De Nederlandsche Leeuw, jaargang 40 (1922)

71 72 woonende tot Vianen met Jofïr. Elisabeth van den Bende wed6 van Pieter van Lillo woonachtig in den Haag met att. van beyde plaetsen. 20 Feb. 1661. Joncker Bobert Couper wedr. met Jofïr. Helena Griffith weda van sal. luytenant Wittfort met att. van Nimwegen. 10 Juni 1663. Jr. Thomas Claipoole schout ende rent­ meester van Dongen en der domeynen van Ooster­ hout met Jofïr. Johanna de Witt j.d. komende met att. van Dongen en uyt den Haege. 26 Febr. 1668. Louis Gaspar Le Vasseur van Congé, ridder marquis van Ardenee, heere van Invers, capt ten dienste deser landen met Jonkvrouwe Amaranthe van Cuyk van Mierop j.d. met att. uyt den Haege. 25 Nov. 1670. De Heer Johan Motzfeld met Juffr. Everdina Anthonia Sloet met att. v. 's-Gravenhage en Voorschooten. 22 Dec. 1685. Louis Jacob le Vasseur wonende te Was­ senaer en Catharina Villers uit Engeland. 19 Oct. 1687. Charles Philips van Dorp wegens Rid­ derschap en Edelen Raad ord. in den Hove van Holland met Anna Elizabeth de Huybert met att. van 's-Gravenhage. 1 Januari 1691. Adriaen van der Myll lt. kolonel en control. genl. van de artillery t. d. d. landen met Maria JSlason met att. uyt den Haage. 19 Juli 1694. Jonker Gasper van Feugens residerende op Hottinga State tot Pyttersbierum in Vriesland met Juffrou Anna Geertruyd van Santen wonende onder Wassenaar, met att. v. Pyttersb. 11 Maart 1704. Johan Diderich VrijHeer van de Beek met Juffr. Agnes Anna Theodora van Wassenaer van Obdam met att. v. 's-Gravenhage. 2 Mei 1723. Heer Guido Pape marquis van Sainct Auban etc. en Frelle Isabella Amelia Charlotta gravinne van Wassenaer op att. v. den Haegh. 25 Febr. 1725. Pieter Anthony de Huybert heere van Cruyningen wedr en Maria Agatha van Frimmens doppt van Putzelt op att. van 's-Gravenhage. 25 Jan. 1739. Charles Jean Graave van Bentinck jm. en Margarita Cadogan j.d. 18 Sept. 1739. Caspar Antony Baron van Lynden tot de Park j.m. en Magdalena Elisabeth van den Boeiselaer j.d. 1 Mei 1791. Otto Anna Grave van Byland jm. Edelman v. h. Doorl. en Kon. Hoogh. den Heere Prince en Mevrouw de Princesse van Orange en Nassau mitsg. brigad. v. Z. H. Guardes du Corps, won. in 's Hage met Jonkvr. Agatha Wilhelmina Iwent j.d. won. te Leyden, met att. v. 's Hage, Leyden en Beest. Doopen. 26 Januari 1625. Jan, zoon van den Heere van Cralinghen. 15 November 1626. Odilia dochter van den Heere van Cralinghen. 21 Mei 1629. Elizabeth dochter van Jr. Vincent van Ysel steyn. 12 Dec. 1636. Geertruyt dochter van ritmeester Bax. 9 Mei 1638. Weyntgen dochter van Sr. de Witt, heer van Rosenburgh. 14 Sept. 1642. Aechien dochter van Philips Dublet. 3 Sept. 1651. Susanne Genevive dochter van den Heere Frederik Becker en Genevive Marie Vernatti, getn. de Heer Hieronymus de Haene Heere van Roosen burgh en Susanna Hurmans (huisvr.) van den Heer Ridder Ghilibert Vernatti. 9 Aug. 1654. Maria dochter van den Heere van Santen op het huys te Hoefyser, get. Jonckvrou Wilhelma van Nuyssenburch, de vader selfs absent. 27 Febr. 1656. Anna Geertruyt dochter van alsvoren, getn Juffr. Maria van Nuyssenburch en Juffr. An tonetta van Steenhuysen, de vader wederom absent. 10 Sept. 1656. Philips Jacob zoon van den Baron van Asperen, peters de Heeren van der Myle en Lange rack en de douagieren van Asperen ende van der Mylen. 25 Febr. 1657. Frangoise Wilhelmina dr. v. den Heere Johan van Santen. 10 Febr. 1658. Agatha Petronella dochter van den Heer van Asperen, getn. vre Petronella van Wassenaer vrouwe van der Mylen en Heer Jacob van Wasse­ naer vrij Baanderheer van Wassenaer. 2 Maart 1659. Frederick Godert zoon van Joncker van Dorp op het huis Suytwijck. 9 October 1662. Jan zoon van den HoogEd. Heere Pieter Baron van Wassenaer heere van Starrenburgh, get. Mevr8. Elisabeth van Aerssen van Wernhout. 6 September 1665. Joachim Cornelis zoon van den Hoog Ed.Heer Georgete Vasseur,ridder, Heere van Touars, Puisars etc, getn. WelEd. Heer Cornelis Vlamingh van Outshoorn, Ridder Heer van Outshoorn, Burge­ meester tot Amsterdam en de WelEd. Vrouwe Mevr. Elizabeth van Cuyk van Mieroop, Vrouwe van Villeroy, le Pouq etc. 17 October 1683. Maria dochter van den HoogEd. Heer alsvoren, ten doop gehouden door den Ed. Heere Aderjaen van Borselentot Geldermalsen, Edelman van S. H. den Prince van O. en raad en rentm. gen. v. d. domeinen v. h. Hertogdom Braband in de Meyery van 's Hertogenbosch, Represent. sijn Kon. H. den Erfstadhouder en door hem aldus genoemd. 12 Augustus 1685. Catharina Jacoba dochter van den Heere Carel Michael Zas van den Bosche cap. gen. van de jachten v. S. H. den Prince van O., get. de Heer en Mr. Nicolaas Honskoop secr9 alhier repres. den Heer Jacob Zas van den Bosche, raed en vroedschap der prov. van Utrecht met Juffr. Hester Beekmans. 26 Dec. 1700. Margareta Jahanna dr. van denE Heer Frederik Cerdon jongste soon van den Heer de Thouars. . 5 Nov. 1704. George Cornelis zn. van d Heer Frederik Carel Gaspar Le Vasseur de Thouars en Juffr. Margreta Johanna van Cuyk van Meyrop, ten doop geh. door Juffr. de Coree (?) in plaats van de WelEdsVaders Moeder Anna van Cuyk van Myerop wed6 van de Heer Jorge le Vasseur de Thouars. 13 Dec. 1705. Anna Maria dr. van alsvoren, ten doop geh. door Joanna van Cambron vrouw van Ds. Berhardüs Brouwer in plaats van de grootmoeder Anna v. C. v. M.