De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: ‚??De Leeuw.' Dit blad versohij nt maandelijks en wordt aan de leden van het Genootsohap gratis toegezonden. Bijdragen en oorrespondentie, bestemd voor het Maandblad, zoomede opgaven van adresverandering gelieve men te riohten tot den redaoteurMr. TH. B. VALCK LUCASSEN, huize Sparren-heide, Driebergen. De jaar lij ksohe contributie voor het lidmaatschap bedraagt ∆?10.‚?? en voor de leden te 's-Gravenhage, die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, ∆? 15.‚??. Vbor niet-leden ia het Maandblad verkrijgbaar tegen een abonnementsprijs van ∆? 10.‚?? per jaargang. Postrekening van den p e D n i n g m e e s t e r N¬į. 20910. Correspondentie betreffende het Genootschap (niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men te riohten tot den secretaris Mr. E. J.THOMASSEN a THUESSINK VAN DEB HOOP, Bwe√©lincksir. 50, 's-Gra¬≠ venhage, en die betreffende de Bibliotheek en de wekelijksohe portefeuille, zoomede aanvragen om exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen, tot den bibliothecaris A. P. M. A. STORM ms GBAVE, Bleijenburg 5, 's-Gravenhage. De Bibliotheek, gevestigd Bleyenburg 5, 's-Graven¬≠ hage, is voor de leden geopend iederen Maandag van 3‚??5 uur en op nader met den bibliothecaris overeen te komen uren. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. JNT¬į. √ŹO. BESTU√?RSBERICHTEN. XLIV0 Jaargang . October 1926. Maandelijksche Bijeenkomsten. De maandelijksche bijeenkomsten der leden hebben tot nadere kennisgeving plaats op den eersten Maandag van iedere maand in Caf√©-Rest. 's-Gravenhage, ten 4¬£ ure. ,de Kroon', Spui, Tot lid zijn benoemd: C. A. ABBING 's-Gravenhage. Hoofdinsp. Keg. en Dom. B. J. Schimmelpennincklaan 26. Dept. van Financi√ęn . Mr. T. J. NAUDIN TEN CATE .... Amsterdam. Beguliersgracht 1. A. VAN DER POEST CLEMENT .... Nisse. Burgem'. en Secret'. G. D. GIPS Dordrecht. Wijnstraat 91. Mr. J. H. DE MOL VAN OTTERLOO . . 's-Gravenhage. Hoofdcomm. Dept. van Jan van Nassaustraat 30. Binnenl. Zaken en Landbouw. N. VERN√?DE Voorschoten. W. F. WESTERMANN Amsterdam. Adreswijzigingen. B. Vinkeleskade 65. C. W. L. Baron VAN BOETZELAER . . Arnhem. B√∂ellstraat 14. Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten C. DROSSAART VAN D√?SSELDORP . . . Wassenaar. Huize ‚??den Hoek'. H. T. HABBEMA Bremen. Gross Gerauerstrasse. Mr. C J. HEEMSKERK Middelburg. Koepoortstraat E 63. M. ONNES VAN NUENRODE ' 's-Gravenhage. Plein 1813, No 2. B. C. E, VAN STEENBERGEN Amsterdam. Plantage Parklaan 21. Jhr. Mr. Dr. L. H. K. C. VAN ASCH VAN WIJCK 's-Hertogenbosch. v. d. Does de Wtlleboissingel 31. van Holland en Zeeland, door Dr. HENBI OBREEN. (Vervolg van XLIV, 266). De Heeren van Teylingen en van Brederode. HOOFDSTUK IV. Over het stamhuis der heeren van Teylingen en hun huis te Warmond. Algemeen werd de bekende ru√Įne van Teylingen bij Sassenheim aangezien voor het stamslot en de baker¬≠ mat der oude heeren van dien naam, tot nu omstreeks vijf en twintig jaar geleden, in een opstel in de Bij¬≠ dragen voor Vaderland sche geschiedenis verschenen 1), wijlen prof. Fruin die meening aanviel. Het huis, ‚??dat tegenwoordig als het eenige bij ons bekend staat', ‚?? zoo schreef hij 2) ‚?? is niet het oude stamslot, ‚??die eer komt buiten kijf aan het Warmondsche steenhuis toe'. Prof. Blok die in het Leidsch Jaarboekje van 1905 3) een voordracht over het slot Teylingen, gehouden voor de leden der vereeniging ‚??Oud-Leiden', door den druk gemeen maakte, viel aldaar Fruin's zienswijze onvoor¬≠ waardelijk bij. Evenwel traden kort daarna Mr. H. J. Koenen 4) en Mr. J. M. G√ľlcher 5) in het krijt om de oude traditie te handhaven. Op mijn beurt zij het mij vergund de aandacht voor dit twistpunt, waarover, naar mijn oordeel, het laatste woord nog niet gezegd werd, in te roepen. Wij weten dat de bewijsbare stamvader van het geslacht, heer Willem, wiens levensloop wij ¬ęvan het ') Derde reeks, X, 2* paginatuur, bl. 78 vlgg., herdrukt: Verspreide Geschriften, VIII, bl. 157 vlgg. ') Verspr. Geschr. t. a. p bl. 163‚??164. In het vervolg van dit op¬≠ stel worden de Verspr. Geschr. aangehaald. 5) Bl. 103 vlgg. 4) De Wapenheraut, 10' jaarg., bl. 7 vlgg. 6) Bijdr. Vad. Gesch. 4¬į reeks, VII, bl. 191 vlgg.