De Nederlandsche Leeuw, jaargang 42 (1924)

7 8 Oct. 1782, zijn boedel desolaat verklaard 27 Juni 1782 en hij uit de stad verdwenen. Hij koopt 28 April 1752 de wahre N° 83. ? Hij huwde te Amsterdam in de Waalsche kerk 20 Mrt. 1757 (o. aldaar 4 Mrt., te Zutphen 6 Mrt., naar Amsterdam geatt. 20 Mrt.): Wilhelmina Schomaker, dr. van Hendrik Jan Schomaker, wijn kooper te Amsterdam, en Wijbregt Muijderman, geb. te Amsterdam 6 Aug. 1721, begr. te Zutphen 26 Juni 1772. Uit dit huwelijk 3 kinderen: a. Joost Lansinck, ged. te Zutphen 12 Jan. 1758, gecommitteerde ter Weeskamer 1781, 82, 83. b. Henrica Wijbrecht, ged. te Zutphen 16 Dec. 1759, begr. te Zutphen in de Nieuwstadskerk 29 Dec. 1759. c. Henrik Jan, ged. te Zutphen 7 Juni 1761, venia aetatis bij Res. van 18 April 1781, ingeschr. als student te Harderwijk 3 Juni 1785. 6° Mr. Jan Willem*), geb. 17 Aug., ged. 20 Aug. 1727, ingeschr. als student te Harderwijk 15 Sept. 1745 en 19 Mei 1746, kapitein, behoudt het grootburger­ recht van Zutphen, voornemens zich te Kampen te vestigen, bij Res. van 23 Jan. 1755 (noemt zich in zijn request: kapitein ten dienste dezer landen), koopt 9 Mei 1749 de wahre N° 24, die na zijn dood 30 Mei 1789 weder verkocht wordt, vestigt zich in 1781, komende van Muiden, op de Arendshorst (buurtschap VarseD, gem. Ommen), overl. vóór 30 Mei 1789, huwde te Zutphen 9 Aug. 1746 (o. aldaar en te Harderwijk 24 Juli): Siberta Magdalena van Griethuysen, dr. van Dr. Melchior Willem van Griethuysen, waardijn van de provinciale munt, en Hendrica Agnes van Domp seler, en wed. van Stephanus Bogaard, ged. te Harderwijk 4 Aug. 1726, lidmaat te Ommen met haar man 1781. Uit dit huwelijk 2 kinderen: a. Joost, ged. te Zutphen 5 Febr. 1747, ingeschr. als student te Harderwijk 24 Sept. 1762, te Utrecht 1764. b. Margaretha Gesina, ged. te Zutphen 6 Jan. 1764, lidmaat te Ommen met haar haar ouders 1781. 7° Johanna Gesina, geb. 15 ged. te Zutphen 18 Mrt. 1729, huwde te Zutphen 11 Juni 1751 (o. aldaar en te Harderwijk 23 Mei, naar Zutphen geatt. 6 Juni): Mr. Jan Hendrik van Griethuysen, zn. van Dr. Melchior Willem van Griethuysen, waardijn van de provinciale munt, en Hendrica Agnes van Dompséler, ged. te Harderwijk 27 Dec. 1729, in­ geschr. als student te Harderwijk 7 Juli 1745 en 24 Juni 1748, burger van Zutphen 1 Mrt. 1751, overrentmeester 1 Mrt. 1755, koopt 29 Oct. 1756 . de wahre N° 22, kerkmeester der St. Walburgs kerk en provisor van het Oude en Nieuwe gast­ huis 22 Jan. 1757, behoudt het grootburgerrecht van Zutphen, voornemens zich te Cleve te vestigen, benoemd door den Koning van Pruisen tot Geheim­ en Commercieraad, en erfelijk commissaris en directeur van de loterij in de landen van Cleve, 5) Levensbeschrijving en nagelaten werken: Biogr. Woordenboek, XVII, blz. 389. Meurs en de Mark, bij Res. van 22 Juni 1764, 8° Anna Helena Elisabeth, geb. 9, ged. te Zutphen 11 Febr. 1731, overl. 27 April 1731. 9° Mr. Hendrik Jacob, die volgt VI bis. 10° Anna Helena, geb. 15, ged. te Zutphen 17 Mei 1733, overl. aldaar 24 Jan. 1824, huwde te Zutphen 11 Juni 1751 (o. aldaar 23 Mei) Mr. Jan Andries Hultman, geb. te Amsterdam, ingeschr. als student te Leiden 29 Mei 1747, burger van Zutphen 28 Juni 1751, advocaat-fiscaal van de financiën en contra rolleur van den 25on, 50en en 100on penning en der collaterale successie der Graafschap Zutphen 31 Jan. 1756, in plaats van zijn schoonvader, begr. te Zutphen 28 Febr. 1756. 11° Mr. WolterStalius*), geb. 9, ged. te Zutphen 11 Nov. 1734, ingeschr. als student te Harderwijk 3 Mei 1758, koopt 25 Sept. 1760 de wahre N° 93, stad­ houder van den landdrost 12 Aug. 1767, raads vriend te Zutphen 2 Sept. 1767, overl. 14 Oct., begr. te Zutphen 19 Oct. 1767 (de stadsroeden 16 Oct. toegestaan), huwde te Warnsveld 11 Mei 1760 (o te Zutphen 27 April): Geertruid Anna Helena van Dam, dr. van Mr. Evert Jan van Dam, raadsheer in den Hove van Gelderland, en Coen radina Wilhelmina van Zuylen van Nievelt, ged. te Arnhem 4 Jan. 1738. Zij her.tr. met Mr. Hendrik Arnold Welmers, door echtscheiding ontbonden. Uit dit huwelijk één dochter: a. Everdina Johanna, ged. te Zutphen 21 Dec. 1760, venia aetatis bij Res. van 13 Maart 1779, huwde te Voorst 8 Maart 1779 (o. aldaar 7 Febr., van Sluis naar buiten geatt. 26 Febr., en van Zutphen naar Voorst 4 April): Herman Paets, zn. van Adriaan Jacob Paets, luit. kolonel der infanterie, en Jacoba Haesebroeck, geb. 20, ged. te Zutphen 23 Jan. 1749, vaandrig in 't regiment Ruysch (= de Casembroot = Godin = von Mon­ ster), luitenant 31 Oct. 1774, lid der municipaliteit te Zutphen 4 Oct. 1795 (representant), gecom­ mitteerd o. a. tot herziening van 't regeerings reglement, overl. 20, begr. te Zutphen 23 Jan. 1797. 12° Bicholda Abigaël, geb. 11, ged. te Zutphen 15 Juni 1736, overl. 7, begr. te Lochem 10 Sept. 1807, huwde te Zutphen 2 Mrt. 1756 (o. aldaar en te Harderwijk 15 Febr., naar Zutphen geatt. 29 Febr ) Antonij van der Graaff, zn. van Jacob Winter van der Graaff en Beiniera Geertruid Persoon, ged te Harderwijk 14 Dec. 1731, luitenant in 't regiment van Randwijck (= van Brakell ~ van Randwijck == van Weideren) 27 Juli 1748, kapitein 25 Juni 1766, majoor 18 April 1775, luit. kolonel, begr. te Zutphen 4 Jan. 1782. 13° Jan Herman Philip, geb. 7, ged. te Zutphen 20 Sept. 1738, overl. Febr. 1739. VI. Mr. Philip Carel Schomakerf>), geb. 8, ged. te Zutphen 10 Dec. 1713, ingeschr. als student te Harderwijk 15 Sept. 1730, te Leiden 17 Sept. 1732, rent- *) Levensbeschrijving en nagelaten werken: Biogr. Woordenboek, XVII, blz. 390. 5) Levensbeschrijving en nagelaten werken, Biogr. Woordenboek, XVII, blz. 389.