De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

MAAN D BLAD ,VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijkB en wordt aan de leden van het Genootschap gratis toegezonden. Bij dragen, correspondentie betreffende de redactie, opgaven van adresverandering en aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen gelieve men te richten tot den redacteur Mr. TH. S. VALCK LUCASSEN, Weidehwis, Driebergen. De jaarlijksohe contributie voor het lidmaatschap bedraagt ∆? 10.‚?? en voor de leden te 's-Gravenhage, die de wekehjksche portefeuille ontvangen, ∆? 15.‚??. Voor niet-leden is het Maandblad verkrijgbaar tegen een abonnementsprijs van ∆?10.‚?? per jaargang. Oorrespondentie betreffende het Genootschap ge¬≠ lieve men te richten tot den secretaris Mr. E. J. THOMASSEN a THUESSINK VAN DER HOOP, DeUsiraat 35, 's-Gravenhage, en die betreffende de Bibliotheek en de wekehjksche portefeuille tot den biblio¬≠ thecaris Jhr. Mr. W. G. FEITH, Achterweg 34, Voorburg. De Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd Heerengracht 62 (hoek Princessegracht), 's-Qravenhage, is voor de leden geopend iederen Maandag van 3‚??5 uur. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N'. 9. XXXIX6 Jaargang. Bij dit nummer worden twee platen verzonden, be hoorende bij het artikel: ‚??Pieter van Beoostenzweene's Remissorium Philippi.' BESTUURSBERICHTEN . Maandelijksche Bijeenkomsten. De Maandelijksche Bijeenkomsten zullen, te beginnen met Maandag 3 October a.s., wederom gehouden worden op den eersten Maandag van iedere maand in Caf√© Rest. ‚??De Kroon', Spui 10, 's G-ravenhage, des n.m. te 4i ure. Tot lid zijn benoemd: Mr. A. LE COSQUINO DE BUSSY . . . Utrecht. Hoofd-comm. Charterm. Rijksarch. Plompetorengr. 15. H. CREMERS . . . Arnhem. Eusebius Buitensingel 9. Dr. H. A. POELMAN Leeuwarden. Hoofd-comm. Charterm. Rijksarch. Adreswijzigingen. * L. CALKOEN Haarlem. Kennemerplein 5. Jhr. Mr. W. G. FEITH Voorburg. Achterweg 34. F. C. VAN DER MEER VAN KDPFELER . 's-Gravenhage. y Louise Henriettestraat 15. A. A. OOSTING . . . Amsterdam. Getouw ‚??Nederland' Beursstr. 11-13. Mr. A. K. VINK ........ Leiden. Haarlemmerstr. 112a. Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van de leden M. J. D. Merens en Jhr. H. J. M. van Asch van Wijck. September 1921. Pieter van Beoostenzweene's Remissorium Philippi, door Mr. E. J. THOMASSEN a THUESSINK VAN DER HOOP. Ons bestuurslid Jhr. Mr. W. G. Feith, chartermeester aan het Algemeen Rijksarchief, heeft mijne aandacht ge¬≠ vestigd √≥p een omvangrijk, in genoemd archief berus¬≠ tend, 15d0-eeuwsch handschrift, bekend als ‚??Reperta torium sive Remissorium' van Philips van Bourgondi√ę. Waar het ms., afkomstig van de leenkamer van Holland en dus tot het archief der Grafelijkheid behoorende, een vijftal miniaturen op perkament bevat, vooral uit heraldisch oogpunt merkwaardig ‚?? vermits toch oor¬≠ spronkelijke heraldische teekeningen uit het midden der 16de eeuw, althans hier te lande, uiterst zeldzaam zijn ‚?? daar meende ik goed te doen mij te wagen aan een beschrijving dezer afbeeldingen. Naast een woord van dank jegens den heer Algemeen Rijksarchivaris, die terzake van de voor mijn doel onontbeerlijke repro¬≠ ductie dezer miniaturen alle mogelijke faciliteiten heeft verleend, past hier de betuiging mijner oprechte erkente¬≠ lijkheid jegens den heer Feith, die niet slechts over een en ander een wakend oog liet gaan, maar mij ook voor de richtige beschrijving tal van deskundige aanwijzingen heeft willen geven, zonder welke waardevolle medewer¬≠ king ik deze studie zeker niet tot een eenigszins be¬≠ vredigend einde had kunnen brengen. Het handschrift dan, bestaande uit √©√©n zeer groot en zwaar boekdeel met ‚?? zooals daarin ook is aange teekend met een latere hand ‚?? ‚??houten berderen en kopere sloten' 1), heeft blijkbaar vroeger uit twee af¬≠ zonderlijke deelen bestaan, in den tekst nog als ‚??pars prima' en ‚??altera' onderscheiden. De band is n.1. uit een latere periode dan het werk zelf, immers dit laatste l) Deze sloten vertoonen de wapens van Philips en zijn echtgenoote, Bourgondi √ę en Portugal, overeenkomstig de hierna bij plaat II te geven beschrijving. r