De Nederlandsche Leeuw, jaargang 40 (1922)

67 68 ningen van het Rotterdamsche echtpaar Pieter Mesdach en Maria Lodewijks lack, hij doopsgezind gedoopt te Delft 1 Januari 1646, overleden te Rotterdam 22 Augustus 1655, zij geboren te Rotterdam 22 Maart' 1626, over­ leden aldaar einde Januari 1707. De aanteekeningen over de familie Van Elsbroek- Vos zijn in 1915 geschonken door den heer Dr. G. J. Boe kenoogen te Leiden. Zij komen voor op een enkel folio schutblad uit een bijbel, gedrukt te Keulen bij de Erff genamen van Ara. Birckman a° 1566 en betreffen de Nijmeegsche familie Van Elsbroek, waarvan een lid Anthony Henricus 17 Februari 1732 te Rotterdam trouwde met Rendrina Magdalena Vos, geboren en wonende aldaar. De laatste aanteekening is geschreven door dezen Antony, de andere zijn van de hand van zijn moeder. Eveneens slechts uit een enkel schutblad (kwarto) bestaan de aanteekeningen betreffende het Amsterdam sche echtpaar Schaap-hamen, getrouwd Amsterdam 8 December 1680 in de Oude Kerk, geschreven door de vrouw Margriet Damen. Zij zijn waarschijnlijk tusschen boedelpapieren in het Rotterdamsche archief beland. De aanteekeningen over de families Sijlmans en Boeser bevinden zich vóór, midden en achter in een octavo kerkboek (Nieuwe Testament met de Psalmen), uitgegeven te Gorinchem bij Helmich van Oappel in 1662, dat Mej. W. J. Schipper te Rotterdam in het begin van dit jaar aan het archief ten geschenke gaf. Hoewel de aanteekeningen (geschreven met drie of vier verschillende handen) geen betrekking hebben op Rotterdam, werd het kerkboek om andere reden aan­ geboden en dankbaar aanvaard. Voor de lezers van â??De Nederlandsche Leeuw' zullen deze aanteekeningen allicht eenig belang hebben. Wat dezerzijds verduidelijkt kon worden, is in eenige noten medegedeeld. De oorspronkelijke spelling, hoe gebrekkig soms ook, is zelfs wat de kapitalen betreft, gehandhaafd, om het huiselijk karakter van deze familie­ notities niet verloren te doen gaan. Alleen heb ik mij veroorloofd hier en daar enkele blijkbaar onvolledige woorden aan te vullen. Tack-Mesdach. A° 1624 den 18 Febrijwarij Is mijn vader Lodewyck Tack en sijn huijsvrou Annetge Wijllems ijn den echten staet vereenigt de heer verleene haer beijde tot salijcheijt van noede ijs. A° 1624 den 5 November ijs gebooren onse eerste suster Janneke Lodewijckx lack. A° 1626 den 22 Maert op Sondach ijs gebooren onse twede suster Marijtge Lodewijckx Tack. A° 1627 den 30 Desember Is gebooren onse drijede suster Beelijken Lodewijckx lack. A° 1629 den 6 Desember Is gebooren onse 1 broeder Pouwels Tack Int Ossenhooft1). A° 1631 den 15 Desember Is gebooren onse twede broeder Wijllem Tack Int Ossenhooft. A° 1633 den 16 Desember Is gebooren onse vijerde suster genaemt Anna Lodewijckx Tack Int Ossenhoeft. A° 1635 den 25 September Is gebooren onse derde broder Matijs Tack int Ossehof. *) Dit huis stond in den'Oppert. A° 1637 den 16 September Is gebooren onse vijfde suster genaemt Dijeverke Lodewijckx. A° 1639 den 27 Julij Is gestorven onse suster Dijeverke Lodewijckx leijt begraven voor de Engelse kerck ijn ons graef. A° 1639 den 11 Augustus Is gebooren onse vijerde broeder Lodewijck Tack. A° 1639 den 7 Desember op Woensdach Is gestorve onse suster Anna Lodewijckx out ontrent 6 jaer leijt begraven ijn ons graf voor de Engelse kerck. A° 1639 den 31 Desember Is gestorve onse broeder Matijs Tack out ontrent 4 jaer leijt begraven onder onse sarck. A° 1642 den 6 Febrijwarij Is gebooren onse 6 suster Annetge Lodewijck Tack. A° 1648 den 21 November Is gestorven onse suster Beelijken Lodeivijckx out sijende ontrent 21 jaer leijt onder onse sarck begraven. A° 1652 den 23 Augustus Is gestorven onse broeder Wijllem Tack out sijende ontrent 21 jaer leijt begraven ijn onse sarck voor de engelse kerck. In Rotterdam den 25 Februarij A° 1646 ben lek Pieter Mesdach met Marija Lodewijckx Tack in de echten staet vereenicht, hoope de Heer daer sijn segen over geven sal tot salijcheijtx). A° 1648 den 14 November op Saterdach avont ten i elve Is vader Lodewijck Tack gerust naerlaetende sijn huijsvrou Annettie Willems met 7 kinderen, hij is gebooren Int Jaer 1600. A° 1648 den 21 November op Saterdach avont ten | vijven Is onse suster Belijtie Lodewijckx Tack gerust out sijnde onttrent 21 Jaeren. A° 1651 den 21 Aprijl op Vrijdach s morgens ontrent 8 uren Is gebooren onse dochter Janneken Mesdach op de Hoechstraet ijn de Swarten hoet tot Rotterdam. A° 1655 den 22 Augustus op Sondach Rotterdamse kermijs voor den mijddach ten 11 ure ijs gestorven mijn man genaemt Pijeter Mesdach out sijende ontrent 35 jaer leijt begraven In de Groote kerck ijnt koert ijn sijn noems graf daer de kandelaer op staet2). Nijemant en versake sijn gelove loeft Goet boven al Hij ys dye ons verlossen sal. Van Elsbroekâ??Vos. 1732 den 17 Feberi is min soen Antoni van Elsbroek getrout met Andria Voes 3) tot Roeterdam op aetstadthus. 1732 den 26 Novem(ber) is min dochter 4) 1 edeydor5) Marey gebore en vader van Elsbroek en moeder Voes haer guel6) en peter. 1733 den 5 Novem(ber) is geboer min dochter Antonit en gestorve denselfde navont. l) Dit bericht en de beide volgende zijn van de hand van Pieter Mesdach, de rest is door zijn vrouw geschreven (vandaar een enkel bericht dubbel), de vermaning aan het slot is van een derde hand. ') De weduwe stierf pas in 1707, zij werd, 82 jaar oud, den 2'* Februari van dat jaar in de Prinsenkerk begraven. Zie over Pieter Mesdach verder De Navorscher 1915 blz. 393. s) Hendrina Magdalena Vos, 22 Juli 1709 te Rotterdam Roomsen Katholiek gedoopt, dochter van Theodorus Vos en Alida Gijsberts. 4) Hier en verder moet voor zoon en dochter steeds kleinzoon en kleindochter gelezen worden. 5) Theodora, naar den grootvader van moederszijde. 6) = goel, goedel, gadele = doopmoeder, meter.