De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

189 190 V. Gerardus Verstege, als stud. te Heidelberg inge­ schreven '21 April 1589, pred. t e Garderen va n 1593??1594, van 1594??1596 stond hij zijn stief­ vader bij in zijn dienstwerk t e Zutphen, huwde met Sibüla Fontanus, dochter van den bekenden Arnhemschen predikant Johannes Fontanus. Uit dit huw.: 2 zonen, Samuel e n Fhilippus, welke laatste van 1624 tot zijn overlijden, in 1644, pred. te Nunspeet was. (Zi e verder: Bijdrage tot d e genealogie Verstege, door .Ihr. H. H. Röell.) Ter staving van het huwelijk van Gerardus Verstege en Sibüla lontanus, vond i k i n he t Recognitieboek van Harderwijk (1640??1650) het testament van-^ara Fontana, wed0 van wijlen D. Ellardo van Mehen 2), in sijn leven bedienaar de s Godtlicken woorts alhier', waarin o.a. staat, dat genoemde Sara Fontana legateert aan: ??haer nicht, Sibüla Verstege'', o.a.: ??twe schilderien, d' een van haer, Testatrice, e n d ' ander van haeren Sr. Eheman Ellardo van Mehen, die lest nieuw geschildert zijn', en ??aen haer nichtien Sara Verstege', o.a.: ??haer bijbel met fluweel betrocken e n met silver beslaegen sijnde, daer Sara F'ontana op geteickent staet', etc. etc. ??Begerende dat gemelt haer nichtien Sibüla e n Sara Verstege, na e haer Testatrice overlijden, voor uijten genieten e n erflick beholden sullen, e n dan evenwel met haer andere' Erfgenaemen te r gelijcker delinge treden: nominerende daertoe midts deses de ses kynderen van haer neef Philips Verstege zall: bi j Weijntien Brantsen in ehestaet geprocreert en 't soenken van haer neef Samuel Verstege S r . bi j Hadetvijkien Wentholts geprocreert', etc. Actum den 20en Jan. 1645. In het Recognitieboek van Harderwijk van 1632??1642 vond ik een acte van 27 Febr. 1641, waarin compareert: ??Philippus Verstege, predicant in Nunspeet, voor sich selve e n mede al s volmachtiger van sijne 1 . moije Sara Fontana. H . MIJNSSEN. Van Alphen. Een goede genealogie van deze familie vóór 1(300 zal waarschijnlijk wel tot d e vrome wenschen blijven behooren. Een kleine bijdrage vormt het hier volgende, ontleend aan het ??Huys-Bouck van Jacob van Leeuwen Begonst d e 290u January an ° 1604' (thans, naar ik meen, i n d e bibliotheek de r Handelshoogeschool t e Rotterdam). Een leengoed te Alphen werd vóór 1500 bezeten door Jan van Alphen. Hij was d e vader van Frans Jansz. van Alphen, genoemd 1 1 Maart 1511, dood in 1519, daar 26 Febr. 1519 zijn weduwe Marie wordt vermeld. Zij hadden minstens vier kinderen: Jacob, Lourys, Alyt en Jan van Alphen. ?? Matijs Jacobsz. van Alphen (??naezaet van Frans Jans') komt voor 2 April 1520, 26 Febr. 1522 e n 1 1 Febr. 1541, zijn naam wordt niet verder aangetroffen. O p den 9 September 1558 verschijnen Lourys Fransz en Alyt, zijn zuster. Als erfgenamen van zèlfder tijd: Eeuwout Claesz, man en voogd van Maria Jansdr. en erfgenamen van Alyt Franssen. Al deze erf­ genamen komen 1 Nov. 1591 opnieuw opdagen, terwijl zich daags te, voren no g ee n andere opdoet, t . w . Cornelis'Lourys ??' t Alphen' mede erfgenaam van Alyt Franss, zijn moy. Symon Jansz. van Alphen wordt 1 Nov. 1691 als timmerman vermeld. Alyt worden 2 Dec . 1584 vermeld: Symon Jansz. van Alphen en Cornelis Baernts van Standingen, neven en erfgenamen ??van Alyt Fransdr haer moy'. Ter- 2) Zie Trouwboek v . Harderwijk (1591??1649 ) Mllardus Meenius, dienaar des h. woorts alhier en Sara Fontana, Johannis Fontani dochter 15 Feb. 1601. Attestatie den 4 Martij 1601. W . M . C . REGT. Noorduyn. Cornelis Pietersz. Noordduin jm. tr. Kat­ wijk a/d R. 15 Mrt. 1676 Tijsje Besijdenbos, ged. Bleiswijk 26 Apr. 1648, dr. van Klaes Cornelise. (V.g.1. Ned. Patr. 1919). W . A . VAN RIJN. Van Maneil. (XLIII, 111) J. M. V. van M. i s geb. te Kolham, dochter van Hans Adam gen. III, 7 en i s 4 Maart 1692 te Godlinze lidmaat geworden. Na doode haars vaders i s zij met hare moeder verhuisd naar hare ooms Rengers o p Rengerda. BIJLEVELD. Verstege. (XLIV, 135). Omtrent den stamvader .dr. Gerardus Verstege zijn mij nog.de volgende bijzonder­ heden bekend: Blijkens het medegedeelde i n d e Kroniek van het Hist. Genootschap X (1849) blz. 26 9 was Gerardus Versteech, predikant te Buren, gehuwd met een dochter van den conciërge van he t kasteel van Breda. Wi e deze vrouw was, leert ons een acte in het protocol van Buren 161.2??1616 f ° 129, volgens welke een huis in den Soetendaal t e Buren door Mr. Johan Sarcerius o p 21 Nov. 1615 overgedragen wordt aan Ds. Gerardus Versteech en zijn vrouw Susanna Maubuys. VAN SCHILFGAAKDE. VRAGE N E N ANTWOORDEN . Bergh (van den). Anna Maria van den Bergh, f 1652, gelegitimeerde dochter van graaf Hendrik van den Bergh (1573??1638), huwde in 1626 graaf Bernard Albert van Limburg-Styrum-Bronckhorst, welke vóór 1638 overleed. Volgens ee n aanteekening in een oude inventaris van het waarschijnlijk verloren gegane huisarchief Borculo hertrouwde zij i n 1643 heer Johan van Myrbach tot Tiesschen. Nadere bijzonderheden omtrent dezen van elders niet bekenden tweeden echtgenoot gevraagd. Arnhem. VAN SOHTLFGAARDE. Beylon. Wie heeft d e goedheid onderstaande aan te vullen. Francois van der Hoeven, ged. Rott. 6 Juni 1765, f te (begr.)... den . . ., beroep . .., tr. te ... den . . . Henrielte Beylon, geb. (ged.) te ... den ..., f (begr.) te... den ..., dr. van ... en van . . . Uit dezen echt sproten twee dochters (voornamen enz. verzocht.) - 's-Gr. v . E . Henriette Maria Beylon was eene dochter van Dr. Gasp'ard Beylon e n Susanna Catharina Baud. Uit haar huwelijk met Francois van der Hoeven is mij slechts ééne dochter bekend: Henriette Maria van der Hoeven, geb. Tilburg 22 April 1804, die 22 Oct. 1828