De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

287 288 Cornelis van der Wey, wed1*, van Cuyntgen Jansen Janneken Huygen j.d. ‚??wonendeinde Voorstraet.' [Zie n¬į. 2]. 4. Geh. 28 Mei 1619: Dirck Wardel, ‚??adelborst van den Colonel Ogle' en ' Geertruyt Cornelis van der Weyde, ‚??j.d. van Uytrecht'. 5. Geh. 9 Juni 1639: ' Hans Bram van de Weyde, ‚??j.g. uyt de paltz' en Catharijn Visser, wed8, van Benert Schriele (‚?? beyde woon. ontrendt de madelenebrug', te Utrecht). 6. Geh. 1 Febr. 1646: Gerrit Willemse van Cleef, ‚??j.g. van Utr. i/d. preedickersstr.' en Lijsbet Willemse van der Wyden, ‚??j.d van Utr. i/d. backerssteeg'. 7. Geh. 4 Mrt. 1651 (i/h. ‚?? Antoniegasthuis' getr.): Jan van der Weyde j g. van Dordrecht en Johanna Wantenaer j.d. van Utrecht. 8. Geh. 20 Aug. 1672 (i/h. ‚?? Antonigasthuis'): Johannes Peter Weyerstraes en Otjen van der Weyden. 9. Ondertr. Schoonhoven'9 Febr. 1674: Volkert Barentssen van der Weyde, ‚??soldaet onder den Lieutenant Colonel Faust' en Johanna Hoogeland wed8. Getuige: Petrus Langereis. 10. Geh. 29 Apr. 1674 (proclam. te Schoonhoven): Willem Jansen van der Velde, j.m. van Schoon¬≠ hoven en Cataryne van der Wei/de, j.d. van Doesburg. 11. Geh. 27 Mrt. 1689: Cornelis van der Weyden ‚??buyten Tollsteeg' en Marie van Sunderen ‚??buyten de Weerd'. 12. Geh. 24 Juli 1711: Nicolaas van Langerack en Geertruyd van der Weyde, wed8, van Fredrik Timmerman. 13. Geh. 16 Febr. 1720: Hubert van der Weyde, ‚??in de Sloresteeg' en Jannetje van Bees, wed8, van Johannes Wijs¬≠ man, ‚??in de Bergstraat.' 14. Geh. 28 Juni 1740 (geboden te Blauwkapel): Beyider Ket(h). ‚??J.M. op de Niewe gracht' en Helena van der Weyden, ‚??J. D. in de geerte steegh'. [Zie n¬į. 16].' 15. Geh. 17 Aug. 1757: Casper Spoor en Helena van der Wijde wed8. Ket(h). [Zien0. 14]. (Casper Spoor, geb. van Amersfoort, een herbergier, aldus het Poorterboek, ingeschreven 8 Sept. 1751). 16. Geh. 23 Mrt. 1761: Johannes Barbas en Antonia van der Weyden. ~ 17. Geh. 3 Mei 1763 (geboden te Zuilen): Jan van der Weyden, wedr. Jannigie Bunnen burg en Antonia van der Ploeg. 18. Ondertr. Utrecht 20 Nov. 1766: Gerrit van der Vlier, wedr. van Evertie Lagerij te A'foort en Helena van der Weyde te Utrecht. Getr. te Amersfoort. 19. Geh. 4 Mei 1779: Thomas de Vink Marrigje van der Weyden. [Een Thomas de Vink werd 23 Oct. 1759 ingeschreven als poorter van Utrecht, waarbij als boroep opgegeven: ‚??Een glazemaker en verwer.'] Ongetwijfeld hebben we hier met m√©√©r dan een familie van der W(e)yde(n) te doen! Wanneer de vrager nader preciseert, wil ik dan tevens met genoegen de doopregisters nagaan-en het resultaat daarvan eventueel in een der volgende afleveringen van het Maandblad kenbaar maken. Voorts zijn mij 2 geheel verschillende Utrechtsche wapens van der Weyden bekend. Ten slotte vond ik nog de volgende twee van der Weyden's in het le Dl. van het Utrechtsch poorter boek vermeld: 1. Floris van der Weyden werd tusschen i 683/'84 poorter. 2. Daem van (der) Weyde ‚?? . ‚?? 1696/'97 ‚?? De namen van W(e)yden en W(e)yden komen √≥√≥k voor. Maarsbergen. NIEUWENKAMP. Onbekend wapen. Een cachet in het bezit van de familie Sickinghe vertoont de navolgende wapens: Het her. rechter schild: een pronkende pauw van? ep oen groen terras in een veld van blauw. Het linker schild is gevierendeeld. I8 kwartier in zilver een hoorn met snoer van? 2e en 3¬į kwartier in rood een halve lelie van ? 4¬į kwartier effen rood (zonder wapenfiguur). Welke geslachten voerden deze wapens en hoe zijn de kleuren? Hilversum. G. A. A. VAN DE WALL. Wasteeken nemen. Wat beteekende (einde 14. eeuw): Wasteeken nemen togen iemand? Sindoe Agoeng. ' H. H. K. LANGENMAYR. INHOUD 1926, N¬Ľ. 9. Bestuursberichten. ‚?? Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten van Holland en Zeeland, door Dr. Henri Obreen. De Heeren van Teylingen en van Brederode. (Vervolg). ‚?? Aanteekeningen Maillette de Buy, medegedeeld door M. Gr. Wildeman. ‚?? Mede deelingon over den Nederlandschen Adel, door W. Wijnaendts van Resandt. ‚?? Familie-aanteekeningen Mounier. ‚?? Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger onderwijs, medegedeeld door Dr. Theol. W. Rotscheidt te Essen-West. (Vervolg). ‚?? Korte mededeelingen: Nederlandsche wapens te Parijs, Geslacht Wintgehs, Gemeentewapens, Wapen¬≠ snijder, De Mey. ‚?? Vragen en antwoorden: Baerle (van), Boel¬≠ houwer-Smit, Brocx, Bron, Bruyns, Cloppenburg, Cremer, Evers, Gratiaen, Haeck, Hoffmann, Lix Raaven, Malhorbe, Maris, Neomagus, Rhoer(de), Stockum (van), Ver Huell, Walen-Pool, Water (van de), Weidenbach, Weyden (van der). ‚?? Onbekend wapen, Wasteeken nemen. De Ned. Boek- en Steendrukkerij , voorh. H. L. SMITS.