De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

/ 53 . Vermeule, Steegrootvader Laurens van der Straten en mijn Stee vader J. R. Stippius welke laatste peter is geweest. A° 1753 Den 5 July smorgens omtrent elf uren is mijn Steevaader Johan Reirihard Stippius schielijk over­ leede aan een hartsvang zijnde op de buijteplaats genoemt Hoekenburg in den ouderdom van 71 jaren en 7 maanden, en den 10 derselver maand begraven in de grote kerk in het graf van Grootvader van der Straten. A° 1753 den 31 July is mijn huijsvronw door Godes hulpe smorgens 12^ uur verlost van een soon te Doesborg en aldaar op Vrijdag door dom. Ramring gedoopt en genoemt Jurrien Ulrich, na mijn huysvrouwen vader Jurrien Ulrich van Rhede, dewelke peter is. A° 1754. Den 28 Octobris s'maandags ten 5f uren s'avonds is mijn huijsvröuw door Godes hulpe te Does borg verlost van een dogter, en aldaar gedoopt Vrijdag den 1 Novembris door Dom8. Ramring en is genoemt Johanna Petronella naar mijn moeders vader en moeder Salr. Pieter van der Hegge en Johanna de Knuijt. Meter is geweest mijn moeder Johanna Catharina van der Hegge wed. Stippius A° 1756. Den 27 Octobris woensdag smorgens even over 10 uren, is mijn huijsvröuw door Godes hulpe verlost te Arnhem van een dogter, dewelke s'anderendags s'avonds aldaar gedoopt is in de grote kerk door D3. Vitringa en genoemt Adriana Margareta naar mijn ooms Van Spijk vader Adrianus van Spijk, en deszelfs moeder, mijn grootmoeder Margareta de Knuijt. Peter is geweest oom Nicolas van Spijk. A° 1758. Den 11 Maij Donderdag s'namiddags omtrent ten half twee uuren is mijn huijsvröuw door Gods hulpe verlost van een soon, dewelke des Saturdags den 13 dito -is gedoopt mede alhier te :Arnhem in de grote kerk door dominus Vitringa en genoemt Willem Hendrik na mijn huijsvrouwen broeder Willem Hendrik van Rhede, conrector der latijnse schooien te Delft. A°. 1759. Den 9 Septembris, des sondags namiddags om vier uuren is ons jongste zoontje Willem Hendrik, na een korte onpasselijkheid in een stuijp, schielijk over­ leeden en in den Heere gerust in den ouderdom van sestien maanden min twee dagen en woensdags s'na­ middags den 12 in de groote kerk te Arnhem begraven, in mijn schoonvaders familie graft. A° 1760. Den 25 Augusti is mijn huijsvröuw door Godes hulpe verlost van een dogter, des maandags morgen na het quartier over twee uuren, binnen 's Gravenhage en is op Woensdag avond den 27 dito in de groote kerk gedoopt door Doms. Muijlman en genoemt Oesina Elisabet naar mijner vrouwen moeder Gesina Elisabet Meijs. A°. 1762 Den 7 Junij is onse oudste zoontje Johannes Reinhardus L.aurentius, des smaandag morgens tussen drie en vier uuren, naa een siekte in de keel, van vijf daagen, deser waereld overleeden en in God gerust te Arnhem en aldaar op vrijdag na de middag den 11 dito in de groote kerk begraaven. A° 1763. Den 16 Augusti hebben( mijn huijsvrouwen vader en moeder den 50sten verjaring van haar huwlijk te Arnhem met veel plegtigheid geviert, present zijnde alle hare kinderen en kindskinderen. A° 1764. Den 3e Augusti Vrijdags omtrent half tien uren des avonds is mijn huijsvröuw door Gods hulpe verlost van een soon en is qp den 5den dito in de 54 groote kerk mede binnen 's Gravenhage gedoopt en genoemt Johannes. A° 1766. Vrijdag morgen den 28 Februarij is mijner huijsvrouwen vader Jurrien Ulrich van Rhede te Arnhem in den ouderdom van 82 jaaren en 11 maanden dezer waereld overleden, en is den Martii in de groote kerk aldaar in het familiegraf begraven. A° 1767 is mijner huijsvrouwen broeder Wilhem Hendrik van Rhede, conrector der Latijnsche Schooien te Delft, na een korte bedlegering van drie daagen aan een borstziekte en acce s van koorts dezer waereld overleden den 2 July en aldaar begraven in de oude kerk op woensdag den 7 dito. A° 1775 Den 25 Julij is mijner huijsvrouwen Moeder Gesina Elisabet Meijs, weduwe wijlen vader G. U. van Rhede, in den ouderdom van bijna 90 jaaren overleeden te Arnhem, en aldaar begraven in de grote kerk op den 10de derzelvde maand. A°. 1777. Den 30 April, des morgens omtrend agt uuren is overleeden oom Nicolas van Spijk in den ouder I dom van 78 jaaren 6 maanden en 13 daagen en den 6 Maij daaranvolgende begraven in de Grote Kerk te 's Gravenhage. A° 1777 Den 6 September des morgens omtrend halv tien uuren is mijne waarde Moeder Johanna Catharina van der Hegge overleeden, in den ouderdom van 85 jaaren en vier maanden en den 12 daaraanvolgende begraven in de groote kerk in haar eijge grav in 's Gravenhage. A° 1780. Den 29 Augusti is onze oudste Dogter Johanna Petronella Vermeulen in den egten staat be­ vestigt met Mr. Cornelis Erpenbeek, advocaat, woonagtig tot Winterswijk, des middags om halv een uur in de Kloosterkerk door' Dom8. W. de Koning in presentie des kerkenraads binnen 's Gravenhage. A° 1781 is gebooren hun eerste kind den 2 July ge­ noemt Jb/icmwa Willeminaoverleeden den 13 Augustil781. A° 1783 Den 16 Julij is gebooren hun tweede kind genoemt Laurens naar deszelvs grootvader Laurens Vermeulen. A° 1785 Den 9 Maij is gebooren hun derde kind genoemt naar deszelver moeder Johanna Petronella. A° 1785 Den 12 'May is bovengenoemde onze teder gelievde Dogter tot onze bittere droefheid gestorven en den May tot Winterswijk haare woonplaats begraven. A° 1789. Op woensdag den 18 Februarij is onse Dogter Adriana Margaretha door Doms. de Koning present de Kerkenraad in 's Gravenhage in de Kloosterkerk des mid­ dags om twaalv uuren in Egten staat bevestigt met den Ed. gebooren Heer Johan Adriaan van Cattenburg, Capi tain proprietair van een Compagni Infanterie in het Regiment van den General Major van Pabst. A° 1789. Ten zelvden hier even boven gemelde Dage, ure, kerke, Predicant, getuijgen en plaatse is onse dogter Gesina Elisabeth in den Egten staat bevestigt met den WeldEd. Gestr. Heer Bernhard Philip Achenbach, Lieuten. in het Regiment van den General Major van Pabst. A° 1789 is onze dogter Gesina Elisabet Achenbach in de kraam bevallen van een zoon zondag op den 6 Decem­ ber des morgens om uuren en des zondags daaraan volgende gedoopt door Doms. de Koning in de Kloosterk des nademiddags en genoemt Laurens Philip naar deszelfs Grootvaders Laurens Vermeulen en Philip Achenbach. (Wordt vervolgd).