De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

31 32 Dezen Joost Jacobszn. de Bye kennen nu echter de Navorscher 1891 bl. 596 en de Genealogische en Heral­ dische bladen 1912 bl. 396 slechts drie kinderen: Heyltje, Pieter en Grietje toe, wat niet wegneemt dat hij ook nog een dochter Adriana kan hebben gehad, die Cornelis van Toll huwde, en dan naar haar moederlijken grootvader of overgrootvader aldus was genoemd. Van Jacob en Grietje Paedts zijn mij slechts twee kinderen bekend: Joost, in hoofde genoemd, en Odilia, bagijne. (Genealogische en Heraldische bladen 1919 bl. 491). Geene Adriana. Wellicht was echter nog Jacob mijn Jacobsdr., die op 30 November 1572 in de Nieuwe kerk te Delft in hetzelfde graf als Jacob's vader Joost die Caascoper (f 1530) werd begraven, eene dochter van hen (Algemeen Nederlandsch familieblad 1884 n°137 bl.4). Jacob's moeder Neeltje was daar reeds in 1520 begraven, en behoorde waarschijnlijk tot het geslacht Schilperoort, welks wapen nevens dat van de Bye op den grafsteen moet voorkomen. 's-Gr. C. S. B. B. Vivien. Wie kan mij helpen aan een genealogie van deze familie? Botterdam. W. F. HARTMAN. Wapen van Prins Hendrik der Nederlanden. (XXXVIII, 303). Zoo het des heeren Steenkamp's be­ doeling is te vernemen, welk wapen Prins Hendrik der Nederlanden, de broeder van Koning Willem III, ge­ rechtigd was te.voeren, dan moet ik het antwoord op zijne vraag schuldig blijven wegens de onvolledigheid en niet volkomen duidelijkheid van het Koninklijk besluit van 24 Augustus 1815 (Stbl. n° 46) en omdat de bepaling van de verdere teekenen of brisures, bedoeld in de artt. 5 en 6 van dat besluit, indertijd niet heeft plaats gehad. Is het den heer Steenkamp er echter om te doen te weten, welk wapen Prins Hendrik voornoemd heeft ge­ voerd, dan meen ik hem het beste te kunnen verwijzen naar de in 1856 aan de Zweedsche Regeering op haar verzoek officieel toegezonden wapenatbeelding in kleuren, welke nog te Stockholm berust1). Blijkens die teekening voerde Prins Hendrik het Rijkswapen gebroken met een barensteel van keel, welks middelste hanger was beladen met een vijfpuntige gouden ster. Wassenaar. W. A. BEELAERTS. Wapens (Onbekende). Op een scheepsmodel van 1700 komen de navolgende wapens voor: A. Bakboord-zijde. - 1. in groen een roode linkerschuinbalk vergezeld rechts van een gouden lelie met afgesneden voet. 2. getand doorsneden van goud en rood. 3. linksgeschuind van rood en groen en over de af­ scheiding heen een zilveren linkerschuinbalk beladen met 3 bolletjes, het rood beladen met een gouden lelie met afgesneden voet. B. Stuurboord-zij de. 1. gevierendeeld van rood en zwart. ') Zweden heeft destijds gevraagd en bekomen afbeeldingen van het wapen des Konings en van die van den Prins van Oranje, Prins Hendrik en Prins Frederik. 2. in blauw een gouden dwarsbalk en over alles heen een zilveren breedarmig kruis. 3. gevierendeeld van zwart en goud. Of de hier vermelde kleuren juist zijn, is niet geheel zeker, daar zij niet al te duidelijk zijn. Kan men mij ook zeggen van wie deze wapens zijn en mogelijk iets meer omtrent het schip, waarvan dit het model is, mededeelen? 's-Gravenhage. PH. F. W. VAN ROMONDT. Wittewrongel. Gevraagd opgave van eventueele na­ komelingen van Ds. Petrus Wittewrongel en Agatha Hartman (zie Maandblad XXXVIII, 291). Ook meerdere gegevens omtrent hemzelf zijn zeer welkom. Volgens Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, was Petrus predikant te Brakel en Leerdam Welk wapen voerde hij ? Botterdam. ' W. F. HARTMAN. Wijck (van). Bij de fam. van Royenâ??Feith te Hooge zand bevinden zich door vererving 3 paar portretjes uit 1640, waarop (volgens den eigenaar nauwelijks lees­ baar) aan den achterkant de volgende gegevens staan,: Ia: [? lubrun?] Gerrit Herzingh (voorop staat: AE. SV A° 1640). Ii: Micheltje van Wijck 1584 (voorop staat: AE SV. 78... . [1581]). Ha: Jan Gerritz (voorop staat AE. SV. 42 A° 1640). IK: Gijsbertje van Wijck (voorop staat: A E. S V. 31 A° 1640). lila: Arie Zouter se van Wijck. IIIS: JSleeltje Feyjen 1640. De band, die dezen portretten bindt, blijkt dus een familie van Wijck te zijn. Wie kan mij nader omtrent deze familie inlichten en de gapingen en onjuistheden invullen? 's-Gravenhage. FEITH. INHOUD 1921, N° 1. Bestuursberiohten â?? De oudste generaties van het geslacht van Heiden, door H. H. K. Langenmayr. â?? De markiezen van Montfort en het geslacht Capadose, door Mr. Th. R. Valck Lucassen. â?? De afstamming van het geslacht van Woelderen, door W. Wijnaendts van Resandt. â?? Huwelijksinteekeningen vóór 1680 van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam, medegedeeld door A. B. van der Vies. (Vervolg). â?? Boekaankondiging: Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, uitgegeven door Dr. Mr. S. Muller Fz. en Dr. A. C. Bouman, dl. I, 1' afl., 695â??1000,' door Jhr. Mr.W. A. Beelaerts van Blokland. â?? Korte mededeelingen: Officieele waar­ deering van de Heraldiek, De Heeren van Zandvoort, Een zeldzaam huwelijk. â??^Vragen en antwoorden: Bergen (van), Binckhorst (van), Blank (de)-van Westeringh, Bo(u)ckhoven (van), Dedel, Franee (de), Harscamp (van), Jager (de), Junius-de Reverset, Junius-Wilsoet, Ketting, Kettingh, Leydecker, Luycx, Malapert (de), Neervoort, Persijn (van), Quay (de), Reessen-de Haan-Kops-Vos, Soekias, Steden wapens, Steenwegh (van), Toll (van), Vivien, Wapen van Prins Hendrik der Nederlanden, Wapens (Onbekende), Wittewrongel, Wijck (van). De Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorn. H. L. SMITS.