De Nederlandsche Leeuw, jaargang 42 (1924)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt aan de leden van het Genootschap gratis toegezonden. Bijdragen, correspondentie betreffende de redactie van het Maandblad en opgaven van adres verandering gelieve men te richten tot den redacteur Mr. TH. B. VALCK LUCASSEN, huize â??Sparrenheide', Driebergen. De jaarlijksche contributie voor het lidmaatschap bedraagt Æ?10.â?? en voor de leden te 's-Gravenhage, die de wekelijksche portefeuille ontvangen, Æ?15.â??. Voor nietleden is het Maandblad verkrijgbaar tegeneen abonnementsprijs van Æ?10.â?? per jaargang. Correspondentie betreffende het Genootschap ge­ lieve men te richten tot den secretaris Mr. E. J. THOMASSEN a THUESSINK VAN DER Hoor , Zijdeweg 9, 's-Gravenliage, en die betreffende de Bibliotheek en de wekelijksche portefeuille, zoomede aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbla­ den, tot den bibliothecaris Jhr. Mr. W. G. FEITH, Prinses Mariannelaan 44, Voorburg. De Bibliotheek van het Genootschap, gevestigd Juffrouw Idastraat3, 's-Qravenhage, is voor deleden ge­ opend iederen Maandag van 3â??5 uur en op nader met den bibliothecaris overeen te komen uren. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N». 1. XL II0 Jaargang. Januari 1924. BESTUURSBERlCHTEft. Tot lid zijn benoemd: Mr. J. BAART DE LA FAILLE .... Bloemendaal. W. E. VAN DAM VAN ISSELT .... 's-Gravenhage. Kolonel v/d Gener. Staf, Direct. van Blankenburgstraat 12. der Hoogere Krijgsschool. Mr. F. W. FABIÃ?S. lïijsenburg. Koninginnélaan 3. Jhr. RHYNVIS FEITH Amsterdam. Roemer Visscherstraat 34. C. A. HIEBENDAAL TJbbergen. J. U. DE KEMPENAEK 's-Gravenhage. Theresiastraat 122. R. B. A. N. DE QÃ?AY Breda. Kolonel Command'. 3' divisie. Jhr. J. A. VAN REIGERSBERG VERSLDYS Overveen. Dr. L. S. A. M. VON ROMER .... Weltevreden. Hoofdbureau B. 6. 1). Tot Maart, 102i: Amsterdam, saxen-Weimarlaan 30. J. W. NIENHUIS RUYS Bussum. Directeur Gooische Bank. Hooftlaan 1. Jhr. Mr. F. J. J. M. VAN RIJCKEVORSEL Berlicum. Huize â??de Wamberg1'1'. M. J. VAN LÃ?BEN SELS Velp (G.)j Luitenant d. Infanterie b. d. Hoofdstraat 91. Aanwinsten der Bibliotheek. Dr. Osw. Rubbrecht. L'origine du type familial de la maison de Habsbourg. 1910. Prof. Dr. J. F. van Bommelen. Genealogisch onderzoek naar erfelijke familie-eigenaardigheden. (Ov. dr. 1923.) (Gesch. v. d. Schr.) Dr. C. Hofstede de Groot. Kunstverzamelingen van ons vorstenhuis. (Ov. dr. 1923.) (Gesch. v. d. Schr.) Dr. L. Las onder. Verslagen omtrent de Kerkelijke Archieven I 1919â??1920 en 1920â??1922. (Gesch. v. d. Schr.) Walt her von Selve. Ahnengeschichte Selve 1923. (Gesch. v. d. Schr.) Dr. Friedr. vonKlocke. Münchener Kalender 1924. (Gesch. v. d. Bed. d. M. K.) Geldersche Geslachten. Bijdrage tot de genealogie Schomaker, door Jhr. H. H. RÃ?ELL. Wapen: in goud een verkort zwart kruis. Helm teeken: het kruis tusschen een gouden vlucht. I. Bernard Schomaker, in 1480 schepen en burge­ meester te Lochem, gehuwd met Ohristina. II. Bemdt Schomaker, geb. te Lochem 1519, burge­ meester te Lochem, huwde Alida van Sonsveld, dr. van Willem van Sonsveld, med. doctor te Rees, en Catharina Kelder, geb. te Rees 1627. III. Barthold Schomaker, geb. te Lochem 1544, burge­ meester te Lochem, overl. 1622, huwde 1° Maria Hovels, overl. te Lochem 1566. Hij huwde 2° Sibilla Torfsteeckers. Hij huwde 3° (o. te Lochem 28 Maart 1613): Alida ten Rijne, dr. van Hendrik tenRijne, van Lochem1). Hij huwde 4° (o. te Lochem 16 Juli 1616): Henrica Klumpers, dr. van Willem Klumpers en Helena van Campen, van Lochem2). Zij hertr. te Lochem 17 October 1623 (o. aldaar 5 Oct.): Johan Lansinck, burgemeester te Lochem. Uit het eerste huwelijk één zoon: l) Oudste trouwboek van Lochem : 28 Mrt. 1613: B. Bertelt Schomaeeker s. van z. Berndth Schomacker, weduwer van Lochum, en Aeltken ten Rijne, d. van â?¢/,. Jiendrick ten Rijne, jongedochter van Lochum. 3) 16 Juli 1616: B'. Bertolt Schomaeker, weduwer vanz. Aeltken ten Rijne, van Lochum, en Hendrick Klumpers, d. van z._ Willem Klumpers, jong. van Lochum.