De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

329 330 Gerrit Sluysken, Scholtis tot Harderwijck wedr., Lucretia Wyntges j d. van Campen. 23 July 1643 conf. 9 Aug. Jan Gruiter van Ratingen zal. Burgemeister Burchardus Grueters soon. joffrouw Eeseke van Arler zal. Jan van Ariërs dochter beyde hyer woenende. 24 Sept. 1643 att. op Wijk bij Duurstede. Frederick Scharpingh ende juffr. Mechtelt de Wolf dochter van sal. Reyner de Wolf. 5 Nov. 1643 att. op Arnhem. . Isaac du Feu van Crevecoeur en Gerritjen van Amstel van Harderwijck, beyde wonende tot Arnhem. 10 Dec. 1643 geh. 9 February 1644 te Garderen. Jacobus van Vanefeit, soon van za. Doctor Joost van Vanefeit van Amersfoort ende juffer Margareta van Coot van Harderwijck. 24 Dec. 1643 att. opr Campen. Johannes van Hoeclum, vaendrich van capiteyn' Kivit, joffer Bartha Voome tot Campen. 18 Febr. 1644 conf. 6 Marty. Sibertus van Halewijn, juffr. Geertruda van Hoeclum. 14 July 1644. Lodewyk Bormans van Hamburgh weduwenaar, Maria Wyntges. 1 Dec. 1644 att. op Ermel, ubi confirmati. Gerhardt van Hoeclum, o verpander van Veluwe, juffer Clementia Schrassert. 19 January 1645 conf. 2 Febr. Johan Schrassert en Geertruyt Witten. 6 January 1645 conf. 9 Febr. Willem van Hoeclum, vaendrigh van capiteyn An dries Schimmelpenninc guarnisoen houdende in Nederbetuwe ende �lisabeth Voet. 13 July 1645 conf. 6 Aug. Henric Huygens j.g. van Schalcwijk soldaet onder de compagnie van den Collonel van Schkoppen Fijtgen Wyntges j.d. van Harderwyck. 22 Marty 1646 conf. 12 Aprilis. Lambert van Heut scholtis tot Nieukêrk joffer Sybilla Voeths. 30 Marty 1646 conf. 12 Aprilis. Boederich Voeth, lidtmaat eenes E. Raets alhyr te Harderwyck en juffer Alberta van Ommeren. 20 Dec. 1646 conf. 17 January 1647. Jacob van lngen, capiteyn Lieutenant onder een Noort Hollantsche compagnie juffer Alegonda Witten. 18 July 1647 att. op Amersfoort. Johan van Ommeren jonghman van Amersfoort alhier < wonende en Godefrida Fembroeck weduwe van Alexander van Zyll woonende tot Amersfoort. 17 Oct. 1647 conf. 7 Novembris. Johan van Wijnbergen, Rhaadordinaris des Vorsten doms Gelder ende Graaffschaps Zutphen, Burge­ meester der stad Harderwyck J juffer Geertruyd van Dedem. 14 January 1649 conf. 11 Febr. joncker Jan van Hoeclum wedr. juffer Sicilia van Wenckom j.d. beyde alhier wonende. 22 April 1649 att. op Ortt(?) ubi confirmati. Dideric Hegeman van Harderwyck, Wolter Hege­ mans n.s. Adelheyda van Middeldorp jr Willem van Middel­ dorp n.D. v 11 Nov. 1649 att. op Nunspeet ubi conf. 2 Decembris. Otto Gansneb genaamt Tengnegel en joffer Derrick van Brenen. 18 Nov. 1649 att. op Hoevelaken ubi conf. Jr Jelis de Bidder van Lunenburgh, schepen tot Amersfoort juffer Agnes Schrassert. Naamsaanneming volgens Keizerlijk Decreet van 1811 te Haarlem, s. . medegedeeld door JOH. RUYS. Ter uitvoering van het Keizerlijk Decreet van 18 Augustus 1811 werden te Haarlem de volgende familie­ namen aangenomen door personen die er geen bezaten: Leman Aaron aeemt aan als familienaam Leman en als voornaam Aron. Hij heeft twee zoons Abraham, 12 jaar, Ephraim, 11 jaar, die zich eveneens Leman zullen noemen. Simon Levie Cohen neemt aan als familienaam de Haan, als voornamen Simon Levie. Hij heeft twee zoons Mozes Simon, oud 25 jaren, die zich zal noemen Jacobus en Philip Simon, oud 19 jaren, die zijn namen blijft be­ houden. Jonas Izaacs neemt als familienaam aan van Booyen, als voornamen behoudt hij Jonas Isaak. Zijn zoon Mozes Jonas, 30 jaar, behoudt zijn voor­ namen, zijn dochter Engeltje Jonas, 34 jaar, wonende te Amst. alleen Engeltje, zijn kleinzoon Isaak, zoon van wijlen Abraham Jonas, 4 jaar, blijft Isaak heeten, zijn kleindochter Debora Mozes Jonas, dochter van Mozes Jonas, 7 jaar, zal heeten Debora, zijn kleindochter Debora Abraham' Jonas, dochter van Abraham Jonas, 6 jaar, zal heeten Debora Grietje. David Emanuel Cohen neemt aan Haag en s, als voor­ naam behoudt hij David. Zijn zoons Ephraim, 1L jaar, en Joseph, 6 jaar, be­ houden hunne voornamen evenals zijn dochter Alida, oud 10 jaar. Andries Levie neemt als naam Gondeket aan. Hijman Hartog Speer blijft Speer heeten, doch neemt als voornaam Herman. Van zijn zoons zal Hartog Hijman Speer, oud 26 jaar, Naphtale Herman Speer heeten, en Abraham Hijman Speer, oud 24 jaar, zal enkel Abraham Speer heeten. Sara Speer, oud 28 jaar, wonende te Groningen, blijft zoo heeten. Kris Speer, 18 jaar, wonende te Amsterdam, zal zich Christine noemen. Izaac de Vries blijft evenals zijn zoons Izaac en Jacob (wonende te Sparendam) zoo heeten. Klara de Vries, oud 34 jaar, wonende te Londen, blijft Klara heeten. Hanna de Vries, oud'31 jaar, wonende te Londen, zal voortaan Johanna heeten. » Hijntje de Vries, oud 22 jaar, neemt Hendrika aan. Klaartje, dochter van Jacob te Sparendam zal Klara heeten. Arie van Emmerik zal den naam van Emmerik aan­ nemen.