De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

285 286 Hij was gehuwd 1° rnet Johanna van Bemmel van Eindhoven, 2° 14.2.1740 met lala Helena van der Werken van Vechel. In beide huwelijken had hij 7 kinderen. Zie: Boekzaal 1762 Januari p. 75. Amsterdam. A. B. VAN DER VIES. Rhoer (de). Gevraagd worden nadere gegevens be­ treffende Anna Alida de Rhoer, die 9 Januari 1752 te Huissen huwde met Joan Jonas van den Heuvel, ged. Schiedam 6 Febr. 1724, overl. te ? den ?, zn. van Jan en Luytje- Maatleen. VI. J. H. v. L. v. D. H. Zeer waarschijnlijk was zij de in k. .253, r. 1 v. b. genoemde Anna Aletta de Rhoer. RED. Stockum (van). De Commissaris-Generaal voor 0. Indië Hendrik van Stockum werd te Amsterdam (O.K.) gedoopt 15 Nov. 1739 als zoon van Jan van Stockum en Willemijntje Deunk. Do Indische testamentenboeken leeren, dat zijn vader later hertrouwde met lemmelje Heerdinck (Heerding), uit dat tweede huwelijk werden twee dochters geboren: Dirkje v. S., gehuwd met Jacobus Coenradus Felix Cox, die in 1792 stierf als onderkoop­ man der O. I. Compagnie en 2de administrateur van den medecinalen winkel des kasteels van Batavia, en Aren dina Wilhelmina v. S., die achtereenvolgens huwde: 1°. Aart Brouwer, koopman te Amsterdam, en 2°. Johan Samuel Frederik Schiffeler, die in 1798 te Batavia over­ leed als koopman derzelfde Compagnie en 1° admini­ strateur van dien medicinalen winkel, enz. Genoemde Jan v. S. had een broeder Wouter v. S. Verder was er in 1793 eene nicht Hendrina v.-S., we­ duwe van Willem ter Meiden. Gaarne zag men de vraag beantwoord of .voormelde Commissaris Generaal, die o. a. een molenijzer in zijn wapen voerde, behoorde tot het geslacht van molen­ eigenaars van denzelfden naam, dat omstreeks 1680â?? 1740 gebloeid heeft te Utrecht, Delft, den Haag en Haarlem. Aangaande dit laatste geslacht bezit ik tal van gegevens. Nice. J. DE GROOT. Ver Huell. In de â??Genealogie van het Geslacht Ver Huell' van Vorsterman van Oyen en Honig en in Ned. Adelsboek 1918 vangt de genealogie van dit geslacht aan met Quirin, die in 1580 te Zutphen woonde en daar huwde met Ludgert van Schoolwyck. Van de herkomst van dezen Quirin is niets bekend. Daar de Schoolwick's een aan­ zienlijk geslacht waren, is het niet waarschijnlijk dat de echtgenoot van Ludgert een homo novus was. Intusschen blijkt uit de â??Genealogie van het geslacht Sels-van Löben Seis' van Wijnaendts van Resandt, dat in 1604 van ge­ noemden Quirin nog twee broeders en zijne moeder in leven waren. Die broeders heetten Derrick en Johan welke laatste misschien dezelfde is als de proost en kanunnik van St. Marie Johannes, die 29/7, 1619 te Utrecht overluid werd. In dat geval zullen ook wel de andere Verhuell's die te Utrecht in het einde der 16de en het begin der 17de eeuw voorkomen en in den â??Navorscher' van 1885, 1888 en 1889 vermeld worden, en waarvan de echtgen. (van schepen Arent van der Sande ook drie weerhaken voerde, tot hetzelfde geslacht behooren, evenals de kanunnik ten Dom Jan, die op een van Scorel's groepen van de Confrérie van het Heilige Land in het Centraal Museum te Utrecht voorkomt en in 1530 het Heilige Land bezocht. Wie over deze Utrecht sche Verhuell's of over de eerste generaties der Geldersche Verhuell's aanteekeningen bezit, zoude daarmede onder get. een groot genoegen doen. In â??Het Leven en Karakter van Carel Hendrik graaf Ver Huell' door Q. M R. Ver Huell worden twee officieren Ver Huell vermeld, die onder Prins Maurits bij het beleg van Groenlo tegenwoordig waren, een hunner zoude later gesneuveld zijn. Zijn deze beide officieren wellicht de gebroeders Gijsbert en Gerhard, die de tweede generatie van bovengenoemde genealogie van hun geslacht vormen? Dordrecht. A. STARING. Walen-Pool. Lambertus Walen, geb , Bailliuw van Middelharnis, begraven aldaar 7 October 1705, huwt te .... den .... Maria Pool, geb , begr. te Schiedam 19 April 1735. Wie waren de ouders en grootouders van dit echt­ paar, wat voor betrekkingen hebben zij bekleed? 's-Gravenhage. G. H. J. GIJSBERTI HODKNPIJL. Water (van de). Gerardus van de Water, chirurgijn, ged. ?, f ?, zoon van ? en ?, trouwt te ? den ? Cornelia Glimmerus, ged. te ? den ?, f te ? den ?, dr. van ? en ?. Hieruit: Gerarda Kornelia van de Water, ged. Beu sichem 13 Jan. 1701, begr. Tiel 31 Dec. 1767, tr. Tiel 24 Jan. 1723 Johan Simon Tielenius Kruijlhoff, ge­ boren Hees 30 Sept. 1694 (wanneer gedoopt?). 's-Gravenhage. PH. VAN ROMONDT. Weidenbach. (XLIV, 254). Volgens Wilbrenninck is G. W. C. Weydenbach geb. in 1766, trad in dienst 1787, 2de luit. cav. 4 9.1796, 1° luit. 23.1.1814, op n. a. 20.1.1824, t 6. Nov. 1828. In Krijgsgeschk. archief te 's-Gravenhage, waar collectie Wilbrenninck berust, is meer aangaande hem te vinden. 's-Gr. M. G. W. Weyden (van der). (XLIV, 31). Een ingesteld onder­ zoek bracht het volgende aangaande dezen familienaam aan het licht. Mede werden de beide deelen van het Poorterboek geraadpleegd, een en ander opgelegd ten Gemeente-archieve. De diverse acta laat ik hieronder volgen in chronologische volgorde. De huwelijken op dezen naam werden stelselmatig vanaf 1590 tot 1811 door mij nagegaan. Als eerste acte trof ik aan: 1. Geh. 10 Oct. 1613: Franchois de Marcotieres L'Anglois en Maria Cornelis van der Weyde, â??van Nieumegen wonende aan 't Bagijnhof.' 2. Ondertr. tusschen 8 Febr. en 3 Mei 1618 to Utrecht: Cornelis Cornelisz. van der Weg j.g. van Utr. wonende in de Watersteeg en Cuyntje Jans â??j.d. van Culenborgh won. aan de Voorstraat'. [Zie n°. 3]. 3. Geh. 12 Sept. 1619 :