De Nederlandsche Leeuw, jaargang 41 (1923)

107 108 3°. Jan Jurrien, ged. te Zutphen 18 Febr. 1728, jong overl. 4°. Qeertruid, ged. te Zutphen 20 Nov. 1729, jong overl. 5°. Robbert Jan, ged. te Zutphen 6 Juni 1731, jong overl. 6°. Johanna Qeertruid, ged. te Zutphen 19 Febr. 1733, begr. aldaar in de Nieuwstadskerk 23 Jan. 1782, ongeh. 7°. Jan Jurrien, ged. te Zutphen 28 Dec. 1734, jong overl. 8°. Hendrik Adolf, ged. te Zutphen 5 Mei 1737, jong overl. 9°. Antonetta, ged. te Zutphen 5 Mei 1737, jong overl. VIbis. Henricus Adolphus Solner, ged. te Zutphen 9. April 1704, weidemeester, in plaats van Jan in den Bosch 29 Febr. 1736, na zijn overlijden op­ gevolgd door Jan Jolink 3 Dec. 1755, koopt 12 Febr. 1744 de wahre N° 66 van zijn neef Sander Solner, begr. te Zutphen in de Broerenkerk 8 Dec. 1755, huwde te Brummen (o. aldaar 27 Oct., te Zutphen 28 Oct., naar Brummen geatt 11 Nov. 1736): Nannette Herwig, geb. te Rijssel, begr. te Zutphen in de Nieuwstadskerk 4 Juni 1795. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1°. Heilwich Assuera Henrietta, ged. te Zutphen 21 Mei 1738. 2°. Alexander Hendrik, ged. te Zutphen 6 Mrt 1740. 3°. Johanna Arnoldina, ged. te Zutphen 7 Jan. 1742. 4°. Sophia Charlotta, ged. te Zutphen 11 Sept. 1743, huwde te 's-Gravenhage (o. te Haarlem 16 April, naar 's-Gravenhage geatt. 30 April 1775): Lucas van Luik, te Amsterdam. 5°. Wiggerdina, ged. te Zutphen 3 Sept. 1745. 6°. Christina Charlotte, ged. te Zutphen 3 Nov. 1748. 7°. Carel Lodewijk, ged. te Zutphen 15 Nov. 1750. 8°. Frederica Elisabeth, ged. te Zutphen 15 Juni 1753, begr. aldaar in de Broerenkerk 23 Nov. 1754. B. III. Laurens Solner, ged. te Zutphen 20 Mrt 1642, rijdende bode bij afstand van zijn vader 24 Juli 1661, doet den eed 7 Mrt 1662, opgevolgd door Lucas Muller 1 Mrt 1666, kamerdienaar en roe­ drager in plaats van Thomas Gijsen 1 Mrt. 1666, vendumeester in plaats van Hendrik Haeck 6 Sept. 1678, na zijn overlijden opgevolgd als roedrager door Steven Fildar en als vendumeester door Evert ter Huize 1 Mrt. 1729, koopt 1 Sept. 1669 de wahre N°. 83, huwde (o. te Zutphen 7 Dec. 1667): Meijn tjen Rauwers, dr. van Lic. Jan Rauwers en Chris­ tina Bruggink, ged. te Zutphen 16 Jan. 1639, overl. na 1 Mrt. 1712. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1°. Steven, ged. te Zutphen 18 Oct. 1668, ontvangt â??tot support van zijn studiën' 20 Feb. 1689 een vierjarig subsidie van f 50 's jaars, ingeschr. als student te Leiden 24 Mrt. 1693, vóór zijn vader overl. 2°. Christina, ged. te Zutphen 6 Jan. 1670. 3°. Johannes, ged. te Zutphen 29 Oct. 1671, kapitein in 't regiment van Delen 24 Aug. 1709 (commissie en eed 19 Sept.), later van Haersolte tot Yrst, majoor 28 April 1729 (eed 4 Mei), later van Rand- wijck, kolonel-titulair 10 October '1737 4), erft de wahre N°. 83, die 28 April 1762 na zijn dood ver­ kocht wordt, ongeh. 4°. Theodora, ged. te Zutphen 1 April 1674. 5°. Ds. Otlo, ged. te Zutphen 26 Mei 1678, ontvangt â??tot support van zijn studiën' 31 Jan. 1699 een vier­ jarig subsidie van f 50 's jaars, student te Utrecht5), ontvangt bij Res. van li Mrt. 1707 honderd car. gulden â??ter cause alhier een tijdt lanck den predick dienst bij affsterven van Ds. Abrahamus Becker, ende vertreck van Ds. Wilhelmus Vonck hebben waer genomen', legerpredikant, predikant te Groenlo 1708â??1713, te Doetinchem 1713â??1720, bevestigd aldaar 2 Sept. 1713, overl. 1720, ongeh. 6°. Joost, die volgt IV. IV. Mr. Joost Solner, ged. te Zutphen 23 Nov. 1684, ingeschr. als student te Harderwijk 21 Sept. 1702, te Utrecht 1705, advocaat te Zutphen, onder-rent­ meester in plaats van Dr. Johan Frederik Hecking 29 Febr. 1712, opgevolgd 1 Mrt. 1718 door Dr. Dirk van Lathum, koopt 7 Nov. 1719 de wahre N°. 237, burgemeester van Doesburg 17 Febr. 1752, overl. 2, begr. te Doesburg 8 Mei 1773, huwde 1° (o. te Zutphen 14 Mei, naar buiten geatt. 28 Mei 1713): Lsabella Qeertruid Hecking, dr. van Dr. Johan Andries Hecking en Johanna Catharina van Rijswijck, geb. te Zevenaar, overl. na 18 Oct. 17l 9. Hij huwde 2° te Warnsveld 6 Mei 1731 (o. te Zutphen 22 April, naar buiten geatt. 6 Mei): Maria Johanna van Heeckeren, wed. van Alex­ ander van der Capellen tot den Boedelhof, dr. van Robbert van Heeckeren tot Barlham en Enghuijzen en Anna Wilhelmina Cecilia van Keppel, geb. 23 April, ged. te Zutphen 26 April 1689, begr. te Zutphen 26 Oct. 1760 (de stadsroeden op dato toegestaan). Uit het eerste huwelijk 6 kinderen: 1°. Jan Laurens, die volgt V. 2°. Casper Arnold, ged. te Zutphen 19 Juni 1715, in­ geschr. als student te Harderwijk 1 Mei 1732, verdwenen 6). 3°. Meynarda Christina, ged. te Zutphen 29 Mei 1716, jong overl. 4°. Olto, ged. te Zutphen 9 Juni 1717, jong overl. 5°. Andries Jan, ged. te Zutphen 19 Aug. 1718, jong overl. 6°. Meinard Steven, ged. te Zutphen 18 Oct. 1719, jong overl. Bij Res. van 25 April 1731 worden Dr. Johan Andries Hecking en Hendrik Jan Abbing benoemd tot momberen over de twee onmondige zonen van Dr. Joost Solner bij wijlen lsabella Qeertruid Hecking, met namen Jan Laurens, oud omtrent *) Mededeeling van het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Ge neralen Staf. 6) Komt niet voor in het Album Studiosorum. ») Ees. van 8 Juli 1747: Verlesen de requeste van J~an Solner, colonel titulair ten dienste deser landen, daar bij versoekende, dat wegens desselfs hogen ouder­ dom en affneminge van cragten, in sijn plaats tot curator over sijnen absenten neve Caspar Arnold Solner, van wien men niet heeft konnen ontwaar worden, waar sigh is ophoudende, selffs niet of levendig dan dood zij, enz.