De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

327 328 juffer Naeltgen van Arler, .dochter van die zal. E. Gerret van Arler wonende alhyer. 27 Oct. 1633. Joncker Bartholomeus van Schroeystein, soon van joncker Ariaen van Schroeystein ende jofirou Agnes Bitters, dochter van Pouwels Bitter in sijn leven Amptman van Baer en Lathum ende Burgemeester der stad Arnhem. 12 Oct. 1634 conf. 29 Oct. Joncker Jan van Isselmuden, soon van joncker Alphert van Isselmuden toe de Rollecate ende joffer Agnes van Essen, dochter van z. joncker Lucas van Essen. 22 Marty 1635 att. op Leyden. Boudewijn Feyth ende Janneken Jacobs van Har­ derwyck beyde wonende te Leyden. 1 Novembris 1635 conf. 15 Novembris. Otto Schrassert, juffrou Oeertruyd Voeths. 3 January 1636 conf. 17 January. Joncker J'oost van Beynhemm, joffer Wilhelmina van Wenckom. 3 January 1636 conf. den 31 January tot Seyst int Stift van Utrecht volgens attestatie. Dideric Schrassert, joffer Margaretha Schrasserts. 11 Sept. 1636 att. op Amersfoort. Wynandt van Ommeren, joffer Agnis Schrassers. 27 Novembris 1636 att. op Heerde. Jan van Vanefeit, vaendrich van den oversten luytenant Kalhsfelt, juffrou Swaene van Domp selaer. 26 Dec. 1636 conf. te Putten. Cornelis van Duimen, schultis van Armel ende joffer Nale van Arler. 12 Febr. 1637 conf. 5 May. Timan Brandssen ende Stientgen van Mehen. 25 Juny 1637 att. op Putten. Joncker Qeorgius van Middachten, juffer .Catharina van Arler. 2 July 1637 conf. 19 July. Reiner Qerritss van Speulde van Harderwyck, Janneken Buberts van Campen. 16 July 1637 conf. 13 Aug. Gerwinus ab Asscheberch, predicant tot Ooster hesselen ende Grietgen van Essen. 28 January 1638 att. op Barnefeldt. Derrick van Ommeren, scholtis te Barnefelt ende juffer Aeltgen van Ommeren. 4 Febr. 1638 att. op Zutphen. Goswinus Brantius, dienaar des Godlycken woord s tot Warnsfeldt ende Hadewich Wentholts, wed. za. Samuel Verstegen, gewesen dienaar Christi tot 'Warnsfeldt. 23 Sept. 1638 conf. 12 Octobris. Joncker Johan Hacfort sone van za. Gerrit Hacfort, joffer Anna van Harderwyc, dochter van za. joncker Beerent van Harderwyc. 20 January 1639 conf. 30 January. Adam Raven, capiteyn, ende joffrouw Geertruyd van Corler. 17 Marty 1639 conf. 19 Aprilis. Johan Mollands, ruyter onder de Compagnie van sijn Hoogheid ende Henricxken van den Holte, dochter van Herman van den Holte van Harderwijck. 9 Juny 1639 ??het derde opgebodt is gestaakt hyr en te Zwol, daernae voorth gegaen en att. gegeven.' Joncker Frans van Lantscroon en Anna Maria Wyntges hyr woonende. 9 Juny 1639 conf. 26 Juny. Engelberlus Georgius Ardesch van borch Steenvort praeceptor bij die Hooge Schoole hyr, Janneken Goertss jongedochter van Harderwijc. 29 Sept. 1639 conf. 23 Oct. Jaeob van Souten, borger alhier en Hendrickgen Opten Noort naegelaten weduwe van za. Hendrick j ' van Mehen. j 1 December 1639 ??is blijven steken te nae zijnde in den bloede'. Jr. Hendrick van Middachten, joffer Everardina Magdalena van Middachten. 15 Marty 1640. Jan Jelle en Hesther Wyntges, beyde van Campen hyr wonende. 21 Juny 1640 att. op Emmerich. Welg. Anionis Deusing der Medicinen doctor ende professor der Hoogen Schoole alhier ende juff. Sophia van Oosterwijck op Rosendal int landt van Cleve. 19 July 1640 att. op Elburch. Peter Feyt weduwer ter Elburch en Janneken Gerrits j.d. van Vaessen hyr wonende. 24 May 1640 att. op Ermel ibi confirmati den 7 Juny. Laurens Lansheer j.g. van Brugghe ende Adriana van den Holte van Harderwijck. 26 July 1640 att. op Utrecht. Wolther Hegheman capiteyn in dienst van Sijn Majesteit van Denemarcken ende juffer Anna van die Kerckhoff naegelaten dochter van Derrick van die Kerckhoff gewesen drost in sijn leven tot Heyl, wonende te Utrecht. 25 Oct. 1640 conf. 10 Nov. Joncker Wessel van der Lawick, naegelaten soon van sal. Ernst van der Lawick in sijn leven capiteyn, joffer Helena van Middachten, naegelaten dochter van sal. Zeger van Middachten in sijn leven capiteyn. 22 Nov. 1640 conf. 9 Dec. Joncker Jorgen Ganseneb genaemt Tegnegcl tot Campen, joffer Agneta Droste, gebooren dochter van der Meulenbeecke. 3 January 1641 att. op Soelen. Die Weledele, Ehrenfeste Henrick van Essen tot Cortenoever, Raeth van Staet ende Burgemeester tot Harderwijck, die Weledele juffer Theodora Margarita Vygch, dochter te Soelen. . 21 Febr. 1641 att. op Amsterdam. Gisbertius Coetsius v. Nimwegen, Bedienaar des Godlijcken Woorts tot Eek ende Christina Pontana jongedochter v. Harderwijck. 14 Marty 1641 att. geg. 1 April. Joncker Gerrit van Arler ende juffer Aldegonda van Rechteren ende Voorst, dochter van joncker Clemens van Rechteren ende van Voorst tot Door ninck. 24 July 1642 conf. 10 Aug. 1642. Cornelis van der Lingen, predicant tot Bunnik ende Susanna Pontana j.d. van Harderwijck. 31 July 1642 conf. 4 Sept.