De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

191 192 te 's-Gravenhage huwde met Adriaan David Cornets de Groot, geb. Bergen-op-Zoom 9 Maart 1799, ontvanger der registratie en domeinen, overl. Amsterdam 26 Nov. 1833, zoon van Hugo en Catharina Rijkje Swaen van Poederoyen en broeder van Johanna Maria Cornets de Groot (1805‚??1839), die in 1829 gehuwd was met Cor¬≠ nelis van der Hoeven (1802‚??1852), koopvaardijkapitein, broeder van Henrietie Maria voornoemd, uit welk huwelijk ik vond aangeteekend: Frangois 1830‚??1830, Frangois 1831‚??1833, Henrieite Maria, geb. 1833, Ca¬≠ tharina Rijkje, geb. 1835 en Cornelis 1837‚??1837. VALCK LUCASSEN. Brummelen (van). (XLIV, 123). Elisabeth van Brum melen werd gedoopt te Ravenswaay 11 Juli 1680 en huwde aldaar 1 Januari 1707 Dirk van Bijnberck. Arnhem. VAN SCHILFGAARDE. El(l) (van der)-VereI. Wanneer is (te Rotterdam?) na Dec. 1786 overleden Tsbrand van der El? Hij was gehuwd met Anna van der Want, f R'dam 27 Apr. 1823. 's-Gr. K. Fruitier de Talma Petrus Adrianus F. de T., geb. 21 Jan. 1802, ged. te . .. den ..., zn. van ... en van ..., tr. te . .. 1 Juni 1849 Jeanette Petronella Adriana Bergsma. Hij (kap.-luit.-ter-zee) t te... 6 Juli 1871. 's-Gr. v. E. Houten (van). Waer en wanneer werd geboren Jan van Houten die te Deventer 8 Mei 1740 huwde met Geertrui (Geertje) Kappers? 's-Gr. K. Klerck (de). Wanneer werd ‚?? te Zeist? ‚?? geboren Frans (Francois) de Klerck (de Clercq) die te Vlissingen 15 October 1712 huwde met Pieternella Dobbelaers? 's-Gr. K. Leeuw (van der). Wanneer huwden (te Dordrecht v√≥√≥r 1712?) Johannes van der Leeuw met Magdalena van der Beek? Waar en wanneer werden zij geboren en overl. zij? 's-Gr. K. Nysingh. Ik bewerk eene genealogie van dit Gro¬≠ ningsen‚??Drentsch geslacht. Wie bezit aant. (vooral modern gedeelte) en zou die mij willen mededeelen? Ook adressen van leden van het geslacht zijn welkom. 's-Gr. v. E. Pauw (van der). Wanneer werd ‚?? te Deltshaven ‚?? geboren Anna van der Pauw die te Z'zee 21 Dec. 1720 huwde met Bartholomeus van Es? 's-Gr. K. Pierson-Bergsma. Jan Pieter Pierson, ged. te... den..., ouders?, kap. mariniers, f te... den..., tr. Damwoude 12 Maart 1792 Bimilia Lucia Bergsma. Zij f te . .. den .... 's-Gr. v. E. Rhoer (de)-van Diepenbruch. Gevraagd ouders en genealogische bijzonderheden omtrent het echtpaar Dr. geb. 1715, gehuwd met Anna Cornelia van Alphen. (zie Ned. Patr. 1921/22 pg. 334). Jacobus de Rhoer en Anna Elisabeth van Diepenbruch, ouders van Ds. Matthias Wilhelmus Adam de Rhoer, S. W. Ph. V. Sleyster-Wiggerinck. Wanneer overleed te Zutphen (v√≥√≥r Dec. 1779) Jan Sleyster geb. ald. 1 Juli 1703, geh. ald. 6 Mei 1728 met Wesselina Wiggerinck, overl. ald. als wed. 22 Dec. 1799? Wanneer werd zij geboren? 's-Gr. K. Vonck. (XLIV, 127.) Theodorus (Gerardus) Fonck werd gedoopt te Driel (Bommelerwaard) 15 Dec. 1672. Hij behoorde niet tot een der geslachten Fonck (van Lienden) uit de Over-Betuwe, doch tot het Drielsche geslacht Fonck. (Vgl. de artikelen over de afstamming van het geslacht van Lidth de Jeude in den vorigen jaargang). Arnhem. VAN SCHILFGAARDE. Vrolo. Wie bezit aant. betreffende dit geslacht, dat te Rotterdam bloeide (17¬į en 18e eeuw) en geparen¬≠ teerd was aan de familie van der Willigen? 'sGr. v. E. Wade (van der)-van Rijnberk. (XLIV, 128). De bruid heet niet van Rijnberk, maar van Ryebeeck. Een copieer-fout in dehs. inventaris van het archief Culenborg bracht den aanvrager van het spoor! Arnhem. VAN SCHILFGAARDE. Wentholt. Mr. Ludolf Regnier W., geb. te 25 Dec. 1751, ged , tr. te... den ... Oct. 1772 Lucia Petronella Bergsma. Hij was burgem. v. Franeker van ... tot. .., ontv. te Harlingen .. ., gecomm. staat ten lands dage ..., collecteur-generaal in Friesland ..., f te . . . 18 Feb. 1816, zoon van ... en van . . .. Hij hertr. te ... 19 Oct. 1788 Magdalena Zeper. 's-Gr. v. E. Willigen (van der). Volkert v. d. W. huwde te Rot¬≠ terdam 28 April 1693 Aagje van der Linden, geboortig van Alblas. Hij zou volgens hns. genealogie zoon zijn van Lucas Lucasz. v. d. W. en Ayaiha van Coninxvelt. Vrage: van wien was hij zoon, ik heb reden de hns. genealogie niet als juist aan te nemen. Volkert, voornoemd, zou eene zuster gehad hebben: Suzanna, die gehuwd geweest zou zijn met Dirck Val¬≠ kenier. Omtrent dit echtpaar is mij niets bekend ge¬≠ worden. ‚?? Aanteekeningen van der Willigen v√≥√≥r 1693 zullen zeer welkom zijn aan: 's-Gr. v. E. INHOUD 1926, N'. 6. Bestuursberichten. ‚?? Algemeene Vergadering van hot Genootschap. ‚?? Jaarverslag over 1925. ‚?? Het uitsterven der vrije heeren van Strien, door Jhr. Mr. H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius. ‚?? Het Deventersch regeeringsgeslacht Marienburgh, door Mr. H. Kronen¬≠ berg. ‚?? Van Duyvelandt van Rhoon, door R. T. Muschart. ‚?? Neder landsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. Theol. 'W. Rotscheidt te Essen-West. (Vervolg). ‚?? Korte mededeelingen: Geslacht Verstege, Van Alphen, Noorduyn, Van Maneil, Verstege. ‚?Ę‚?? Vragen en ant¬≠ woorden: Bergh (van den), Beylon, Brummelen (van), El(l) (van der) Veiel, Fruitier de Talma, Houten (van), Klerck (de), Lepuw (van der), Nysingh, Pauw (van der), Pierson Bergsma, Rhoer (de) van Diepen¬≠ bruch, Sleyster-Wiggerinck, Vonck, Vrolo, Wade (van der)-van Rijnberk, Wentholt, Willigen (van der).