De Nederlandsche Leeuw, jaargang 42 (1924)

17 18 30â??11 1653 en Henrick van Breugel, Pensionaris dier stad, ob. 29â??1 1703, getr. Maria Kuchlinus. Doe. BUE. Breugel (van). (XLI, 357). Men zie: het Protestant sche Vaderland Deel I en het Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek Deel IV. Borger zegt, dat hij behoorde tot het bekende geslacht der van BreugeVs. Amsterdam. A. B. VAN DER VIES. Bronckhors t (van). (XLI, 358). De onder I genoemde heette Jacob Hendriks, v. B., werd lidmaat te Oyen, komende van Osch, huwde Josina van Breugel (dochter van Mr.'Hendrik en Maria Kuchlin, behoorende tot het geadelde geslacht), geb. 1675, vertrekt 1724 uit den Dungen naar 's Hertogenbosch. Hun zoon Gerard, predikant te den Dungen, huwde ong. 1750 Anna van Breugel (dochter van Hendrik en Mar­ garetha x:an Broekhuyzen) waaruit: Josina Margaretha v. Br , ged. den Dungen 13 October 1754. Uit het huwelijk van Mr. Jacob Hendrik van Breugel v. Br. met Margaretha van Breugel sproot vermoedelijk ook Herman Gerard van Bronckhorst, kapitein der Genie, geb. 7 October 1788, overl. 24 October 1827. 's-Gr. G. J. P. Bronckhors t (van). (XLI, 358). Gerard van Bronck­ horst, geb. 19.11.1719, predikant Dungen 1748, Heeswijk en Dinther 1756, f 21.7.1792. Gerard van Bronckhorst, geb. Heesch 10.3.1787, student Utrecht 1807, predikant Vierlingsbeek 1811, Emeritaat 1857, f 29.9.1860 te Cuyk, begraven te Vierlingsbeek. Amsterdam. A. B. VAN DER VIES. Brouwer. Gaarne ontving ik alle mogelijke gegevens omtrent Adrianus Jan, Elisabeth Jeannelta en Johanna Maria Brouwer, ged. E'dam resp. 28 Mrt. 1779, 6 Febr. 1783 en 23 Febr. 1790. Druten. C. W. VAN DAM. Bruijn. Nicolaas Bruijn, Notaris te Monnikendam en Claas Bruijn Jacobsz., Schout te Nieuwendam, die beiden in de 18° eeuw leefden, voerden: gedeeld: rechts een boom, links doorsneden: boven een zwaan (ver­ moedelijk gesloten vlucht), beneden een visch zwemmende op een water, welk laatste deel overeenkomst vertoont met een door Rietstap gegeven wapen Bruijn (Amster­ dam): D'argent a un marsouin (bruinvisch) au naturel, nageant sur une mer de sinople. Hoe zijn de juiste kleuren en figuren, welke is de herkomst van de rechter­ helft en het linkerbovendeel en in welken tijd is het wapen ontstaan? 's-Gr. R. M. Coc k (de)-Groeneveld . Genealogische gegevens ge­ vraagd betreffende Dirk de Cock en zijne echtgenoote Maria Groeneueld, uit wier huwelijk te Well (Bomme lerwaard) geboren werd Adriana de Cock, gedoopt 23â??10â??1746 te Well. H. A. G. E. Dorp (van)-Backx . In het koor van de St. Maartens­ kerk te Zaltbommel ligt de grafzerk van het echtpaar Pieter can Dorp f 1628 en Cornelia Backx f 1637, met 2X8 uitgehakte kwartierwapens en -namen. (Zie ook W. H. XXII, 447: Grafz. Gelderland). In H. Bi 1882, 30, gen. Pieck komen blijkbaar dezelfde kwartieren voor en wel als die van Barbara van Dorp, de vrouw van Gijsbert Pieck, schepen van Den Bosch enz. f 1683, maar wordt zij dochter van Johan van Dorp en N. van Back genoemd. Vermoedelijk is zij een dochter van het eerste echtpaar. Een zoon is waarschijnlijk Jr. Johan van Dorp X Cornelia de Virxj f kinderloos 1678. (N. L. XXIII). Die kwartieren luiden: Dorp Back Binckerhorst Kipboom1) Alckemade Dalen . Bodenpijl Veen Alckemade Baeck Wijngaarden Emminghoven Teilingen Bex Naaldwijk Drongen. Uit N. L. XXXV-284 en Nav. XXX-494 en XXXI-54 volgt: I. Christiaen Backx X Lucia Backx van Welde. II. Frans Bacx X Maria van Daelhem Rudolfsdr. III. a. Christiaen Bacx, Burgem. Breda 1580 X Maria Dingemans. b. Geertruida Bacx X Consiantijn Huygens. c. Rudolf Bacx ontvanger Gen. middelen Breda 1597. d. Johan Bacx f 1599 (?) X Elisabeth van den Rieboom f 1593, beiden begraven Breda. (Het huwelijk Bacxâ??v. d. Rieboom (Nav. VIII. 316) van 1604 is hier blijkbaar niet bedoeld). Beleefd wordt uitwerking en verbetering dezer kwar­ tieren met opgave der wapens verzocht. Waar is over dit fragment van Dorp meer te vinden? B. v. D. v. H. Eelde (van)-van Haeften. (XXXVIII, 152, 188). De kwartieren van het echtpaar zijn (grootouders): Mr. Corneiis Maurits van Eelde, geb. te 's Hertogen­ bosch 12 Nov. 1726, overl. te Utrecht 28 Juni 1887, Rent­ meester-Administrateur der Fundatie van Renswoude, tr. te Utrecht 21 Juli 1750 Suzanna Maria Pernê, geb. te Utrecht 21 Juli 1730, overl. te Haarlem 23 Nov. 1788. Mr. Jan van Cleeff, ged. te Utrecht 17 Aug. 1719 in de Jacobskerk, overl. aldaar 13 Mei 1781, Commis­ saris-Militair en Deken van 't Capittel van St. Jan, tr. te Utrecht 24 Oct. 1745 Adriana Char/otta van Bronc horst, geb. te Utrecht 3 Febr. 1726, overl. aldaar 8 Jan. 1802. Mr. Nicolaas van Haeften, geb. te Batavia 9 Dec. 1707, overl. te Utrecht 31 Aug. 1789, Raadsheer in den Hove Provinciaal van Utrecht, tr. te Utrecht 13 Juni 1741 Ida Cornelia van Buytenhem, geb. te Vlissingen 7 Sept. 1719, overl. te Utrecht 14 Sept. 1734. Mr. Bartholomeus Willem Visscher, geb. op Timor 26 Juni 1735, overl. te Utrecht 6 Nov. 1808, ontvanger generaal der Provincie Utrecht en Kanunnik ten Dom, tr. te Utrecht 28 Sept. 1761 Anna Elisabeth van Hengst, geb. te Utrecht 2 Mei 1745 en overleden aldaar 20 Febr. 1819. Volgende generatie (ouders): ') Lees: Kieboom.