­ verset, predikant te Sassenheim en sinds 1599 te Kat­ wijk en te Valkenburg (1621 te Valkenburg overl.) en van .... tr».... Isac Junius (alias du Jonc), verm. c. 1586 geb. (te 's-Gravenhage?) predikant te Warmond (1607), Haarlem (1612), Katwijk (1619), Delft (1625), aldaar 10 Sopt. 1636 overl. (zn. van Johannes Junius (du Jonc), gouverneur van Vlissingen?). Vanwaar stamde de familie de Reverset? 's-Gr. . v. R. L. Junius-Wilsoet. Waar en wanneer huwden (midden J 7e eeuw) Louis Junius, koopman in Bengalen, later woonachtig te Delft, ged en Elisabeth Wilsoet, ged.dr. v ? In welke plaatsen woonden toen­ tertijd Wilsoefs'? In 1644 en 1652 was een J. Wilsoet notaris te Schiedam. 's-Gr. v. R. L.