De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

181 182 Sauerbier. Gevraagd ee n genealogie alsmede he t wapen va n di t geslacht. 's-Gravenhage. ' J. J. VURTHEIM GZN . In d e collectie proeflakafdrukken va n de HH . va n Kempen en Zoon te Voorschoten bevindt 'zich ee n wapen Sauerbier, da t er als volgt uitziet: ‚??i n blauw een geplante boom, verzegeld links va n eenen daartegen klimmenden leeuw. Helmteeken: de leeuw uitkomende me t beide pooten ee n boom vasthoudende.' Of di t werkelijk he t wapen Sauerbier i s durven wi j niet me t zekerheid te zeggen. DOC.-BUR. S√©gur-Cabana c (de) . De genealogie Lalause (Buil. des Egl . Wall. t. III p. 65 e.v. ) vermeldt op pag . 69 , dat Jean Lalause (geb . 162 0 te Montauban) omstreeks 1656 huwde me t Madeleine de S√©gur (i n de noot: d e la familie de s vicomtes d e Cabanac). Uit^de genealogie de S√©gur door Courcelles en uit ‚??La France Protestante', va n M . Haag volgt: I. Berard de S√©gur ‚??sieur de Seiches et de la Barri√®re, autrement appel√© le baron de Pardailhan', f 6 April 1559 , huwde Anne Brun, dame de la Barri√®re. Hieruit o.a . II. Pierre, ‚??seigneur d e Ligonnes, gentilh√∂mme d e la chambre de Henri III', huwde N.N., waarbij III. B√©rard, ‚??vicomte de Cabanac, seigneur du Grand- Puch', huwde Esther de Bolignac, dr . va n Francois, seigneur de s Fontaines en Louise de Lanes. IV. Uit dit huwelijk o.a . 3 kinderen: Jacquette tr. 166 8 (?) N. de Taillefer, Louise tr . 163 8 JV . des Pons e n een zoon of dochter gehuwd me t N. de Vivans. - Is Madeleine wellicht een dochter of kleindochter va n > B√©rard (III)? De familie de S√©gur-Cabanac leeft no g voort al s Oostenrijksch graaf (titel verkregen 11 Juli 1811), zi e Taschenbuch de r Grafl. Hauser. Amsterdam. A . P. VA N SCHILFGAARDE. Sinnema. (XXXIX, 110). Jacobus, Sinnema, geb . te den ... . 1653 , notaris te Beesterzwaag, f 30 Me i 1733 , zoon va n Lieuwe Jacobs, geb . 1620, gest. 1665 , en Eling Ennes, geb . 1628 , gest. 1670 , trouwde te Sneek (i n de Groote kerk, huwelijk voltrokken door Ds . Vogelsang) 14 Maart 167 9 Hiltje o f Hi√Įlegonda Boelens, f 20 April, begr. Olderterp 29 April 1705 . Of Lieuwe Jacobs de n achternaam Sinnema voerde, weet ik niet. Het bovenstaande is ontleend aa n familieaanteeke ningen. Botterdam. < S . N . B . HALBERTSMA. Steelant (van). Gevraagd plaats en datum va n ge ¬≠ boorte va n Willem van Steelant, di e de n 6 Februari 1664 te Delft huwde me t Agneta van der Mast. Scheveningen. N . VA N OOSTERZEE. Tekkelenburg. Waar vind ik historische gegevens , ') Wi j ontvingen ee n in hoofdzaak gelijkluidend antwoord va n den Heer W . v. I. te K. , di e Hiltje Boelens d e dochter noemt va n Broer B., notaris, en Rinske N.N. Volgens schrijven va n Dr . Tj. Hal¬≠ bertsma te Leiden zo u zi j echter to t moeder gehad hebben Ybeltje Mancadam. Eed. alsmede opgave va n de bezitters va n de hoeve Tekke¬≠ lenburg bi j Echteld? 's-Gravenhage. J . J. VURTHEIM GZN . Vinju. Wi e ka n mi j eenige inlichtingen verschaffen, omtrent di t geslacht, speciaal aanvullingen va n onder¬≠ staande kwartieren? Gaarne zoude ik verhemen of er nog afstammelingen in leven zijn va n he t echtpaar Vinju X Heye, behalve Henri√ętte Cornelia. Cornelis Vinju X Johanna Mag- Cornelis Heye X Geertruy En- dalena Koning. gelen. Adrianis Antonie Vinju., Hendrina Eclasina Geertruida geb.'s-Gravenhage 179 9 y Heye. overl. Utrecht 21 April 1860 A geb . te ? 1803 , in leven assuradeur. overl.Utrecht27 Augustus 1858. Henri√ętte Cornelia Vinju, geb. Utrecht J2 April 1842. 77. Mr . H. W . Wapen (Onbekend) . (XXXIX, 144) . Willem Veer trouwt Johanna van Cuender. Hu n zoon Laurens Veer trouwt me t Gerhardina van der Capellen, dr. va n Thomas en Christina Berck. Alzoo is : 1. Veer. 2. va n de r Ca ¬≠ pellen. 3. va n Cuender. 4. Berck. Dezelfde kwartieren kwamen voor ‚??t e Zutphen in een . venster 1633'. Aldaar is 3. ee n keper. 's-Gravenhage. J . D. WAGNER. Wapen (Onbekend) . Welk geslacht voert als wapen gedeeld: I de Friesche adelaar, I I doorsneden: A . een burcht, B. 3 klaverbladen? Boven het schild de letters I. S. Zeist. KIELSTRA. Het eenige wapen, da t volkomen me t he t gevraagde overeenkomt, vonden wi j op ee n lakafdruk, waarmede een brief va n de n Heer E . J. M . Kielstra in 191 8 te Zeist wa s gecacheteerd, du s va n den vrager zelf. Uit de vraag van ZEdl. blijkt dus, da t dit niet zijn wapen is, ee n bewijs alweer, ho e gevaarlijk he t is zonder meer aa n te nemen, da t de wapens op brieven inderdaad zijn va n de stellers dezer brieven. Doe . BUR. Wapen s (Onbekende) . I. Op een Duitsche jachthoorn, naar schatting ui t he t eind de r I6de of begin de r I7de eeuw, staat in het ivoor uitgesneden he t volgende wapen: gevierendeeld, 1 en 4 horizontaal, 2 en 3 verticaal ge harceerd, helmt.: een pauwevederbos. In dezen tijd diende de harceering meer te r afscheiding da n ter aanduiding en volgde me n derhalve geen vaste gewoonten hierbij. De kleuren zijn du s onbekend. II. O p ee n Oostenrijksch slagzwaard uit de eerste helft der I6de eeuw staat op de n pareerstang ee n gesmeed wapenschildje, vertoonende: een linkerschuinbalk beladen met 3 zespuntige sterren, vergezeld boven va n 1 acht puntige ster, onder va n 1 St . Andrieskruisje. III. Ee n Vlaamsch gobelin ui t de 16 de eeuw in de n Haag stelt voor ee n wapenschild met helm en lamberkijn. Een breede rand bevat krijgstrophee√ęn, waartusschen wapenschildjes me t de 8 kwartieren. Di t vermoedelijk Spaansche wapen is gevierendeeld, waaromheen een zoom. Blijkens d e kwartierwapens in de n rand vormen he t 1ste e n 3d e kwartier va n he t gevierendeelde schild √©√© n wapen, he t 2de en 4de ieder afzonderlijk, echter zijn de figuren in de n zoom dezelfde al s degene, di e in een der randwapens gewoon in he t schild voorkomen, ee n wijze