De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

29 30 Ketting. (XXXVIII, 260). Door den heer P. L. M. Ketting te Heemstede wordt het volgende wapen ge­ voerd: doorsneden: a. in blauw twee gouden stèren (5) naast elkander, b. in zilver drie klaverbladen in natuur­ lijke kleur naast elkander. Helmt. een ster als van het schild tusschen een vlucht. Zie ook Rietstap Arm. Gén. in voce ??Ketinck ou Kettingh'. Haarlem. Mr. A. S. MIEDEMA. Kettingh. Gevraagd de kwartieren van Petronella Kettingh (gehuwd met Mr. Diederik van Hogendorp, Heer van Cromstrijen. zie Ned. Adelsboek 1920), dochter van Willem Kettingh en Margaretha Hartmans de Custer. Rotterdam. W. F. HARTMAN. Leydecker. Wie kan mij helpen aan een genealogie van dit Thoolsche regeeringsgeslacht? Rotterdam. W. F. HARTMAN. Luycx. Bestaat er een genealogie van deze Zeeuwsche familie, verwant aan Coomans, ten Haeff, Godin, en in Rosenburg ? Rotterdam. W. F. HARTMAN. Malapert (de). Wie kan mij helpen aan een genealogie van deze familie? Rotterdam. ^ W. F. HARTMAN. Neervoort. (XXXVIII, 302). In mijne verzameling bevindt zich een lakafdruk van een wapen N eervoort, zijnde: ??in blauw een klimmende leeuw met een zwaard in de rechtervoorpoot. Helmt. de leeuw met het zwaard, uitkomende tusschen twee olifantstrompen'. Of dit het gezochte is kan ik niet uitmaken. Utrecht. J. v. LEEUWEN. Persijn (van). Gevraagd de kwartieren van Alyt van Persijn, die 11 December 1603 te 's-Gravenhage huwt met Jonathan van Luchtenburch, Raad en Rentmeester van Noord-Holland. , Rotterdam. W. F. HARTMAN. Quay (de). Wie waren de ouders v&n Arnoldus de Quay, in 1689 wachtmeester van de Hessensche Dra­ gonders en in 1694 cornet ten dienste van de Vereenigde Nederlanden ? In het trouwboek te Grave vind ik aangeteekend: 15 Maart 1680 Arnoldus de Quaey, j. m. van de Grave, met Mechelyn Ver geest, j. d. van de Grave (getroutmet attestatie tot Beers den 3 April). Is hij dezelfde als Arnoldus de Quay (uit Grave), luitenant in het Regiment van Generaal Ivoy, op 20 October 1708 gehuwd met Anna Maria Lambers uit Maastricht? (Kerkelijke registers der parochie van St. Cathariua te* Maastricht). T. G. d. Q. Reessen-de Haan-Kops-Vos. Gevraagd kwartieren van Gornelia Reessen (dr. van Gerrit en Cornelia de Haan), geb. Haarlem 23.11.1762 en aldaar 30.7.1780 geh. met Mr. Willem Philip Barnaart, ook van Catharina Kops (dr. van Willem ïhilip en Johanna Vos), geb. ? Haarlem 22.1.1726 en gehuwd aldaar 19.12.1747 met Willem Barnaart. Zeist. E. J. M. KIELSTRA. Soekias. (XXXVIII, 230). Aldaar vraagt de heer W. H. Croockewit om inlichtingen betreffende de uit Armenië afkomstige familie Soekias. Waar o.a. te Macassar een kolonie Armeniërs is gevestigd, heb ik naar den naam Soekias navraag gedaan bij de Armenische inwoners alhier en werd deze naam inderdaad als zoodanig erkend. Over een familiewapen kon mijn zegsman echter niets mede deelen en meende hij, dat zulk een wapen volgens Ar meensche gewoonte niet bestaat. De Armeniërs op Java en daar buiten zijn allen af­ komstig uit een Armeensche kolonie in Perzië, terwijl de eigenlijke Armeniërs veel naar U. S. A. emigreeren. Het wil mij voorkomen, dat genoemde familie Soekias afstamt van een uit Ned.-Indië naar Nederland geëmi greerden Armeniër, zooals ook bijv. de families Edger, Galestin e.a. Makassar. CH. F. A. BERETTA. Stedenwapens. Wordt dringend verzocht publicatie der officieele documenten waaruit ondubbelzinnig blijkt dat Bolsward, Deventer, Kampen, Medemblik, Nijmegen, Hel, Zwolle en Amsterdam de Maximiliaankroon boven het schild mogen voeren. Het geldt hier niet: ??zegels' maar het officieele ??wapen' met keizers- (geen konings-) kroon, sedert, eeuwen gevoerd. Tiel. VAN KINSCHOT. Steenwegh (van). In het midden der 17e eeuw leefde Aleid van Steenwegh, gehuwd met Lgbert toe Boecop, hij stierf 1653, zij 1657, beiden werden in. de Buurtkerk te Utrecht begraven. ,.,??Zij..hadden'2-- kinderen j een zoon en-een-dochter.'*De zoon Johan huwde inet Johanna van Uyterwyck, de dochter Mechteldis met Stanislas Graaf von Konieckspolki, heer van Preslery. Gegevens worden, gevraagd betreffende het geslacht van Steenwegh. Is het een riddermatig Geldersch geslacht of wellicht uit Vlaanderen afkomstig? Heeft Egbert toe Boecop ooit eenig ambt bekleed? Welk wapen voerde het geslacht von Konieckspolki? Brummen. J. M. VAN BOECOP. Het wapen Koniecpolski is volgens Rietstap gelijk aan dat van Pobog, zijnde: ??in blauw een zilveren hoefijzer getopt met een breedarmig kruisje. Helm gekroond. Helmt.: een uitkomende zilveren hazewindhond, gehals band van goud en voorzien van een wapperend lint van hetzelfde. DOC.-BUR. Toll (van). (XXXVIII, 302). Joost Jacobsz. de Bye, wantsnijder, die op 23 Juli 1548 schepen der stad Leiden werd, dit volgens v. Ryckhuysen ook in 1559 en 1563 en later burgemeester dier stad was, was niet zelf gehuwd met Grietje Paedts Pietersdr., doch een zoon van deze Grietje, de vrouw van zijn vader Jacob. Hij was gehuwd met Dieuwertje van Breenen, wier vader, volgens eene door Pieter Martijns, secretaris en notaris van Leiden opgemaakte genealogie, Adriaan zou hebben geheeten, elders echter (zie Wapenheraut 1900 bl. 20) dochter van Ysbrand van Breenen Adriaanszn en Marytje Gerritsdr. genoemd.