De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

177 178 April 1789 eri in de Groote Kerk op 't choor in s'Hage begraaven. Van Cattenburch-Vermeulen. Notitie der kinderen verwekt in het Huwelijk van Johan Adriaan van Cattenburch en Adriana Margaretha Vermeulen getrouwt den 18 February 1789 in 's Hage. Den 20 Junij 1791 is mijn zoontje smorgens quart voor seeven uuren te Arnhem geboren en den 26 dito daaraanvolgende in de Groote Kerk gedoopt door domene Boekelman Predicant te Sas van Gent, heeft den naame ontfangen van Henderik Lauwrens Adriaan tot peeters zijn geweest Henderik Casteren van Cattenburch en Lauwrens Vermeulen onder doop gehouden door Alida Jacoba van Rheede: Op Donderdag morgen den 28 July deszelfden jaars de klokke circa twaalf uüren, is ons zoontje koomen te overlijden en Zaterdag avond om negen uure den 30 dito aldaar in het famielje graft bijgeset. Den 5 Augustus 1792 is mijn dogtertje smorgens twaalf minuten voor agt uure te Zutphen geboren en den 8. dito daaraanvolgende in de groote kerk gedoopt door domene Van der Bank predicant aldaar, heeft den naame ontfangen van Catriana Henriettha Adriana tot meeters zijn geweest Catriana Elisabeth van Cattenburch gebore van Beresteijn en Maria Henriettha Vermeulen gebore van Rhede, onder doop gehoude door Gesina Elisabeth Achenbach gebore Vermeulen. Den 23 November 1794 is mijn tweede zoon savons quartier voor twaalf uuren te Delft gebooren en den tweeden December daaraanvolgende in de Oude Kerk gedoopt door domene Jacob predicant aldaar, heeft den naame ontfangen van Johannes Adriaan van-Speijkrtot peeter is geweest Johannes van Spijk Vermeulen, onder doop gehouden door Sophia Jacoba Leonarda van Cat­ tenburch, is van de kindersiekte te Wassenaar overleeden den 29 Maart 1798 savons de klokke quartier voor elf uuren en den 31 dito aldaar in de kerk bijgeset. Den eersten April 1796 is mijn derde zoon savons om halftien uuren te 's Hage geboren en den dertiende dito daaraanvolgende in de groote kerk gedoopt door domene Groenevelt, predicant aldaar, heeft de naame Ontfangen van Leonardus Johannes Jacobus, tot peeter is geweest Leonardus Johannes Jacobus de Mirell die hetzelve ook onder den doop gehouden heeft. Den tweeden Meij 1798 is mijn vierde zoon savons om half acht uure te Wassenaar gebooren en den der­ tiende dito daaraanvolgende in de kerk gedoopt door domene Lette predicant aldaar, heeft den naame ontfan­ gen van Johan Adriaan van Spijk tot peeter en meeter zijn geweest Johannes van Spijk Vermeulen en Adriana de Mirall hebbende dit kint self onder doop'gehouden. Huwelijksinteekeningen in de Kerkelijke registers te Amsterdam van Predikanten, die aldaar gestaan hebben,J) medegedeeld door A. B. VAN DEE VIES. v. = van, o. = oud, p. -?? predikant, w. =. weduwnaar of weduwe, va. = vader, m. = moeder, b. = broeder, z. = zuster. 27.2.1687. Joannes Cuchlinus, v. p. A'dam, w. Anna Jacobs. l) Voor de huwelijksinteekeningen te Amsterdam vóór en na 1680 van predikanten, dio aldaar niet gestaan hebben, zie men mijn artikelen in Maandbl. 1919??1920 en in de nummers 1??4 van dezen jaargang. Ester Hermans, v. 31.8.1590. Jacobus Herminius, v. Lysbeth Laurensdr., v. Jacobs, m. Geertje Pieters. 31.1.1591. Joannes Halsbergius, v. Elisabeth Bennings, v. Jansdr. ? 19.3.1593. Joannes Hallius, v. Mertensdr. Neelken Heinricsdr., v. 20.1.1607. Johannes Lemaire, v. w. Gerrit Alberts. p. A'dam. o. 20, va. Laurens o. 30, p. A'dam. o. 34, m. Wybrich p. A'dam, w. Belitje . o. 40. ó. 33, p. A'dam, b. lsaac. Marie Coquiel dite Merchier, v. Emden, o. 20, oom Floris van Ruyten. 19.1.1611. Roeloff Pieter sz, v. o. 27, p. Zaandam, m. Femmetje Roelof. Niesje Gijsberts, v. o. 29, m. Anna Jans. 14.1.1612. Jakobus Laurensz, v. o. 25, student in de Theologie, p. 1612 Oude Niedorp, 1613 Diemen, 1617 Hoogkarspel, 1618 Naarden, 1621 Amsterdam, m. Maritje Philipsdr. Grietje Wybrands, v. o. 24, m. Trijn Jansdr. 12.7.1618. Johannes Cloppenburg, v. p. Heusden. Eva Casteleyn, o. 29, geen ouders, b. Pieter. 3.3.1623. Jacobus Rolandus, v. ' p. A'dam, w. Fre- derickgie Pieters. Barbara de Weert, v. Keulen, o. 50, b. David. (Wordt vervolgd.) KORTE MEDEDEELING. Teixeira. De heer Jhr. Dr. E. Teixeira de Mattos, te Heelsum, heeft gemeend zich niet te moeten neerleggen bij de arbitrage-uitspraak van Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland1) in de quaestie betreffende de afstamming van zijn geslacht. In een onlangs onder de leden van het Ge­ nootschap verspreide circulaire, waarvan de toon voor dien zijner vorige publicaties niet onderdoet, brengt hij zijne bezwaren tegen die uitspraak in het midden. Mogen wij Jhr. T. d. M. gelooven, dan zou ook de heer P. M. van Walchren, ondanks het feit, dat de arbiter hem ten deze in het ongelijk stelde, zijne klachten over ??talrijke feite­ lijke onjuistheden en (essentieel) verkeerde voorstellingen' in onze artikelen, gewijd aan het geslacht Teixeira, ten volle handhaven. Aangezien naar onze opvatting een eenmaal aanvaarde arbitrage door partijen behoort te worden geëerbiedigd en deze quaestie bovendien in de Algemeene Vergade­ ring van 16 April j.1. voor afgedaan werd verklaard, zullen wij op bovenbedoelde circulaire niet ingaan. Dit lijkt ons te meer gewenscht, waar de halsstarrigheid, ') Zie Maandbl. n° 4 van dezen jaarg. kk. 74 e.v.'