De Nederlandsche Leeuw, jaargang 42 (1924)

61 62 Ten slotte nog deze vraag. De lakafdruk van Bar tholdus Schomaker, 17/1 1690 te Lochem, vertoont een gedeeld wapen, met het verkorte kruis van Schomaker in de rechterhelft en een roos in de linkerhelft. In kolom 3 en 4 worden twee leden van deze familie met den voornaam Barthold genoemd, die beiden in 1690 te Lochem in de regeering zitten, nl.: Barthold, de burgemeester, getrouwd met Johanna Lansinck, zoon van Willem en Bicholda Meylingius, en Bariholt, de secretaris, getrouwd met Aleida G. Mariënburgh, zoon van Goossen en Elisabeth Thijsink. De vraag is nu voor ons, welk- wapen stelt die linkerhelft, de roos dus, voor? Het kan volgens ons niet zijn Lansinck, noch Meylingius, noch Mariënburgh. Is het wellicht Thijsink? Kan de heer Röell ons daaromtrent inlichten? Doe. B?R. Tomb e (des) . Bestaat er een genealogie van dit ge­ slacht en waar is die gepubliceerd? Vlaardingen. M. C. SIGAL JR. Eene volledige genealogie des Tombe werd voor zoover wij weten nimmer gepubliceerd. Men zie over dit ge­ slacht o.m. Nederl. Adelsb., Nederl. Patrio., Rietstap's Wapenboek, Jaarb. Ned. Adel 1891, Nav. 1900, 27. Doe. BUR. Tymens . Wien der leden kan ik genoegen doen met een silhouet in lijst van IV. Tymens (afkomstig uit een boedel te Eist of Ressen, Betuwe) db 1790. Leiden. W. J. P. SURINOAR. Vennekool . (XLI, 327). Volgens een copie van de orgineele afbeelding van het wapen in het chirurgijns gildetorentje zou het wapen Vennekool zijn: doorsneden: I blauw met 3 zilveren roodgebekte zwanehalzen naast elkaar, II goud met een groenen boom op een grasgrond, vergezeld van 4 groene kooien (2??2). Volgens de afbeelding in ??Op de Hoogte' 1912, blz. 358 zou Dirck Vennekool, Hoofd van den Schouwburg te Amsterdam in 1637(?) daarentegen gevoerd hebben: doorsneden: I blauw met 3 zwanen (dus geheele vogels) van zilver naast elkaar, II een uitgerukte groene boom, vergezeld van 4 groene kooien (2??2) als boven. Ginneken. STEENKAMP. Waal (de). Gaarne zou ik eenige informatie hebben omtrent de afstamming van Cornelis de Waal, geboren 1648, waarschijnlijk te de Bilt, en gehuwd met Jacoba Ernst. Hij woonde te Utrecht. Batavia. H. W. R. DE WAAL. Wachmans . (XLII, .10). De geachte inzender ver gunne mij eene kleine opmerking omtrent het in kolom 13 vermelde wapen van deze familie. De beschrijving van het wapen van Anthony Wacht­ mans, zooals hij daar genoemd wordt, schepen van Schiedam, in de Wapenheraut 1900 pag. 254, klopt niet met de werkelijkheid. Zijn zegel kan men vinden in het Gem. Archief te Dordrecht, met zijn naam in randschrift daarop, waaruit blijkt, dat hij Wachmans heet, de vogels zeer duidelijk merletten zijn en de ster 6- en niet 8-puntig is. Ook de schrijver in Nederl. Leeuw XVI, kolom 103, vergist zich, want in het Rijksarchief te Haarlem be­ vinden zich de afteekeningen van. de rouwkassen en grafzerken in de kerk te Beverwijk en daarop is het wapen Wachman als kwartier van Sautijn te vinden. Ook hier zijn de vogels als merletten geteekend. Botterdam. R. T. M?SCHART. Wanrae y (van). (XLI, 254, 308). De familie van Wanraey komt te Nijmegen zeer talrijk voor. In het oudste doopboek vond ik aldaar: 1. gedoopt uit het huw. van Willem v. W. en Syken Scherrers: a. Beeltje, ged. 11 Aug. 1629, b. Wolter, ged. 27 Jan. 1632. 2. id. van Jacob v. W. en Derckske N.N.: a. Henryck, ged. 14 Dec. 1608, b. Hilleke, ged. 20 Jan. 1611. 3. id. van Peter v. W. en ldgen Mattheus: a. Maria, ged. 7 Juli 1622, b. Ydgen, ged. 1 Maart 1627. 4. ld. van Peter v. W. en Metjen Hendriks: Hendrikske, ged. 11 Maart 1629. 5. id. van Gerrit v. W. en Jenneke N. N.: Jan, ged. 22 Jan. 1613. 6. id. van Jacob v. W. en Neelke N. N.: Ott, ged. 8 Juni 1618. Dus groote verscheidenheid. Wenscht de geachte in­ zender hieromtrent nadere gegevens, dan wil ik een en . aan met alle genoegen voor hem te Nijmegen op het archief nagaan.' Druten. C. W. VAN DAM. Weddingh . (XLII, 29). Noch Mechteld Weddingh, t 2 Febr. 1756, noch haar man Gerardus de Waal, f 13 Oct. 1753, zijn te Utrecht begraven. Druten. G. W. VAN DAM. Weyland. (XLII, 29). Sara Maria Weyland, overleden te Groningen 4 September 1843, vrouw van Cornelis de Waal, dochter van Henricus Weyland, in leven predikant te Utrecht en Elisabeth Croese, was' volgens de overlijdensacte geboren te Utrecht. Dit bleek bij onderzoek te Utrecht onjuist, wel werd aldaar gevonden de verleening van zijn burgerrecht, welke luidt als volgt: ??11 November 182Henricus Weyland, beroepen predikant alhier, geboren te Leyden en zijn twee kinderen Hendrik en Sara Maria Weyland, geboren te Nijmegen, het bor gerrecht verleend volgens resolutie van 24 Sept. 1708.' Te Nijmegen vond ik inderdaad haar doopdatum op 26 Februari 1777, getuigen Hendrik Weyland en Maria van Krimpen. Druten. G. W. VAN DAM. Will-Hornschuch. (XLII, 29). Ik heb gevonden: Am­ sterdam Luth. kerk 16.10.1794 ged. Eva Louisa, geb. 10 September, dr. v. Lodetvijk Godfried Wille en Eva Dorothea Hanschuch, zonder getuigen. Ik heb geen ander kind gevonden, nóch het huwelijk, nóch het poorterschap. Amsterdam. A. B. VAN DER VIES. Witte (de)-Oem van Wijngaerden. (XLI, 368, XLII, 30). Ook mij komt de opgaaf betreffende dit huwelijk verdacht voor. Maar waarop, steunt de positieve mede deeling, dat Cornelis Gerritsz. de Witte gehuwd was met Cornelia Pietersdr. Wegborg? Van dat huwelijk wordt wel melding gemaakt in Mbl. XIII, 136, maar eenig