De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

283 284 opgemaakt: Inventaris van de nagelaten goederen van zal. Jan Evertssen Kloppenboch, boekverkooper te A. Hierbij wordt o. a. vermeld een Specificatieboek van de meubelen en huisraad van J. E. Cl., onder zijne kinderen verkocht, gedateerd 2 Juni 1649, als zijn erfgenamen worden opgegeven: Evert Cl. (reeds overl),Trijn Jans Cl., Herman Vermouw, Cornelia en Maria CL] Hij tr. Abcoude (ondertr. Amsterdam 16 Mei 1697) Quiri na van Swoll, ged ...., dr. van Isaac v. S. en .... eerder gehuwd met Cornelis Coop a Groen, wonende O. Z. Achter­ burgwal. Huw. voorwaarden voor not. Adriaen van Santen (no. 3867??lol. 201) 13 Mei 1697, hij was koopmanen woonde Fluweelenburgwal. Uit dit huw.: Cornelia Marga­ retha, gedoopt Amsterdam (O. K.) 6 Juli 1704. 4. Pieter CL, tweelingbroeder van Dirk. Grafboek Zuiderkerk: 29 Nov. 1702 begraven Pieter Cl. int. Leprozenhuis. Alle gegevens betr. Pieter CL, zijn zoon Dirk en hunne echtgenooten Cornelia de Kop (Cockx) en Quirina van Sicoll zijn zeer welkom. 's-Gravenhage. PH. VAN ROMONDT. Cremer. (XLIV, 247). Thomas Theodorus Cremer, zn. van ? geb. te ? 8 Maart 1743, overl. Rotterdam 21 Ja­ nuari 1815, tr. 1<>. te ? den ? Adriana van Swieten, dr. van ? geb. te ? den 10 Dec. 1738, overl. te ? 19 Maart 1797, tr. 2°. Zalt Bommel 21 October 1799 Theodora Hendrica Verploegh, dr. van Mr. Govert en Anna Pe trohella de Roock, geb. Zalt Bommel 27 Oct. 1752, overl. to ? den ? VI. J. H. v. L. v. D. H. Evers. (XLIII, 248). Jan Casper Evers ondertrouwde te Harlingen 7 Mei 1797 en huwde 21 Mei d.a.v. met Anna Maria loussaint. Hij was geboren te Leer in Oost-Friesland, was laat­ stelijk kapitein-plaatselijk commandant te Arnhem en had uit zijn huwelijk 5 zoons en 4 dochters. Uit de oude officiersboekjes en uit de acten van den Burg. Stand te Arnhem,,waar hij vermoedelijk overleed, zullen zijn sterfdatum, resp. zijn ouders en zijn ouderdom gevonden kunnen worden. Zijn vrouw was geboren te Harlingen 12 Sept. 1768 en overleed te Arnhem 24 Maart 1840, zij was een dochter van Meile Toussaint, J. U. D., advocaat bij het Hof van Friesland, wonende te Harlingen en te Dokkum, en van diens eerste echtgenoote Attica Haitsma. Gelet op zijn voornamen zal Jan Casper Eoers een afstammeling zijn van Dr. Johan Casper Evers, advocaat te Aalten en Bredevoort, als zoodanig voorkomende in 1704 en 1712. d. St. W. W. v. R. Gratiaen. (XLIV, 248). Petrus Libert Gratiaen in 1793 als predikant naar Indië, 1795 als predikant te Trinconomale op Ceylon, 1797 krijgsgevangene der Engel schen te Negapatnam, gestorven ongeveer 1806. Zie: v. Troostenburg de Bruyn, Biogr. W.boek Oost-Indische Predikanten 1893. Amsterdam. A. B. VAN DER VIES. doopboeken vind ik 16 Nov. 1694, Vrijdag, Harmen, z. van Jan Haeck en Annege Crans. Volt(?). 8 Juny 1703, Vrijdag, Hendrik z. v. Albert Haeck en Hilligen Alberts. Ede. KUYOK. Hoffmann. (XLIV, 260). Aanvulling: Ad I. Adriaan Hoffmann: koopman te A'dam. Ad. I. 1. Willem Guallherus v. d. Muelen: zn. van Mr. Samuel en Sophia Maria Boudaen. Ad. Il Charlotte Petronella Anne van de Poll: dr. v. HarmenQnJeanneCharlotteEntropMuller. Zij fMaarsen 17. XII. 1878. Ad. III'. Adriaan Hoffmann: Secretaris van Jut­ faas. A. S. Lix Raaven. (XLIV, 263). Over deze en aanverwante families vindt men aanteekeningen in de ??Jaatlijksche Verslagen van het Geschied-, Taal-, Land- en Volken­ kundig Genootschap, gevestigd te Willemstad op Curacao' en in ??De Nederlanders op de West-Indische eilanden' door J. H. J. Hamelberg. Zoo o.a. veroverde in 1726 de Curacaosche kapitein Ballhazar Lixraaven het schip van den beruchten piraat Juan Antonio Dias de la Rabbia. Jan Lixraaven werd 12 Sept. 1764 aangesteld tot commissaris van den train en de vivres, in Juni 1781 volgde hij den gouverneur Jean Isai Claris Rodier de la Brugière op, met den titel van Luitenant-gouverneur. Bovendien berusten op het Algemeen Rijksarchief, behalve de kerkelijke registers van onze West, ook nog de rechterlijke, administratieve en andere archieven, welke gemakkelijk te raadplegen zijn, door gebruik te maken van de zeer uitvoerige, gedrukte inventaris. 's-Gravenhage. PH. VAN ROMONDT. Malherbe. (XLIV, 251). Ida Helena van de Werck, ged. Baardwijk 5.4.1682, vertrekt van Sprang 17.1.1726 naar Berlicum en van daar 9.7.1753 naar Geffen (blijkens de lidm. reg.) ?? Zij tr. Nicolaes Malherbe, schoolmr. te Middelrode, die 17.1.1726 van Sprang naar Berli­ cum vertrekt en ald. f 15.2.1747. 's-Gr. M. G. W. Maris. (XLIV, 251). Aldaar vermeldt ir. A. J. L. Juten den oorsprong der ??Bergen-op-Zoomsche familie Maris' *). De lezer van mijn vraag in XLII kol. 23 weet, dat de chirurgijn Maris geboortig was uit Waalwijk, zijn voor noch nageslacht is bekend. Evenmin kan bedoeld zijn de familie Maris, die sinds 1674 in de omstreken van Willemstad bloeit, daar deze uit Vlaanderen afkomstig en aldaar te volgen is, op haar genealogie hoop ik nader terug te komen. Arnhem. J. C. MARIS. Neomagus. (XLIV, 251). Johannes Neomagus, zn. v. Ds Johannes en Susanna Samuelina IValerbeek, geb. Mei 1695 te Vessem, stud. Leiden 4.10.1713, pred. Bakel 1723, Nunen 1728, f 26.11.1761. Haeck. (XLIV, 248). In afschriften van Groninger ') Het bestaan dezer familie is nog uit niets gebleken.