De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

331 332 Meijndert Wijtses zal zich Schuursma noemen. Gideon Willem van Luyk neemt Luyk als geslachts­ naam aan. Elias Daoids neemt van Os als geslachtsnaam en alleen Elias als voornaam aan, zijn zoon Levy, oud 48 jaar, blijft Levy heeten, zijn dochter Sara Elias, oud 40 jaar, blijft alleen Sara heeten, zijn kleinzoon Elias Levy, oud 2| jaar, zal Levy Elias heeten, zijn kleinzoon Jonas Levy, oud 8 maanden, zal zoo blijven heeten. Simon Coenraad Cohen neemt den naam Canter aan, zijn voornamen blijven, zijn zoon Coenraad Simon, oud 24 jaar, te Amsterdam en zijn kleinzoon Matthys Coen­ raad, oud 4 jaar, behouden hunne voornamen. Mozes Abraham Cohen neemt den naam de Vries aan, doch behoudt zijn voornamen evenals zijn zoons Barend, oud 19 jaar, Jacob, oud 16 en Abraham, oud 8 jaar. Hyman Levie Cohen neemt den naam de Liemen en Herman als voornaam aan. Hendrik van Leiden, zal zich van Leyden noemen. Isaac Jacob Levy zal zich met behoud der voornamen van Walg noemen. Eleazar Izaks zal zich met behoud der voornamen Stark noemen. Cornelis van Aken neemt van Aken als familie­ naam aan. Hendrik van Heusden neemt van Heusden als familienaam aan. - Abraham Adrianus van Heusden neemt van Heusden als familienaam aan. Simon Joseph zal zich noemen Simon Joseph Klep- man, zijn zoon Salomon, oud 29 jaar, te Amsterdam, be­ houdt zijn voornaam, zijn zoon Hartog, oud 13 jaar, zal zich Herman noemen, zijn-dochter Mietje, oud 30 jaar, zal zich Marie noemen, zijn dochter Heyntje, oud 23 jaar, zal zich Hendrine noemen, zijn dochter Hester, oud 19 jaar, behoudt haar naam. Salomon Jacob Levy zal zich met behoud der voor­ namen Bijs noemen. Levie David zal zich noemen Levie de Jong, zijn zoon David Levie, oud 5 jaar, enkel David, zijn zoon Jacob Levie, oud 2 jaar, enkel Jacob, zijn zoon Mozes Levie, oud 1 jaar, enkel Mozes. Lucas van Luijk zal zich van Luyk mogen noemen evenals zijn 37-jarige zoon Willem Johannes. Alexander Gabriel neemt den naam de Katz aan, doch behoudt zijn voornaam, zijn zoon Levie Gabriel, oud 30 jaar, te Rotterdam, blijft als voornaam Levie houden, diens zoon Gabriel Levy, oud 6 jaar, behoudt alleen Gabriel en zijn zoontje Heyman Levie. oud 1 jaar, zal zich Herman noemen. Mozes Eliazar neemt den naam Mok aan doch behoudt den voornaam Mozes. David Jacobus neemt den naam Lessing aan. Machiel Eliazar neemt den naam Mok aan doch be­ houdt Machiel als voornaam. Hartog Levy neemt den naam Per es als geslachts­ naam aan. Joseph Isaac Salomons neemt den naam Zwartser aan, doch behoudt evenals zijn kinderen Zadok, oud 11 jaar, Yzaak, oud 8 jaar, Elias, oud 6 jaar, Alexander, oud 8 jaar, en Abraham, oud 8 maanden, hunne voornamen. Hartog Yzaks en Mozes Yzalcs oud 16 en 19 jaren, zullen zich de Vries noemen in plaats van Yzaks. Wigbold en Arend van Haarlem nemen den naam van Haarlem aan. Uit de oude registers van Voorschoten, door W. J. J. C. BlJLEVELD. (Vervolg van XXXIX, 279). Middel op het begraven. 1696 het kind van Jacob baron van \ assenaer van Du­ venvoirde f 30. ?? 1698 (na 23 Oct.) Juffr. Catharina Sloot ongetr. f30.?? 1698 (na 23 Oct.) de Hr. Nies. Poyntz uit Rot­ terdam f 30.?? 1698 (na 23 Oct.) kraamkind ongedoopt v. d. Hr. van Biest * nihil. 20 Dec. 1699 de Hr. Francois Poyntz . . . f 30.?? 28 Jan. 1701 Juffr. Antonetta Schellekens uit den Haag f 30.?? Apr.??Sept. 1703 Anna Leonora van Wasse­ naer uit den Haag f 30.?? Oct. 1703??Mrt. 1704 Johanna van Halteren uit Leiden, ongetr f 60.?? Zomer 1705 het kind van Arent Baron van Wassenaer uit 's-Gravenhage . . . . f 30.?? 3 Aug. 1706 de Heer Hermanus Poyntz uit Rotterdam f 15.?? 15 April 1708 de HoogEd. Welgeb. Jonkvr. Anna Maria Barones van Wassenaer van Duvenvoirde uit 's-Gravenhage . . . . f 30.?? 11 Juni 1708 de HoogEd. Welgeb. Heer Jacob Baron van Wassenaer van Duvenvoirde heer v. Voorschoten enz. uit 's-Gravenhage f 30.?? 20 Maart 1709 Vrouwe Johanna van Dobbe naar Leiden f 30.?? 17 Dec. 1711 het kind v. d. Admiraal Baron van Wassenaer uit 's-Gravenhage . . . f 30.?? 31 Dec. 1711 Cornelia Halff Wassenaer. . . f30.?? 1 Febr. 1712 hét kind van' den Gen. Maj. Baron van Wassenaer uit 's-Gravenhage f30.?? 9 Jan. 1714 Jonkheer Johan Lodewijk van Wassenaer vat 's-Gravenhage f30.?? 16 Oct. 1714 de Admiraal Johan Baron van Wassenaer uit 's-Gravenhage . . . . f 30.?? 25 Oct. 1714 Juffr. Maria Poyntz uit Rotterdam f 60.?? 23 Apr. 1715 het kind v. d. HoogEd. Heer van Duvenvoirde uit Engeland f 30.?? 17 Juli 1716 Juffr. Maria Masuer wed. Hr. Francois Poyntz f 30.?? 19 Oct. 1716 het kind van den Heer Adm. Baron van Wassenaer f30.?? 21 Juli 1717 Jkvr. Jacoba Barones van Was­ senaer uit Bergen o/Z f30.?? 28 Sept. 1717 Jr. Jacob Jan Brilanus Baron van Wassenaer heer van Voorschoten uit 's-Gravenhage f30.?? 29 Jan. 1718 Vrouwe Baronesse van Liere uit