De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

MA ANDBLAD ,VAK HET Genealogisch - heraMisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw.' v Dit blad veraohijot maandelijks en wordt aan de leden van het Genootschap gratis toegezonden. Bij dragen, correspondentie betreffende de redactie, opgaven va n adresverandering en aanvragen om exemplaren van vroeger versonenen Maandbladen gelieve me n te richten tot den redacteur Mr. TH. R . VALCK LUCASSEN, Baanvweg 14, 's-Qravenhage. ' De jaarhjksohe contributie voor het lidmaatschap bedraagt ∆?10.‚?? en voor de leden te 's-Gravenhage, die de wekehjksche portefeuille ontvangen, ∆? 15.‚??. Voor niet-leden' is het ^Maandblad verkrijgbaar tegen een abonnementsprijs van-/10.‚??< per jaargang. Correspondentie betreffende het Genootschap ge¬≠ lieve men te richten tot den secretaris Mr. E. J. THOMASSEN a THUESSINK VA N DE R HOOP, Sweehnck- straat 8, 's-Qravenhage, en die betreffende de Biblio¬≠ theek en de wekehjksche portefeuille to t de n bibliothecaris W . baron SNOUCKAERT VA N SCHATJBURG, Jam van Nassaustraat 96, De Bibliotheek van he t Genootschap, gevestigd j Heerengracht 62 (hoek Pnncessegracht), 's Qravenhage, is voor de leden geopend lederen Maandag van 2‚??4 uur. De redactie Va n he t Maandblad wijst'er'nadrukkelijk op , da t zij niet aansprakelijk is voor de strekking of de n inhoud de r onderteekende stukken. 3ST¬į. 2/3. XXXIX' Jaargang. BESTUURSBERICHTEN . Register Jaargang 1920 . Titel, inhoud en lexicographisch* naamregister, behoo rende bi j de n XXX VIIIsten Jaargang va n he t Maand¬≠ blad, worden de n leden bi j di t nummer toegezonden. 1 1 , i Tot lid zjja benoemd: N/. T . ALBARDA. . . ' 's,-Gravenhage. Jan v Nassaustr. 82. Mr. Di . W . DIJCKMEESTER . . . , Amsterdam. Heerengr √?52 A. P , SCHRAM DE,JONG ... . 'Voorschoten. Qemeente-ontv, , i T A. KALPF Amsterdam. , Keizersgr. 395. Adreswijzigingen. B. J . BERVOETS Haarlem. i . , | Jordensstr. 70 J. Gr . KIST . . . 1 ‚?Ę 's-Gravenhage. ¬Ľ i 1 ‚?Ę i va n ^ulenstr. 17. Jhr. G . SANDBERG ........ Utrecht. Oude Gracht 184 bis. Mr. E. R, VAN EIBERGEN SANTHAGENS Wijk-bij-Duurstede. ' , Markt 158. Het Bestuur geeft me t 'leedwezen kennis va n he t overlijden op 31 Jan. j. 1. va n he t ljd J. W. de s Tombe teJDe Bildt en op 21 Febr'. j.1. va n hetlid G . S. H . Wendelaar te Bergendal. Bibliotheek. Februari/Maart 1921 . A. J. Bicker C a ar ten.'Geslachtslijst van de families Bleker (Rotterdam) en Bicker Caarten 1914 . f¬į. (van den Schrijver.) A. J . BickerCaarten. Geslachtslijst va n de familie Bikkers. Rotterdam 1915 . f¬į. (van den Schrijver.) M√ľnchner Kalender 1921 . (van Kolonel J . D. Wagner). Arth√ľr Bauingarten-Crusius.Leben de s Rektors 'Dr.^¬©√©flBV*3¬£arT'WfRierm '^amm^arlm-Ori^kisfOs&i√?ii, 1853. 4¬į . Gh. Ensched√©, G . F. va n Tets e n W . J. J. O. Bijleveld. Gedenkboek Noorthey, uitgegeven bi j ge- ' legenheid van de n honderdsten gedenkdag va n de Stich¬≠ ting. Haarlem 1920 . 4¬į. ' Wij ontvingen in dank voor de Bibliotheek: M. G . Wildeman. Geslachtsregister Eekhout. 's-Gravenhage 1920 . 4¬į . (van Jhr. B. Eekhout.) (van den Heer W. J . J. C. Bijleveld.) Het geslacht va n Matenesse , door i Jhr. Mr . W . A . BEELAERTS VA N BLOKLAND. Het schijnt vermetel hier no g eenige aandacht te vragen' voor ee n geslacht, welks laatste mannelijke afstammeling reeds in 167 1 ten grave is gedaald en waaromtrent wi j sinds langen tijd vrij uitvoerig en gedocumenteerd zijn ingelicht. Toch meen ik, da t wij on s niet tevreden mogen stellen me t de vroegere publicaties aa n di t geslacht, gewijd en dat , door daartegenover te stellen de resul¬≠ taten van een hernieuwd onderzoek naar zijne afstamming, duidelijk za l worden, ho e weinig wi j to t heden weteri zelfs omtrent de meest bekende adellijke geslachten va n vroeger dagen, zoodat studie dienaangaande no g steeds gewenscht blijft. Vooral laatstgenoemde reden is het , die mi j deed besluiten he t geslacht va n Matenesse hier ten tooneele te voeren, in de hoop, da t er onder mijne medeleden zullen zijn, di e hierdoor opgewekt andere