De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

279 KORT E MEDEDEELÏNGEN . Nederlandsche wapens te Parijs. In het Musée de Gluny te Parijs bevinden zich een groot aantal gehandschilderde glazen met wapens, hoofd­ zakelijk van Zwitsersche origine en ook een paar Vlaam sche en Hollandsche. Onder No. 2127 o p de eerste verdieping trof ik daar de volgende aan. Iacop Dingens en Leen sijn huijsvrou An. 1619. Een huismerk tusschen de letters I en D zwart op goud. ' Daaronder een elkaar omhelzend paar en de volgende woorden: öomende wieder thuys met blijdschap en gesontheyt Sijn do ouders verlicht van veel druckx en swaerheyt. â?¢ Hieronder een wapen zijnde een huismerk rood o p goud, bestaande uit een H en een M, verbonden door een vertikale streep tusschen twee schuinkruisjes, e n op een bordje: Michiel van Heithusen en Agneet sijn huijsvrou A° 1619.* Daaronder eene afbeelding van een rustende man in een luierstoel in een tuin en de woorden: Tobias vermoyt sijnde een rustplaetse vint Is van de swalue dreck geworde blint. Het raam er naast heeft als wapen een huismerk rood op goud tusschen de letters I en D. No. 2128. lacob Dingens de Jonge ende Marilce sijn huysvrou. A°. 1619. Boven een elkaar omhelzende man en vrouw en eenige familieleden o p den achtergrond en de woorden: Raguel en Anna comen herlyde ontfanghe Met Sara wordt het houlijk beganghe. Dan een wapen zijnde een huismerk tusschen de letters I en P, bestaande uit een P en een M, verbonden door een verticale streep met dwarsarm, zwart o p goud. En: Jan Petermans en Merihe van Goeh sijn huysvrou. A«. 1619. Daaronder een zittende man met een engel en drie vrouwen en de woorden: De oude Tobias sijnde met blintheyt beuanghe Heeft oock wederom sijn gesicht ontfanghe. No. 2037 vertoont een biddende man en vrouw met : Jan Herbert (gebroken)... ken sijn huijsvrou e n de woorden .(zonder wapen): Sij doen haer gebeth tot Godt met groot ootmoet Ende worde vande duuel Asmodeus behoet. Alle drie blijkbaar door denzelfden schilder. STEENKAMP. Geslacht Wintgens. Omtrent een tak dezer familie kan ik het volgende mededeelen. I. Henrich Wintgens, burgemeester te Duisburg, was gehuwd met Anna Maria Fellinger en had tot zoon: II. Johann Peter Wintgens, geb. te Duisburg 28 Maart 1699, predikant te Buderich, Xanten en Rees, over­ leden 2 Sept. 1758 Hij was te Wesel 20 Januari 1729 gehuwd met Juliana von de Wall, geb. t e 280 Wesel 14 Juni 1700, overleden te Rees ? 19 April 1768, dochter van Henrich, koopman in hout té Wesel, e n van diens 2 e vrouw Susanna Brahm. Zij wonnen o.a. III. Johann Henrich Wintgens, geb. 1 Januari 1730, predikant t e Rees e n t e Wesel, overl. te? den? huwt 10 October 1763 te Zutphen? met Francina Charlotta Schluiter, geb. te Zutphen 26 Febr. 1732, overl. t e Wesel? 7 Mei 1777, dochter van Ds. Abraham Jacob Schl., predikant te Zutphen, en van Catharina Geertruid d'Ouirein (Ned. Patricaat IX, 352). Zij wonen: 1. Johann Peter Abraham W., geb . 2 6 Oct . 1765 , f 10 Mei 1769. 2 . Johann Henrich Goswijn W., geb . 2 1 Mrt . 1766 , f 3 Mei 1766. 3. Johann Peter Abraham W., geb. 18 Januari 1770, predikant t e Oldenzaal 6 Mei 1792, Vianen 29 April 1798, Groningen 16 April'1815. Emeritus 1843. Kinderloos overleden te Groningen 18 Sept. 1847. Hij huwde 1° (ondertr.<21 Sept. 1796 op â??Ber genpas' bij Zutphen) met Bernarda Antonia Fal ckenier, f'Oldenzaal 7 Aug. 1797, daarna 2° in 180 6 me t Barbara Elisabeth van Doorninck (Stom­ en Wapenb. I, 204). 4. Juliana Catharina Gertruid W., geb. 14 October 1771. Zij moet te Oldenzaal gehuwd zijn geweest. Waarschijnlijk i s deze familie, althans deze tak, ge ­ heel uitgestorven. De herinnering er aan blijft tot heden in wezen door een fraai, doch jammerlijk vervallen, geschilderd portret in ovaal (78 X 64 cM.) voorstellende Johann Peter, hierboven vermeld. Het hangt bij een Alphensche familie e n draagt o p d e achterzijde het opschrift: â??Johann Peter Wintgens, aet. 30, 1729.' Den naam van den schilder kon ik' bij slecht licht niet ontdekken. Bij dezelfde familie hangt nog een geschilderd portret van C. van Wachendotff, uit 1660. Stelt iemand daar­ in belang dan kan ik wel nadere inlichtingen verstrekken. W . M . C . REGT. Gemeentewapens. Bij Koninklijk besluit van 27 Maart 1926, N°. 57, is aan d e gemeente Emmen (provincie Drenthe) het na­ volgende wapen verleend, zijnde: Schuin gevierendeeld van zilver ën sinopel, het eerste kwartier beladen met een ploeg, het derde met een turfsteker, beide van natuurlijke kleur. Bij Koninklijk besluit van 16 Juni 1926, N°. 89, i s aan d e gemeente Herwen en Aer&t (provincie Gelder­ land) het navolgende wapen verleend, zijnde: Gedeeld : I in goud een geopende, gekanteelde burcht van keel met twee ronde vensters en een vierkant venster van zilver (2 : 1), voor de deui'opening een slagboom, eveneens van zilver, II doorsneden: a. in zilver drie papegaaien van keel (2 : 1), b. gedwarsbalkt van zilver en azuur van 10 stukken met een goudgekroonden leeuw van keel over alles heen. Het schild gedekt met eene gouden kroon van drie bladeren en twee parelpunten.