De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

51 52 huysvrouw door s'heere bijstandt verlost van een soon Maurits genaamt na mijn vader zal. de >getuyge waare oom de Knuijdt en moeder van der Straaten in de groote kerk gedoopt door domine van Vliet. a° 1699 d 28 april dingsdag is mijn huysvrouw door s'heeren hulp verlost van een dogter des s'avonts ten 9 uuren en is genaampt Anna Maria van der Straten naar groote moeder Vermeule en mijn moeder en is ge­ doopt in de groote kerk door domine Oosterlandt de ge tuyge ware vader Knuijdt en moeder van der Straten. den 15 Juni 1699 is mijn voorn, dogter Anna Maria s'avonts in den heere gerust en donderdaags begrave in dé nieuwe kerk in het graf van nomro 112. a° 1700 d' 13 Juli des savonts tussche vijf en ses ure is mijn huijsvrouw door s'heere hulp verlost van twe soone op ses maande dragt de welke genaampt wierde de eene Anthoni ende de andere Mathijs dog de laatsten is maar allenelijk gedoopt in de gr. kerk door Amia en syn byde in den heere gerust en in een kisie bij den andere Saterdag daar aan volgende in het voornoemde graf van n° 112 begraven. a° 1703 den 4 Juni is mijn huijsvrouw door s'Heere hulp smorgens ten 7 uure verlost van een dogter ende genaampt Jacoba na 't overleede kindt van mosseur Spijk inde nieuwe kerk gedoopt door dom. Bos de getuyge syn vader Knuijt en mosseur Spijk anders Margareta Knuijt. 1712 den 6 Octobr. is mijn kindt Jacoba op de middag ten Een' ure in den Heere gerust. 1721 den 11 mey is mijn soon Maurits van der Straten op eene onverwagte en moordadige wijse door de scheur eenes deurs in de regter borst in de longe gequets ge­ worden, daar van hij op den 25 mij daar aen volgende des s'avonds ten half elf uren is koomen te overleijden, ende is den 30 dito des s'morgens tot Rijswijk begraaven in het graff van de Boudesteijne in 'truijm van de kerk. 1733 den 6 Octob. is mijn seer geliefde huysvrouw Johanna Knuijt des s'morgens ten 4 uren in den heere de Rotsteen hares herte gerust en alsoo salig ontslapen nadat sy lange tijdt met watersugt is beset geweest en wijnig tijd voor haar af sterven met felle koortse en s ware hoest bevange was geworden ende is alsoo vervolgens op maandag den 12 Octob. 1733 begraven in de Nieuwe kerk in 't selve bovegenoemd e graf van 112e nomb. Anno 1741 is Laurens van der Strate gerust in den Heere zijnes^ herten rosteen en dus zaliglijk ontslapen op den en is begraven in de grote kerk in een nieu eyge graf den Vermeulen ?? van der Hegge ?? van Rhede. Den 11 Agustij 1720 is Johannes Vermeulen met Johanna Catharina van der Hegge in den egten staat bevestigt door Dom. Doesburg op sondag middag tusse 12 en een uur. Op Vrijdagh den 15 Augusti 1721 des morgens ten 9| ure is mijn lieve huijsvrouw verlost van een jonge doghter, die gedoopt is op sondagh den 17 dito daer aenvolgende in de Groote Kerk door Dom. Velsen, en is genoempt Alida Jacoba, haar pete sijn mijn vrouws vaader Louwrens van der Straaten en mijn moeder Margareta Knuijt. Den 16 Maert 1725 is de voorsz. dogter Alida Jacoba in den Heere gerust en den 20 dito begraven in de niewe kerk. Op Saterdagh den 7 Agusti 1723 is geboren ons tweede kint, een soon, gedoopt den 8 deser door Dom. Grommee des nademiddagh in de groote kerk en is genaempt Bernardus, na mijn overleeden Vader, syne Peete of getuijge zijn mijn vrouws vader Louwrens van 'der Straaten en syne huysvrouw, mijne vrouws eijgen moeder, Johanna Knuijt. Op Woonsdagh den 25 agusti 1723 is de voornoemde soon Bernardus na 18 dage geleef t te hebbe seer schielijk in den Heere gerust des savonts de klok half negen, en is ter aerde bestelt den 28 deser, sijn de saterdag daer aenvolgende des savons bij negen ure in de niwe kerk in een eijgen graf sijnde n° 112. Op dijnsdagh den 26 September 1724 is mijn lieve moeder in den Heere gerust en begraven in een ijgen graf in de niewe kerk sijnde n° 112, den Octobr. Op Donderdagh den 22 maert 1725 is voor de derde rijse verlost van een soon mijne lieve huijsvrouw Johanna Cathrina, het kint is gedoopt op sondagh den 25 dito door Dom. Manger in de grote kerk en is genoempt Louwrens, de getuijgen zijn mijn vrouwe vader Louwrens van der Straten en moeder Johanna Knuijt. Op sondagh den 30 Maart 1727 heeft mijn lieve huijsvr. met Godes hulpe ter werelt gebragt haar vierde kint, sijnde een doghter dat (om reedene de getuijge moverende) eerst gedoopt is woensdagh avont den 2 april 1727 in de groote kerk door Domine Muijlman, genaempt Margareta Jacoba, ter gedagtenisse van mijne salige moeder en eerste dogtertje voorn*. De getuijge zijn' geweest, mijn vrouwe vader Louwrens van der Straten en syne huijsvrouw Johanna Knuijt ?? in welkers plaets en naem hetz. geheven is door nigte Willemina van Krevel vrouw van neef Antonij van Spijk, daertoe versogt sijnde. Dese Margareta Jakoba is in den Heere gerust ontslapen den 10 february a° 1729 op donderdag avont 11 ure, sijnde 1 jaer 10 maende 10 dagen begraven in de niewe kerk in een familiegraf n° 112 den 15 dito op Dijnsdags avont 6 ure. Anno 1733 den 27 April is mijn seer lieven en waarde man in den heere sagtelijk ontslaepen ende begraaven in ons ijgen graf n° 112. (w. g.) Johanna Chatarina van der Hegge nu weduwe van Johannes Vermeulen. 1733 den 5 October is mijn seer lieve ende waarde moeder Johanna Knuijt in den heere gerust ende begraaven in de niewe kerk in ons familiegraf n° 112. Den 28 August 1735 ben ik Johannes Reinhardus Stippius geboortig uit Neder Hessen Cassel te Helmers hausen getrouwt met juff1. Johanna Catharina van der Hegge weduwe van wijlen Sr. Joh. Vermeulen te Scheve ningen s'avonds ten 7 uuren in de tegenwoordigheid van den kerkenraad door ds. Sparringa predik, aldaar. A° 1750 den 1 Septembris ben ik Laurentius Vermeulen in den egten staat bevestigt met mejuffr. Hendrica Maria van Rhede te Velp door Dom8 van den Upweg predicant aldaar s'namiddags ten 2 uren, present de kerkenraat. A° 1751 Op Vrijdag den derden Decembris even twaalf uren smiddags is mijn waarde huysvrouw door Gods hulpe verlost van een soon, dewelke gedoopt is sondags avond den vijfde dato daaraanvolgende in de grote kerk tot Arnhem door Domine Koets, met name Johannes Reynhardus Laurentius, naar mijn vader zaliger Johannes