De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

INHOUD . 1921. Kolom. Bestuursberichten 1, 33, 73, 113, 145. 185, 251', 297, 345. De ondste generaties van het geslacht van Heiden, door H. H. K. Langenmayr 3. De markiezen van Monfcfort en het geslacht Capadose, door Mr. Th. R. Valck Lncassen 8. De afstamming van het geslacht van Woelderen. door W. Wijnaendts van Resandt 12. Huwelijksinteekeningen vóór 1680 van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam, medegedeeld door A. B. van der Vies ? 16, 55, 97. Boekaankondiging (Oorkondeuboek van het Sticht Utrecht tot 1301, dl. I, le a'fl. 695??1000), door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 19. Het geslacht van Matenesse, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 34. Een Nederlandsche tak van het geslacht von Münchhausen, door M. G. Wildeman 39. Borwater en Bornwater, door W. M. C. Regt 43. Familieaanteekeningen van Spijck, Vermeulen, van Cattenburch e.a.. medegedeeld door A. van der Poest Clement 48, 100, 175, 231. De afstamming van het geslacht van Woelderen, door C. A. van Woelderen 62. Verslag van het onderzoek, ingesteld in de zaak Teixeira de Mattos, door. Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 74. Iets over naam- en wapenwijziging in de Middeleeuwen, door Jhr. Mr. W. G. Feith 83. Het wapen en de naam van het geslacht Wentholt, door Mr. A. S. Miedema 86. Simon van der Goude, stamvader der geslachten van der Zevender en van Matenesse, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 89. Het Rotterdamsche regeeringsgeslacht Gevers, door A. J. Bicker Caarten 91, 134, 231. Puchler, door W. Wijnaendts van Resandt .' ? . . 95. De oude doop-, trouw- en begraafboeken 103. 44ste Algemeene Vergadering van het Genootschap 115. 45ste (Buitengewone) Algemeene Vergadering 118. Jaarverslag over 1920 119. Grondwetsherziening en Genealogie, door Mr. E. J. Thomassen'a Thuessink van der Hoop 124. Matenesse??van den Berghe??Matenesse, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 132. De Excursie ' . . ? 147. Van S'chevichaven ( ? 1420??1918), door W. Wijnaendts van Resandt 151. Bijdrage tot de geschiedenis van Hillegersberg, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 164. De Saumaise, door M. G. Wildeman . 168. De van EverdiDgen's, door A. F. van Beurden, met een wederwoord van Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 172. Huwelijksinteekeningen in de Kerkelijke registers te Amsterdam van Predikanten, die aldaar gestaan hebben, medegedeeld door A. B. van der Vi'es 177, 234, 287. ??Pieter van Beoostenzweene's Eemissorium Philippi, door Mr. E. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop 186. 251, 298, 346. De Burggraven van Leiden vóór 1339, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 215, 360. De eerste Kassau's in Nederland, door Jhr. Mr. W. G. Feith 222. Van Heiden (von Heyden), door H. H. K. Langenmayr 226, 279. Uit de oude registers van Voorschoten, door W. J. J. C. Bijleveld 270, 332. Zusters van het Agnietenklooster te Harderwijk, door Jhr. Mr. W. G. Feith 383.