De Nederlandsche Leeuw, jaargang 40 (1922)

69 70 1735 den 8 Merdt is min soen Antoni Yohans gebore en 9 di(t)o gestorve. 1736 den 7 August is gebore min docht(er) Anna Oldia en is gestorve den 14 di(t)o. 1737 den 13 Yulis is gebore min soen Antoni en is gestorve denself dach. 1738 is gebore min soen Barteloms en deselfde dach gestorve. 1739 den 19 Septemb(er) is min dochter Barta ge­ boden) en dachs darna gestorve, mar heb Godt danck alemal haer Kristedo(o)p geha(dt). 1739 don 18 November is min soen Antoni van Els broek sien vrou Hendrina Voes in de Heer ontslape out sinde ontren(t) 30 yare en bey min man Bardt van Elsbrock begraeven, sey(n) voorevader1) en moeder van bovenstande kiender. 1745 den 26 Sept(em)ber is myn moeder in den Here ontslaapen en is begraaven in' de Broere kerk2). Schaap â?? Damen. 1680 Den 8 December ben ick Margriet Damen getrout met Oorgas Schaap 3) tot Amsterdam yn de Oude Kerck. 1681 den 4 November op Dinsdagh ten half twee is geboren Hendrieck Schaap 4), Godt de Heer laet hem yn dughden opwassen of vrogh yn sijn ryck, den 7 Yanne wary 1681 5) is hij yn den Heer gerust. 1682 den 25 November op Wonsdagh savens ten half achten is geboren Hendrick Schaap, Godt de heer laet' hem in dughden opwassen of vrogh yn sijn riek. 1685 den 12 Maert op smaendaghs nacht ten half twalf is geboren Yohanna Rattrijna Schaap, Godt de heer laet haer in dughden opwassen of vrogh yn sijn riek. 1686 den 15 November Vrijdaghsnachts is geboren Daniël Schaap, Godt de heer laet hem yn dughden op­ wassen of vrogh yn sijn riek. 1688 den 27 May op Donderdagh nade myddagh ten 5 uren is geboeren Daniël Schaap, Godt de heer laet hem ijn dughden opwassen of vrogh yn sijn riek, 1694 den 25 Augustus is hij yn den Heer gerust. 1690 den 9 October op Maendagh smorgens tussen negen en half tien is geboren' Karrel Schaap, Godt de heer laat hem yn dughden opwassen of vrogh in sijn riek, 1694 den 3 Yuny is hij yn den Heer gerust. 1701 den 30 Yuny op Donderdagh smyddagh ten twee uren ys mijn man Gorgas Schaap in den Heer gerust. Sijlmans â?? Boeser. Dit Boeck hoert toe Anken Anthoniss Sijlmans. Dén 5 Appriel s Wondach smargens ten vier uren heeft Godt den Heer mijn moeder uyt desen bedr(o)e(f)de werelt gehaelt en is gerustelijck in den Heer ende Godt salich ges(t)orve in het yaer ons Heeren anno 1679 6). ') Grootvader. s) Met andere hand, waarschijnlijk van Antoni van Elsbroek, geaohreven. 8) Met zijn broer Kasper afkomstig uit Worms, volgens losse bij­ liggende aanteekening. *) Gedoopt in de Westerkerk te Amsterdam 7 November 1681. In een afschrift der doopacte wordt de vader Largas Schaap genoemd. 6) Moet zijn 1682. 6) Dit jaartal staat niet geheel vast, doch naar alle -waarschijnlijk­ heid heeft er eerst 1680 gestaan en is dit later veranderd in 1679. Anneken Tunesen Sijlmans is overleden den tweeden Augustus smorgens voor een uer anno 1684. Frans Bastiaensen Boeser is in den Heer ontslapen op Vrijdagh den 18 Februarius des middaghs de kloeke 12 a een uur Godt geeft hem een zaligh eynde amen anno 1718. Adriaen Fransen Boeser is in den Heer'ontslapen Dynsdagh den 1 Apriel des smoorgens de kloeke 7 a 8 uur Godt geeft haer een saligh eynde amen 1721. Tanken Melsen is gestoorven den 4 December in den jaeren 1729. Bastiaen Franse Boeser, en Marie Tansen Dosch l) sijn getrout den 19 Martinus in den jaaren 1730. Frans Bastiaen Boeser is gebooren den 31 Julius in den jaaren 1731. Adriana Bastiaen Boeser is gebooren den 8 Septem­ ber in den jaaren 1733. Adriana Bastiaen Boeser is overleden den 6 Novem­ ber 1733. Mertius Bastiaen Boeser is gebooren den 29 December in den jaaren 1735. Anna Bastiaen Boeser is gebooren den 12 Augustus 1737. Maria Bastiaen Boeser is geboren den 6 Julius 1740. Bastiaen Franse Boeser is in den Heeren ontslaapen op Dynsdag savohs den 12 October de kloeke seeve a acht uren Godt geeven hem een salig eynden amen 1745. Uit de oud e register s van Wassenaar , door W. J. J. C. BIJLE VELD. De hier volgende gegevens noteerde ik uit de oude registers van Wassenaar. Ik moest mij in dit geval beperken tot de â??gequalificeerden', daar ontelbare aan­ zienlijke geslachten uit Leiden, 's-Gravenhage en Delft, die tijdelijk in Wassenaar verbleven, daar trouwden, kinderen, lieten doopen of stierven, terwijl zij ook in hunne hoofdwoonplaats werden ingeschreven. Toch vlei ik mij, dat onder dit beperkt getal ge­ gevens veel voorkomt, dat men daar niet zoo licht ge­ zocht zou hebben. Huwelijken in de kerk. 1589â??1606. Joncheer Jaques van Berendrecht en Joffr. Agnes van Boétslaer van Asperen. Mei 1609. Joncheer Jacob van den Kende heer van Haem- stéech ,met Juffr/ Clara van Raephorst. 3 Juli 1634.' Joncheer Adriaen van der Mylen heer van Bleskensgraefï met Joncvrouw Agatha van Raephorst. 11 Juni 1636. Joncheer Johan van Hesse heere van Piershil en Joncvrouw Anna van Berchem. 10 Maart 1658. Joncker Adriaen Werner vrijheer van Foliant baenderheer van Voorst, heere tot Keppel met Joffr.' Anna Charlotte Elizabet van Wassenaer . met att. van .Keppel en den Hage. 1 Sept. 1658. Joncker Boudeivijn van Soulelande wo­ nende tot Oatwijck aenden Rijn met Abigael Claes Hal j. d. van Haerlem met att. v. beyde plaetsen. 3 Aug. 1659. Joncker Francoys Aelbrecht van den Hulsen â?¢) Er kan ook â??Dolck' staan. â?¢