De Nederlandsche Leeuw, jaargang 42 (1924)

9 10 meester va n 't Spittaal en de Worf te Zutphen '29 Feb . 1736â??1 Mrfc. 1747, raadsvriend te Zutphen 20 Jan. 174 6 (13° Schepen, 12 e schepen'25Febr. 1747)â??2 Aug . 1758 , hopman de r Laarpoortcom pagnie 1 Mrt. 1746â??1 Mrt. 1755 , koopt 19 Dec . 1748 de wahre N° 10, raadsheer in den Hove van Gelderland 2 Aug. 1758, secretaris van gedeputeer­ den, begr. te Zutphen 7 Juli 1788, huwde te Vorden 10 Juui 173 8 (o. te Zutphen 25 Mei, naar Vorden geatt. 10 Juni) Yda Wardenier, dr. van Ds. Adrianus Wardenier, predikant te Zutphen, en Yda van Ruisen, geb . 19 Mrt., ged. te Schermerhorn 23 Mrt. 1721, overl. 24 Dec . 1755, begr. te Zutphen 2 Jan. 1756 (de stadsroeden 31 Dec . 175 5 toegestaan). Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1° Magdalena Margaretha, geb . 19, ged . te Zutphen 22 Mrt. 1739 , overl. 15 Jan . 1742 . 2° Adriaan, geb . 19, ged . te Zutphen 22 Juli 1740 , overl. 6 Sept. 1740 . 3° Maria, geb . 25, ged . Zutphen 27 Aug. 1741, overl. 16 Nov . 1745 . 4° Magdalena Margaretha, geb . 29, ged . te Zutphen 30 Oct . 1742 , overl. aldaar 14 Dec . 1824 , huwde te Voorst 11 April 176 8 (o. te Arnhem 25 Mrt., naar buiten geatt. 10 April): Mr . Nicolaas van Hamel, zn. van Dr. Huybert van Hamel en Hen rietta Bemardina Verstege, geb . 10, ged . te Apel­ doorn 16 Oct. 1740, ingeschr. als student te Harder­ wijk 15 Jan . 175 9 en 12 April 1764 , burger van Zutphen 18 Sept. 1771, ontvanger der verponding 11 Mrt . 1773 , rentmeester va n het kapittel van St. Marie te Utrecht 1776 , overl. 24 , begr. te Zutphen 29 Dec . 1789 . 5° Adriana, geb . 27, ged . te Zutphen 29 Dec . 1744 , overl. 12 Juni 1748 . 6° Joost Barthold, geb . 11, ged . te Zutphen 14 Me i 1747, overl. 6 Sept. 1747 . 7° Adriaan, geb . 11, ged . te Zutphen 12 Febr. 1750 , overl. 14, begr. te Zutphen in de Nieuwstadskerk 18 Febr 1751 . 8° Maria, geb . te Zutphen 25 Jan. 1752, begr. aldaar 2 Aug . 1790 , huwde te Zutphen 22 April 178 9 (o. aldaar 5 April): Alexander Schilders, vaandrig in 't regiment va n Randwijck {â?? van Weideren) 4 Juli 1780 , luitenant 6 Juni 1787 . 9° een zoon, geb . en overl. 1 April 176 5 (niet in de begraafboeken). VI bis. Mr . Hendrik Jacob Schomalcer, geb . 24, ged . te Zutphen 26 Febr. 1732 , ingeschr. als student te Harderwijk 13 Sept. 1748, te Leiden 24 Sept 1751, behoudt he t grootburgerrecht va n Zutphen, voor­ nemens zich als advocaat te Arnhem te vestigen, bij Res . van 25 Jan . 1753 , benoemd door den Koning va n Pruisen tot Geheimraad en resident te Amsterdam 1764 , ontvangt op zijn verzoek zijn demissie 26 Maart 1768, herkrijgt zijn grootburger­ recht bij Res. van 6 Oct. 1768, klein-burger te Deven­ ter 19 Julil771, vestigt zich op het Laer (buurtschap Zeese, gem . Ommen) 1771, huwde (o. te Zwolle 25 Nov. , te Amsterdam 28 Nov., van Zwolle naar Zutphen, of elders, en van Amsterdam naar Zwolle geatt. 14 Dec . 1766): Oeertruida Johanna Misabeth van Herzeele, dr . van Jan van Herzeele, heer van 't Laer, en Johanna Maria van Biel. Uit dit huwelijk 8 kinderen: 1° Margaretha Johanna Maria, ged . te Zutphen in W.kerk 4 Oct . 1767 . 2° Joost, ged . te Zutphen in de W.kerk 15 Jan 1769 , begr. aldaar in de Nieuwstadskerk 29 Dec . 1769 . 3° Joost, ged . te Zutphen in de W.kerk 8 April 1770 . 4° Cornelia Geertruida. 5° Wolter Statius, ged. te Deventer 24 Jan. 1773 . 6° Dionysia Dorothea Brigiita, ged . te Deventer 6 April 1774 . 7° Agnieia Adriana Petronella, ged . te Deventer 6 Aug. 1775 . 8° Timon Oerhard, di e volgt VII. VII. Ds.Timon Oerhard Schomalcer, geb. 21, ged. te Zwolle 25 Me i 1780 , ingeschr. als student te Utrecht 19 Sept. 1796 , predikant te Hellendoorn 1803â??1807, te Avereest 1807â??1819, te Hoogwoud 1819â??1827, te Noord-Zijpe 1827â??1846, emeritus 1846 , overl. te Zwolle 7 Juni 1853 , huwde te Heino 20 Juni 1803 (o. te Zwolle) Rebecca van Biel. Uit dit huwelijk: 1° Johanna Jacoba, geb . 8 Juni, ged . te Hellendoorn 1 Juli 1804 . 2° DaniĂ«l Olivier Iheodorus, geb . 18 Nov. , ged . te Hellendoorn 10 Dec . 1805 , overl. te Zijpe 19 Mei 1831, ongeh. 3° Margaretha Cornelia Dorothea, geb . 26 Mrt., ged . te Avereest 30 April 1809, overl. te Zijpe 11 Juni 1831, ongeh. Wachmans, medegedeel d doo r Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND. Nu de door mi j in Mbl. XLI, 213 , gestelde vraag wel aanleiding heeft gegeven tot het mededeelen van verschillende gegevens betreffende leden va n dit ge­ slacht, mavar het spoor nog niet heeft doen vinden van de genealogie welke zich in Mr . Reinier wi n Heems kerck's verzameling bevond, meen ik mijne medeleden geen ondienst te doen door mededeeling va n onder­ staand genealogisch fragment. Dat fragment is ontleend aa n eene, blijkbaar uit de eerste helft der achttiende eeuw dagteekenende genealogie in handschrift va n het Bredasche geslacht Montens, uitgewerkt ook in de vrouwelijke lijnen. I. Agneta Montens, dochter va n Hendrik Montens Severeynszoon, thesaurier-generaal over de stad en baronie van Breda, en Johanna de Roovere, trouwde Michiel Wachmans en â??heeft bij hem gehad (soo veel mij bekent is) 3 kinderen' :1) 1. Comelis Wachmans, di e volgt onder II. 2. Huybert Wachmans, gehuwd met Petronella Vrancx, dochter va n Pieter Vrancx en van Elisabeth van der !) Agneese Montens weduwe van Michiel Wachmans wordt vermeld t> Sept. 154 9 (Nederl. Heraut IV, blz. H7) . Deze Michiel Wachmans kan misschien dezelfde zijn als Michiel Oornelis Michielse., die 1527â??'29 schepen van Breda was,