De Nederlandsche Leeuw, jaargang 42 (1924)

15 16 als wonende op de Wijnhaven Comelis Jansz. Vennecool, boekbinder, wiens huwelijk niet te vinden is en dus waarschijnlijk vóór 1584 valt, in het 59 verpondings register (± 1620) komt hij niet meer voor, zijn huisvr. is begr. in de Oude Kerk te Delft 20 December 1616, zie ook Obreen's Archief I blz. 20, als boekverkooper. Ia het loopend memoriaal van Burgemeesteren te Delft komt de navolgende post voor: â??Op 8 Augusti (1618) bet. aen Maerten Reyers en Cors Gijsbrechts annemers van het metselwerk van het stadhuys op rekening de somma van vyff hondert gl. door den Havenmeester Coolwyck', later blijkt hij Maerten Reyers de Langue te heeten. In de Nieuwe Kerk te Delft werd op 7 Maart 1626 begraven Reyer Pieters de Langue, kleermaker, wonende bezijden de Nieuwe Kerk. Aelije Jacobs Vennecool, komt den 9 December 1633 voor compareerende iu de Weeskamer te Delft (Lib. 6 Fo. 103) als wed. van Pieter Vranckens van de Velde. Mr. L. G. N. BOURICIÃ?S, Gemeente-Archivaris van Delft. Adelsgunst . Bij Koninklijk besluit van 11 Mei 1922, n°. 26, is Johannes Jacobus Ploos van Amstel, wonende te Rotterdam, met al zijne wettige, zoo mannelijke als vrouwelijke afstammelingen, erkend te behooren tot den Nederlandschen Adel, met de praedicaten van Jonkheer en Jonkvrouw. VRAGEN EN ANTWOORDEN. Bernaig e (de). (XLI, 357). Ik verwijs het Documen tatie-Bureau naar 1'Espinoy Nobl. de Flandre, Sanderus Flandria ill. II, 43 en Herkenrode Nobil. I, 98. Daar moet wat omtrent de middeleeuwsche Bernaige's in staan. 's-Gravenhage. J. D. WAGNER. Beverwijck. (XL, 80). Hoorn 30 November 1670: Ewout Beverwijck tr. Geertruyd Berkhout, 'waaruit Adri aan, ged. 22 Sept. 1682. Hoorn 21 December 1698: Adriaan Beverwijck tr. Haasje Crap, dr. v. Mr. Willem en Hester Welsings en ged. 21 December 1674. (Losse aanteekeningen, het verband is mij niet bekend.) Breda. P. BRINKHORST VAN OUDCARSPEL. Blok-van Beek. (XLI, 39, 88, 127, 242, 296, 357). In kolom 357 beschrijft de Heer Kam een wapen, zooals dat door eene Maria Block in 1665 op een lap werd geborduurd en dat waarschijnlijk het wapen van haar vader zal moeten voorstellen. Dit wapen is â??in blauw een zilveren zwaan, vergezeld boven van 2 liggende gouden kruisjes'. Helmteeken: de zwaan. De geachte inzender zal zeker met liggende kruisjes niets anders dan schuin -of St. Andrieskruisjes bedoelen. met hetzelfde wapen te doen, waarin door verkeerde opvattingen onderlinge verschillen zijn ontstaan, of is hier bloot toeval in het spel? Naar aanleiding van deze mededeeling is het op­ vallend dat het Arm. Gen. een wapen Block (Leiden) vermeldt en aldus beschrijft: â??in goud een roode dwars­ balk, vergezeld .boven van 2 liggende zwarte blokjes, beneden van een zwaan van natuurlijke kleur,' het zelfde zooals ik dit gevonden heb voor Theodorus Fran ciscus Blok, wiens weduwe Maria de Keyser 11â??12 1771 te Leiden woont, voor Francois Gualthcrus Blok, 29â??3 1774 aldaar. Heeft mon hier met dezelfde familie en dus ook Botterdam. R. T. MUSCHART. Borrnan. Men vraagt ons om inlichtingen betreffende het volgende. Het Arm. Gen. van Rietstap vermeldt twee wapens van Nederlandsche geslachten Barman t. w. 1. Borman. â?? Gorinchem: In blauw drie molen­ ijzers van goud met een schildhoofd van hetzelfde, beladen met een zw. adelaar, en 2. Borman. --Holland: In rood een goud-getongde en -gekroonde zilveren leeuw. Wat is er aangaaude deze families Borman bekend? Doe. BUR. Borssel e (van). (XL, 344, XLI, 40). Anna van Borssele, die 6 Jan. 1637 te Middelburg begraven werd als weduwe van den burgemeester Jan van der Hooghe (t 1599), was in eerste huwelijk getrouwd geweest met den Heer van Jaersveld. (Wie bezat die heerlijkheid in de tweede helft der zestiende eeuw?). Blijkens haar wapen behoorde zij tot den op Smallegange's wapenkaart voorkomenden tak van Borssele van de Capelle. Hare ouders zijn, volgens het bekende h.s. Rethaan Macaré, geweest Comelis van Borssele, burgemeester van Brouwershaven, en May ken Huybrecht Anthonisse Stouten burg, welke Cornelis een bastaard was van Wolfert van Borssele, Heer van Spreeuwesteyn, baljuw van Brouwers­ haven. 's-Gr. B. v. B. Bradt-de Vos-va n Putten. Aafje Bradt, dochter van Arent Bradt en Catharina de Vos, trouwt te Albany in Amerika Claas Frederikse van Putten, geb. in Holland 30 Mei 1641, emigreerde naar Amerika 1664. Arent Bradt en zijn broeder Albert Bradt emigreerden van Holland naar Amerika. Catharina de Vos was een dochter van Andries Vos. Wie kan iets mededeelen omtrent deze families Bradt, de Vos en van Putten? De familie Bradt is thans nog in Amerika gevestigd. Is ook bekend welk- wapen deze familie Bradt in Holland voerde? Alle gegevens betreffende deze geslachten zijn welkom. H. TH. DE B. D. Breugel (van). (XLI, 357). Indien Ds. Herman Gerard van Breugel, 15â??3 1797 predikant te Dordrecht, de man van Maria Adriana Luycx Massis, het wapen voert, waarop hij recht heeft, dan geloven wij, dat de door den geachten inzender vermelde personen van den naam van Breugel inderdaad tot het adellijk geslacht van dien naam behooren. Zijn lakafdruk toch, dien wij in een Notarieel protocol te Dordrecht vonden, vertoont de 3 molenijzers op rood veld. Ook valt het in dit verband op, dat de door vrager vermelde voornamen ook voorkomen in de adellijke familie, zooals dat blijkt uit Smits â??de Grafzerken in de St. Janskerk van 's-Bosch', alwaar wij op pag. 89 en 330 vermeld vinden: Mr. Herman van Breugel, Raad van 's Bosch, ob. 12â??3 1741, Geraerd Tielmans van Breugel, Raad van 's Bosch, ob. 24â??1 1670, Henrick Tielmans van Breugel, Raad dier stad, ob.