De Nederlandsche Leeuw, jaargang 41 (1923)

109 110 17 en Caspar Arnold, oud omtrent 16 jaren (Wees boek der stad Zutphen, 1728ā??39, fol. 92). Uit het tweede huwelijk Ć©Ć©n zoon: 7Ā°. Joost Jan, ged. te Zutphen 18 Mei 1731, venia aetatis 23 Dec. 1750, ingeschr. als student te LeiĀ­ den 19 Sept. 1749, vertrekt in Oct. 1751 naar Parijs, wordt 27 Mei 1752 door tusschenkomst van den gezant Lestevenon van Berkenrode naar Zutphen gebracht, vanwaar hij het huis zijns vaders ontvlucht en 31 Mei d. a. v. te Brummen gevat wordt, bij Res. van 1 Juni 1752 in 't Provinciaal Verbeterhuis te Arnhem opgesloten, en bij Res. van 24 Nov. 1753 daaruit ontslagen.7) V. Mr. Jan Laurens Solner, ged. te Zutphen 27 Mei 1714, ingeschr. als student te Harderwijk l^Mei 1732 en 14 Mei 1736, stadhouder van het schoutĀ­ ambt Lochem 13 Juni 1742, burgemeester van Lochem 26 Juni 1776, op zijn verzoek ontslagen 20 Juli 1788, begr. te Lochem 4 Jan. 1789, huwde te Lochem 24 Juni 1742 (o. te Zutphen 10 Juni, naar buiten geatt. 24 Juni): Stoflelina Geertruid Bruggink, dr. van Gerhard Bruggink en Hendrica Lugard, ged. te Zutphen 23 Mrt. 1721, overl. 7 April, begr. te Lochem 10 April 1804. Uit dit huwelijk 16 kinderen: 1Ā°. Jan Laurens, die volgt VI. 2Ā°. Mr. Gerhard, ged. te Lochem 10 Sept. 1741, inĀ­ geschr. als student te Harderwijk 20 Sept. 1762 en 13 Dec. 1766, burgemeester van Lochem 21 Juli 1788ā??1795, overl. op het Cornegoor te Ruurlo 8 Mrt., begr. te Warnsveld 12 Mrt 1806, huwde te Ruurlo (o. aldaar 10 Aug., te Zutphen 20 Aug., naar Ruurlo geatt. 3 Sept. 1769): Johanna Frede rica van Trier,Av. van Hendrik Jan van 1 neren Agnita Heckers, ged. te Geesteren 12 Mrt. 1727, overl. na 8 Mrt. 1806. Uit dit huwelijk geen kinderen. 3Ā°. Otto, ged. te Lochem 4 Dec. 1743, jong overl. 7) Res. van 1 Juni 1752. Is ter vergaderinge gelesen de requeste van Mr. Joost Solner, houĀ­ dende hoedat zijn zoon, Joost Jan Solner, in de maant October van 't laatst gepasseerde jaar 1751 zig van Leiden op een clandestine wijze buiten s' lands hadde begeven met een vreemd vrouwspersoon, zodanig, dat na vele aangewende moeite te Parijs was ontdekt, en, nadat hij zig aldaar bij de zeven maanden hadde opgehouden, door ā?¢ de goede directie van den Heer Lestevenon van Berkenrode, ambassaĀ­ deur van dezen Staat aan het Hof van Vrankrijk, op jongstleden Zaturdag (27 Mei) des avonds omtrent tien uiren onder 't geleide van twe knegten ten huize van suppliant gebragt geworden, dat niettegenstaande alle genomen precautien, denzelven, van alles geĀ­ noegzaam tot de klederen incluis, gedestitueert, blootshoofds uit suppliants huys hadde geweten 't aufugieren, met intentie om zig weder met voorss. vrouwspersoon, zo haar alhier sedert die tijd heimelijk hadde opgehouden, op nieuw weg te begeven als uit een onderschepte brief, ter requeste geannecteert, bewijslijk, dat suppliĀ­ ant gemelten zijn zoon na de vlugt van gisteren aanstonds hadde doen vervolgen, te Brummen apprehenderen en aldaar laten arresteren, verzoekende derhalven, vermits hieruit niet anders dan ruineuse geĀ­ volgen te wagten stonden, dat H. E. Gr. Agtbare om deze en meer andere redenen aan den suppliant geliefden te permitteren, om voorn, zijn zoon in 't Provintiaal Verbeterhuijs bij provisie te mogen confi neren, -waarop gedelibereert zijnde hebben H. E. Gr. Agtbare des suppliants verzoek geaccordeert en dienvolgens aan denzelven ge permitteert, gelijk geschiet bij dezen, om zijn zoon Joost Jan Solner bij provisie in 't Provintiaal Verbeterhuijs te mogen conueren. Zie over dezelfde zaak de Res. van 19 April 1752, 22 Juni 1752 en 24 Nov. 1753 en over het tweede huwelijk van Mr. Joost Solner de mededeling in de Wapenheraut 1916, blz. 184, ontleend aan een brief van Steven Jan van den VĆ©lde dict BZonselaer. 4Ā°. IsabĆŖlla Geertruid, ged. te Lochem 7 Nov. 1745, jong overl. 5Ā°. Gerdina Juliana Christina, ged. te Lochem 15 Jan. 1747, jong overl. 6Ā°. Johanna Theodora Elisabeth, ged. te Lochem 20 April 1749, lidmaat aldaar Sept. 1767, begr. te Zutphen 24 Sept. 1783, huwde te Almen 7 Nov. 1769 (o. te Zutphen 22 Oct., naar Lochem geatt. 6 Nov.): Jan Hendrik ter Maten, zn. van Jan ter Maten en Albarta Jalink, ged. te Zutphen 24 Juli 1735. Zij huwde 2Ā° te Almen 19 Juni 1782 (o. te ZutĀ­ phen 2 Juni, naar buiten geatt. 16 Juni): Gerrit Bruggink. 7Ā°. Isabella Juliana, ged. te Lochem 24 Jan. 1751, lidĀ­ maat aldaar Kerstmis 1769, overl. te Zutphen 7 April 1823, huwde te Lochem 23 April 1796 (o. aldaar 24 Febr.): Harmen Haesebroeck, wed. van Dina Fetronellavan Wickenburg, zn. van Dr. Jacob HaeseĀ­ broeck en Arnolda Elisabeth van Megen, ged. te Steenderen 4 Juni 1730, vaandrig in 't regiment van Broeckhuijzen 1746, luitenant, burger van ZutĀ­ phen met zijn vader 7 April 1736, herwint zijn burgerschap 19 Mrt. 1778, begr. te Zutphen 19 Febr. 1807. 8Ā°. Joost, ged. te Lochem 4 April 1753, jong overl. 9Ā°. Geertruid Christina, ged. te Lochem 26 Febr. 1755, lidmaat te Lochem Sept. 1773, begr. aldaar 6 Mei 1789, huwde te Kralingen 8 Mei 1785 (o. te Lochem 17 April): Cornelis L'eonard Prevenier, zn. van Jan Hendrik Prevenier en Aletta Diemont, ged. te Bre devoort 21 April 1754, kapitein-ter-zee, overl. 22, begr. te Lochem 24 Aug. 1793. Hij hertr. met Anna Maria Constantia de Wolff, op haar beurt hertrouwd met Mr. Jan Bernardus Haytink, wedr van Josina Margaretha van der Graaft. 10Ā°. Joost, ged. te Lochem 20 Juni 1756, jong overl. 11Ā°. Jan Andries, ged. te Lochem 18 Sept. 1757,jong overl. 12Ā°. Hendrika Ida Femia, ged. te Lochem 31 Dec. 1758, jong overl. 13Ā°. Joost, ged. te Lochem 29 Juni 1760, jong overl. 14Ā°. Joost, ged. te Lochem 19 Juli 1761, jong overl. 15Ā°. Ida Hendrika, ged. te Lochem 25 Juli 1762, lidĀ­ maat aldaar Paschen 1781, huwde 1Ā° (o. te Lochem 25 Jan., naar Geesteren geatt. 8 Febr. 1789): Gerrit Putman, lid der stedelijke regeering van Lochem 7 Nov. 1795, van het gemeentebestuur 6 April 1798, overl. 29 Oct., begr. te Lochem 30 Oct. 1798. 16Ā°. Josina Meijntjen, ged. te Lochem 17 Aug. 1766, overl. te Zutphen 3 Mrt 1843, huwde te WarnsĀ­ veld 19 Dec. 1790 (o. te Lochem 28 Nov., naar Warnsveld geatt. 12 Dec): Petrus Jacobus loe bosch, sergeant in het regiment van Dam. VI. Mr. Jan Laurens Solner, ged. te Zutphen 5 Mrt. 1739, ingeschr. als student te Harderwijk 16 Sept. 1757 en 1 Nov. 1760, secretaris van Lochem 13 Mei 1766ā??17 Juli 1797, daarna tweede secretaris van gecomm. ter finantie der Graafschap Zutphen, lid der magistraat van Lochem 30 Sept. 1802, overl. 28 Juni, begr. te Lochem 3 Juli 1804, huwde