De Nederlandsche Leeuw, jaargang 42 (1924)

11 12 Hagen Jansdr. (volle zuster van Michiel van der Hagen, kruidenier te Antwerpen, die in 1 533 trouwde met Margreta Montens).2) ‚?Ę ‚??Heeft bij haar 7 kin¬≠ deren gehad, sie de Vrancxen bij de van der Hagens.' 3. Maria 11 achmans, tr. 29 Uct. 1553 Pieter van der Hagen, schepen en weesmeester der stad Breda3), zoon van Michiel van der Hagen Jansz. en van Maria Kruis. ‚??Heeft bij hem 2 kinderen gehad, sie de van der Hagens''. II. Conielis W'achmans, schepen, weesmeester en bur¬≠ gemeester van Breda4), tr. 5 Nov. 1550 Clemen√ľavan Asseliers, dochter van Geleyn van Asseliers, schepen en weesmeester te Antwerpen, en van Jacomijne Eelhouts (dochter van Pauwels Eelhouts en van dementia van der Hagen Jansdr., Michiels halve zuster). Hij sterft te Antwerpen 22 Sept. 1581 5), heeft bij haar 15 kinderen gehad waarvan er 4 jong stierven: 1. Aqneta Wachmans, geb. 1556, tr. Aernout van Sonst. 6) 2. Philips Wachmans, geb. 1567. 7) 3. Pieter Wachmans, geb. 1558, st. te Antwerpen 1583. Jacob Wachmans, geb. 1560, st. te Antwerpen 1583. 5. Jan Wachmans, geb. 1662, st. te Breda 1672. 6. Anna Wachmans, geb. 1563, tr. Henrik Vogelsank. 8) 7. Pauivels Wachmans, geb. 1565, st. jong. 8. Pauwels Wachmans, geb. 1566, st. jong. 9. Pauivels Wachmans, geb. 1567. 10. Joanna Wachmans, geb. 1568. 11. Clementia Wachmans, geb. 1570.9) 12. Andreas Wachmans, geb. 1571. 1 ¬į) 13. Maria Wachmans, geb. 1573. 14. Catharina Wachmans, geb. 1574. 9) ') Peter Vrancx, koopman van sijdolaken, f 18 Mei 1577, en zijne vrouw Elysabeth van Eesbeke alias van der Haghen, f 19 Febr. 1569, lagen begraven m het klooster der O.L. Vrouwebroeders te Antwerpen. Hij voerde in zwart drie zilveren St. Andrieskruisjes, en als helm teeken een zilver klaverblad, zij voerde gegeerd van zilver en tegen hermeljjn. 8) Peter van der Hagen komt bij Van Goor voor als schepen in 1561 en als tienman van 1565 tot '68. 4) Van Goor vermeldt hem als weesmeester 1553‚??'55, '59‚??'64, '75 ‚??'77 en '80, als schepen 1557, '58, '63, '65, '78, '79 en '81, als burge¬≠ meester 1566‚??'68 en als tienman 1580. 5) Dezo datum stemt overeen met dien op de grafzerk in de St. Jacobskerk te Antwerpen welke zijn gebeente dekte. In denzelfden kelder was zijn schoonvader Oislenus ab Asseliers uit Brussel bijgezet, die blijkens het grafschrift gedurende omstreeks achttien jaren in de regeering van Antwerpen had gezeten en op 10 Jan. 1559 in den ouderdom van 59 jaar was overleden. 6) De huisvrouw van Mr. Aert van Sonst werd 3 Aug. 1613 te Breda begraven. Mr Arnoult van Sonst was tienman in 1607 en 1629. 7) Van Goor vermeldt hem als schepen 1592, '93, als weesmeester 1504‚??97, 1602‚??'6, als tienman 1596, 1600‚??'6. s) Mr. Henrick Vogelsanck was tienman te Breda 1592‚??'95, 1600, '1, '5 en '6. ¬į) Het jaargetijdenboek van hot klooster de derde orde van den H. Francisous te Antwerpen vermeldt: 25 Nov. het jaargetijde van den vader en de moeder van zuster Catharina en Clementia Wachtmans, 21 Dec. het jaargetijde van zuster Clementia Wachtmans. ,0) Hij was schout van Lillo, Berendrecht, enz., overleed 21 Oct. 1644 en werd bij zijn vader en grootvader in de St. Jacobskerk te Antwerpen begraven. In dat graf rustte ook zijne vrouw Maria Kieffel, overleden 10 Juni 1635. Op 18 Sept. 1635 verscheen hij voor schepenen van Antwerpen en verbond, ingevolge het testament zijner twee maanden te voren overleden huisvrouw, ten behoeve cener jaarlijksche zielmis eene rente van 12 oarolusgulden 'sjaars op een huis ‚??genaemt het Gulde Vlies op de Peerdemerckt'. Jaarlijks op 22 Oct., het jaargetijde van Mijnheer Andreas Wacht mans, werd in het klooster der derde Orde van den H. Franeiscus te Antwerpen een ziDgende Mis opgedragen. 15. Jan Wachmans, geb. 1576, st. jong. Meer vermeldt mijne genealogie Montens ter bedoelde plaatse niet over de familie Wachtmans. De zeven kinderen van Huybert Wachmans en Petronella Vrancx worden daarin niet met name genoemd. Eenige blad¬≠ zijden verder vermeldt de genealogie echter onder de kinderen van Joseph de Picquere en Prumen of Pruyn (ex matre Montens)11): a. Margreta de Picquere12) tr. Michiel IVachmans Huy bertszoon. Liet twee kinderen na. Sie de Wachmans. Zij tr. 2¬į Joan de Wael Janszoon1^), liet geen kinderen bij haar na. b. Maria de Picquere14) tr. Anthonie Wachmans Huy bertszoon. Liet 5 kinderen na. Sie de Wachmans. Aannemende, dat deze Michiel en Anthonie dezelfden zijn als Michiel en Anthonie Wagtmans, door den Heer van der Vies genoemd Mbl. XLI, 254, dan vinden wij nog als hunne broeder en zusters: c. Huybert Wachtmans, tr. 1¬į Barbara Taerlincx, 2¬į te Amsterdam in 1601 Catalina Hans Qevaertsdr. Hij werd begr. N. Z. Kapel 29 Juni 1613 en was mede¬≠ oprichter en bewindhebber der O. Ind. Compagnie (Elias II, blz. 577). d. Petronella Wachtmans tr. Gillis Sautijn, die na den val van Antwerpen naar Amsterdam kwam, waar hij zich als lakenbereider en koopman vestigde en in 1608 overleed. Zij werd 10 Oct. 1617 in de Nieuwe Kerk aldaar begraven (Elias II, blz. 679). e. Anna Wagtmans, gehuwd met Denys de Laet.lh) f. Elisabeth Wagtmans, gehuwd met Jan Pelgrom.15) Mijne gegevens zijn onvoldoende om aan de genea¬≠ logie aan te sluiten: Jacob Wachmans, tienman te Breda 1597‚??1603, 1615 en '16, en Mr. Dirk Wachmans, schepen te Breda 1587, '90, tienman 1689. Eerstgenoemde zal wel niet dezelfde zijn geweest als Jacob Wachmans, schepen te Breda in 1650 en '51, in welk laatste jaar hij in Maart overleed. Uit Nav. 1881, blz. 403, blijkt dat hij driemaal gehuwd was: 1¬į met Maria de Wijse, 2¬į 22 Juni 1642 met Maria van den Bergh, 3¬į 1645 met Johanna Brassers uit Schiedam. Uit dit laatste huwelijk drie zoons: 1. Willem, ged. te Breda 5 Oct. 1646. 2. Johannes, ged. te Breda 30 Dec. 1647. Hier schijnt de genealogie niet juist. Volgens Mbl. XVIII, kol. 153‚??155, waar deze tak van het geslacht Pruyn uitvoerig behandeld is, zou Joseph de Pickere gehuwd zijn geweest met Maria Pruyn, dochter van Theobald Pruyn en Margaretha Mertens, en zou een zoon uit dat huwelijk, insgelijks Joseph of Joost geheeten, gehuwd zijn met Margaretha do dochter van zijn oom Arnout Pruynen en Montens, i') Zij was ged. in de O. L. Vrouwekerk te Antwerpen 13 Oot. 1560 (Mbl XVIII, 154). 18) Op 13 Mei 1600 ondertrouwde te Amsterdam Jan de Wale, van Wevelghem in Vlaanderen, weduwnaar van Sara Fabry, wonende bij de Jan Eooden Poort, met Margrita de Pickere, van Antwerpen, weduwe van Michiel Wachmann, sedert zestien jaren weduwe en wonende te Middelburg. Eene dochter uit Jan's eerste huwelijk, Sara de Wale, tr. 21 Oct. 1618 Jacob Jacobsz. Hinlopen, schepen en raad te Amsterdam (Elias I, blz. 309). '*) Ged. in de O L. Vrouwekerk te Antwerpen 17 Dec. 1562 (Mbl. XVIII, 154). ,r') Mij welwillend medegedeeld door den Heer A. B. van der Vies. Ook Cornelis van Dalen zou een zwager yan de gebroeders. Wachtmans zijn geweeest,