De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

179 180 waarmede de schrijver reeds vroeger door ons weerlegde feiten en beweringen steeds weer naar voren brengt, het beantwoorden der circulaire tot een strijd tegen wind­ molens zou stempelen. VALCK LUCASSEN. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Bourbon. Wie is Arthur de Bourbon, pauselijk protho notaris, raad van Karei den Stoute, die als pastoor van Gouda in 1475 te Mechelen een akte zegelt. In geen enkele genealogie der Bourbon's vond ik hem, ver­ moedelijk is hij een bastaard, ook al omdat hij als wapen bezigt het wapen der Bourbon's, zooals deze het voerden tot 1200, toen Bourbon in het huis Dam pierre kwam nl. een leeuw in een binnenzoom (orle) (van schelpen. 's-Qravenhage. W. G. FEITH. Bylandt (van). Welke van Bylandt huwde + 1480 met een dochter uit een geslacht, dat als wapen voerde: in zilver drie hanekoppen van rood? Welk geslacht was dit? Een dochter uit dit huwelijk huwde + 1510 zeer waarschijnlijk met een Coenen (zie mijn vraag betreffende dit geslacht). Is de herkomst van het helm teeken (een haan) van v. B. bekend? 's-Gravenhage. J. J. V?ETHEIM GZN. Coenen. Inlichtingen worden gevraagd omtrent een huwelijk Coenen (in rood een molenijzer van zilver waarboven een vogel van zwart) X van Vladeracken + 1480. Zijn er kinderen uit dit huwelijk bekend en zoo'ja, welke huwelijken sloten deze ? Een der zoons huwde zeer waarschijnlijk een van Bylandt (zie mijn vraag betreffende dit geslacht), wie waren zijn kinderen ? 's-Gravenhage. J. J. V?ETHEIM GZN. Cuingnet. Op 8 Januari 1613 komen te Kampen voor onder Abraham Panney (Ritmeester Abraham Paignet): ??Antonius Conjet (Cuingnet) met sijn huisvrou en Phi­ libertus Conjet (Cuingnet) 'met sijn huisvrou'. Op 27 September 1618 nemen, in de Broederkerk te Kampen, deel aan 't avondmaal ??Anthony Coenjet (Cuingnet) en ??syne huisvrouwe juffer Judith van Pleüenburgh'. Wie was 8 Jan. 1613 de vrouw van Philibertus Cuingnet? Hertrouwde hij en zoo ja, met wie? Wie waren zijne kinderen? Welke kinderen hadden Anthony Cuingnet en Judith van Plettenburgï Wie waren de ouders van Philibertus Cuingnet, van Anthony Cuingnet en van Judith van Plettenburg? Assen. J. A. R. KYMMELL. Gevers (XXXIX, 92). De grafsteen, waaronder J. H. Gevers en zijn vrouw werden begraven ligt nog in den zuidertrans der Gr. kerk te R'dam, als men door den ingang naast het kantoor binnenkomt recht voor zich uit ter hoogte van het groote koorhek. Het opschrift kwam eerst voor den dag na gebruik van een natten doek. Voor spoeywachter (I sub 4) las ik toen speur wachter. Is Thonis Adriaensen sluiswachter aan den Hofdijck geweest of was dit zijn achternaam? Vgl. Mdbl. XXXVI, kol. 57. W. B. v. T. P. Huidekoper (Friesland). Gevraagd namen en data van leden der familie Huidekoper (Friesland) vóór 1680. Bekend zijn uit dien tijd: Ï.Anne Jansen Huidekoper, vroedman te Harlingen. 2. Symon Cornelisz. Huidekoper, burgemeester te Har­ lingen. 3. Harcke Jansz. Huidekoper, burger hopman en leerlooyer te Leeuwarden. Amsterdam. A. B. v. D. VIES. Kops-de Vos. (XXXIX, 29, 69, 108). Een nicht van Johanna de Vos, de echtgenoote van Willem Philips Kops, was blijkens een familielijst: Johanna de Vos, geb. 1702 (doopsgezind) overl. Amsterdam 26 Aug. 1748, huwt Amsterdam 16 Aug. 1726 Godfrid Bongardt, ged. Düsseldorf 9 Nov. 1689, overl. Amsterdam 27 Oct. 1748, weduwnaar van ?lisabeth Bouman (deze was eerder gehuwd met Gerrit Reessen ) zoon van Harmanus Bongardt en Anna Maria Bohlen. Uit dit huwelijk 6 kinderen o.a. een zoon Willem Philip Bongardt. Johanna de Vos had een zuster Catharina, gehuwd met Jan Melchior Spiering. Publicatie der gegevens, welke de heer Calmeyer en wellicht andere medeleden omtrent deze doopsgezinde familie de Vos bezitten, wordt beleefd verzocht. Djasinga. W. PH. VEEREN. Lodisio (XXXIX, 109, zie ook XXII, 297). Gedoopt te Batavia 30 Mey 1767 't kint Adriana Geertruyda ouders Jacob Lodisio en Adriana Magna Franchimont. getuygen: Lasparus de Jong, en Adriana Geertmyda. Welt. . B. v. T. P. Olivier. Inlichtingen worden gevraagd aangaande Mr. N. Olivier, oud-minister, f 1869, en diens geslacht. 's-Gr. V. A. S. Orthen (van). Gevraagd een genealogie van dit Meijerijsche geslacht. 's-Gravenhage. J. J. V?ETHEIM GZN. Renesse. Ter dateering van een brief, zou ik gaarne weten, wanneer ??de vrou van Renes' overleed, die een vergulde keten had van de St. Antoniusbroeder schap, verbonden aan het klooster der Antoniters op het Hau bij Kleef. Het zal ongeveer 1440 moeten zijn. Is zij echtgenoote van iemand uit het gelacht v. Benesse of is zij vrouwe geweest van de ambachtsheerlijkheid Renesse ? 's-Gravenhage. W. G. FEITH. Requil é (de). In 1741 is Kath. gedoopt te Zutphen: Joanna Constantia Xaveria de Bequilé, dochter van J. B. de Bequilé, officier in het regiment Pallandt, en Johanna Petronella de Benne. Is ook bekend waar de ouders gehuwd zijn? Arnhem. ' VAN HOGERLINDEN. Rijcke (de). Pieter de Bijcke, f Februari 1596, werd begraven te Middelburg in de Oude kerk onder zijn 8 kwartieren, n.1. links: de Bijcke, Wauters, Boele, Goedhals en rechts: Eyman, Zype, Diericx en Sanders. Gevraagd wordt wie zijn voorouders waren, welke wapens deze voerden en of er genealogieën de Bijcke en Goedhals bestaan. Zeist. KIELSTRA.