De Nederlandsche Leeuw, jaargang 42 (1924)

5 6 4° Johanna, geb. 26, ged. te Lochom 28 Jan. 1683, lidmaat aldaar Paschen 1703, overl. J6 Nov. 1731, ongeh. 5° Hendrik Jan, geb. 17, ged. teLoohem 24 Aug. 1684, wijnkooper te Amsterdam, poorter aldaar 17 Juli 1716, overl. 23, aangegeven te Amsterdam 27 Mei 1766, huwde te Amsterdam in de Waalsche kerk 16 Dec. 1715 (o. aldaar 29 Nov., naar de Waal­ sche kerk geatt. 15 Dec.): IPijbregt Muijderman, dr. van Harmen Muijderman en W ülemina Veldink, geb. te Amsterdam 18 Oct. 1687, overl. 8 Oct. 1763. Uit dit huwelijk 3 kinderen: a. Johanna, geb. 5 Oct. 1716, begr. te Zutphen 18 Mei 1780, ongeh. b. Hermina, geb. 18 Juli 1720. c. Wilhelmina, geb. te Amsterdam 6 Aug. 1721, begr. te Zutphen 26 Juni 1772, huwde te Amster­ dam in de Waalsche kerk 20 Mrt. 1757 (o. al­ daar 4 Mrt., te Zutphen 6 Mrt., naar Amsterdam geatt. 20 Mrt.): Mr. Herman Schomaker, zn. van Dr. Joost Schomaker en Margarelha van . Bayen, geb. 13, ged. te Zutphen 14 Aug. 1726, ihgeschr. als student te Harderwijk 16 Sept. 1743, adjunct-secretaris van Zutphen 21 April 1749, advocaat-fiscaal van de financiën en con tarolleur van den 25on, 50on en 100en penning en der collaterale successie der Graafschap Zutphen 12 Aug. 1767â??1 Dec. 1777, raadsecretaris der Graafschap Zutphen 22 Nov. 1777, ontslagen 29 Oct. 1782, zijn boedel desolaat verklaard 27 -luni 1782 en hij uit de stad verdwenen. Hij koopt 28 April' 1752 do wahre N° 83. 6° Joost, die volgt VI. 7° Gerhardina Abigaël, geb 28, ged. te Lochem 30 Mrt. 1688, lidmaat aldaar Pinksteren 1714, overl. 23 Nov. 1773, ongeh. 8° Henricus, geb. 21, ged. te Lochem 23 Nov. 1690, apotheker te Amsterdam, poorter aldaar 3 Juli 1725, overl. 4, aangegeven te Amsterdam 6 Nov. 1754, huwde te Amsterdam 16 Febr. 1727 (o. aldaar 31 Jan.): Ida Mens, dr. van Jan Mens, wijn­ kooper te Amsterdam, en Ida van Vleuten, geb. te Amsterdam 7 Mrt. 1700, overl. 29, aangegeven te Amsterdam 30 Aug. 1742. Uit dit huwelijk 10 kinderen: a. Bavthold, geb. 2 Nov. 1727.' b. een doode zoon, geb. 2 April 1730. c. Johan, geb. 6 April 1731, overl. 8 Mei 1731. d. een zoon, geb. en overl. 14 Jan. 1732. e. Johanna Ida, geb. 6 Mei 1733, overl. 9 Juli 1733. f. Johanna Ida, geb. 11 Dec. 1734, overl. 2 Mrt. 1735. g. Johanna Ida, geb. 30 Jan. 1736, overl. 25 Nov. 1769, ongeh. h. een zoon, geb. 15, overl. 16 Sept. 1737. j. een zoon, geb. en overl. 27 Mrt. 1739. k. Margaretha, geb. 1740, jong overl. 9' Jacobus, geb. 19, ged. te Lochem 23 Oct. 1692, wijnkooper te Amsterdam, poorter aldaar 2 Nov. 1728, overl. 13, aangegeven te Amsterdam 16 Jan. 1760, huwde te Amsterdam 27 Jan. 1728 (o. al­ daar 9 Jan.): Anna Stolle, dr. van Warner Stolte, wijnkooper te Amsterdam, en Catharina de Graaf, geb. te Amsterdam 23 Mei 1693, overl. 3, aan­ gegeven te Amsterdam 7 April 1758. Uit dit huwelijk één zoon: a. Warner, geb. 3 Sept. 1729, overl. Mrt. 1730. 10°. Anna Wilhelmina Elisabeth, geb. 16, ged. te Lochem 17 Febr. 1697, overl. 5 Oct. 1726, lid­ maat te Lochem Paschen 1715, huwde te Almen 19 Mrt. 1725 (o. te Zutphen 4 Mrt., naar buiten geatt. 18 Mrt.): Mr. Daniël Haack, zn. van Gerrit Haack, wijnkooper te Zutphen, en Aleida Sluyter, ged. te Zutphen 17 Febr. 1697, ingeschr als student te Harderwijk 15 Sept. 1717 en 1 Juli 1719, overl. 5, begr. te Winterswijk 7 Mei 1749. Hij hertr. met Hendrica Wilhelmina van Hasselt. VI. Dr. Joost Schomaker1), geb. 22, ged. te Lochem 24 Nov. 1685, ingeschr. aan het Dev. Ath. 27 Febr. 1704, als student te Leiden 21 Sept. 1706, te Harderwijk 24 Nov. 1712, burger van Zutphen 24 Nov. 1713,' stadhouder van den landdrost 24 Febr. 1723, koopt 24 Nov. 1730 de wahre No. 87, provisor van 't Bornhof 1 Mrt. 1731, advocaat­ fiscaal van de financiën en contrarolleur van den 25en, 50en en 100onpenning en de collaterale successie der Graafschap Zutphen 24 Feb. 1756, begr. te Zutphen 17 Aug. 1767, huwde 1° te Zutphen in de Waalsche Kerk 15 Jan. 1713 (o. aldaar 1 Jan.): Margaretha von Quernheim, dr. van Philip von Quemheim, majoor in 't Regiment de Salis en commandant van Moerspui en Schenkenschans, en Dorothea Ketel, geb. 16 Juni 1686, lidmaat der Luthersche gemeente te Zutphen Sept. 1704, overl. 28 Aug. 1719. Hij huwde 2° te Almen 21 Oct. 1725 (o. te Zutphen 7 Oct, naar buiten geatt. 21 Oct.) Margaretha van Bayen, dr. van Herman van Bayen, raadsvriend te Zutphen, en Gesina Steenman, ged. te Zutphen 1 Juni 1694, begr. aldaar 17 Juni 1779. Ut het eerste huwelijk 4 kinderen: 1° Philip Carel, die volgt VI. 2° Johanna, geb. 15, ged. te Zutphen 17 Febr. 1715, overl 10 Aug. 1721. 3° Richolda Dorothé, geb. 16, ged. te Zutphen 19 Jan. 1717, overl. 9 Juli 1723. 4° Barthold, geb. 16, ged. te Zutphen 19 Jan. 1719, overl. 20 Feb., aangegeven te Amsterdam 20 Febr. 1741, ongeh. Bij Res. van 4 Oct. 1725 worden Cyriacus Reun en Steven Fildar benoemd tot momberen over de twee minderjarige kinderen van Dr. Joost Scho­ maker en Magdalena von Quernheim: Philip Carel en Barthold. (Weesboek der stad Zutphen, 1718â?? 1728, fol. 191). Uit het tweede huwelijk 9 kinderen: 5° Mr. Herman2), geb. 13, ged. te Zutphen 14 Aug. 1726, ingeschr. als student te Harderwijk 16 Sept. 1743, adjunct-secretaris van Zutphen 21 April 1749, advocaat-fiscaal van de financiën en contra­ rolleur van den 25en, 50en en 100m penning en der collaterale successie der Graafsehap Zutphen 12 Aug. 1767â??1 Dec. 1777, raadsecretaris der Graafschap Zutphen 22 Nov. 1777, ontslagen 29 ') Levensbeschrijving en nagelaten werken: Biogr. Woordenboek, XVII, blz. 387. 2) Levensbeschrijving en nagelaten werken: Biogr. Woordenboek, XVII, blz. 389.