De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

301 302 stad Salt Bommel, Carel van Ommeren, gedeputeerdeinde generaliteyts rekenkamer en de heer en Mr. Aarnoldt Bail les, advt voor de Hoven van Justitie. Meters: Judith Hout tuyn, huysvrouw van myn broeder de Hr. en Mr. Cornelis van Vhelen, dog heeft in absentie van neef van Ommeren myn broeder Cornelis voorsz. de plaatse waergenomen. 's Woensdags den 27 Augusti 's morgens ten 5 uren is onse moeder Juffrouw Clara de Visscher op Zuydwyk ge­ storven en tot Wyk by Duurstede in St. Jans kerk begraven, den 3en Sept. daeraan volgende, oude styl 1684 alsby haar wapen, inde voorsz. Kerk aan de Oost sy naast 's Heeren gestoelte hangende, te zien is. Onsen oudsten soon de advocaat Mr. Jan van Vhelen is op den 21ea August 1695 getrouwt met Juffr. Maria Vlas­ vat, wed. van Advt Mr. Jeremias Oxfort, inde Kerk tot Sloterdyck. Onse jongste dogter Arendina van Vhelen.is op dynsdag den 27en Sept. 1701 getrouwd met Monsr. Abraham de Klerk, in 't gasthuys buyten de Waerdpoort van Utrecht, weduwnaer. Myn suster Juffrouw Catharyna van Vhelen, wed. wylen Mr. Johan van Tongeren in zyn leven advocaat inde res pective Hove van Holland in 's Hage, is binnen Utrecht gestorven, den 19en Nov. 1712 en in de St. Nicolaas Kerk aldaar met seven carossen begraven. Onze jongste soon Hendrik van Vhelen capitain onder 't Regiment van den heer Colonel Bughwiths, in dienst der Nederlanden, is getrouwt met juffrouw Adriana Jacoba Thierens, op den 36n Juni 1715 in de Kerk tot Soetermeer in Holland. Anno 1724 den 9en April is onse zeer lieve moeder Cor­ nelia du Pont in den Heere ontslapen, in den ouderdom van 84 jaren nadat se samen zijn getrouwt geweest 63 jaren. 1724 den 3en October is overleden onze broeder Mr. Jan van Vhelen op Curacou, $}aar fiscaal zynde en defl 11 daer aen onse suster Juffr. Maria Vlasvat. 1726 den 7en Maertis overleden onse vader Mr. Hendrik van Vhelen, oud zynde 96 jaar, min 4 weken en 3 dagen. Dit laatste is geschreven door Arendina van Vhelen, huysvrouw van Abraham de Klerk. In bovengenoemd archief komt nog de volgende aan teekening voor van Arendina van Vhelen echtgenoote van O. G. Heldring (1721??1798). Van Papa's kant wiens naam was Hendrik van Vhelen, capityn onder 't Regiment van Duyst: overgrote papa van Vhelen was uyt Duytschland van geboort uyt een vermaart huys om niet te verhoverdigen niet wil noeme en is gecomen in Bommel en getrout met Artie van Ommeren, een burgemeesters dogter en heeft gehad 2 soons en eene dogter, de soon heeft voor advocaat ge­ studeerd en de dogter getrouwd geweest aan advocaat van Tongeren ? en de oudste soon Hendrik is getrouwd aan G. du Pont eenige dogter van een coopman in Amsterdam wier moeder was Juffr. de Visscher, daer heeft hy in den Haag by verwekt 4 kinderen: Jan, Clara Elisa, Arendina en Hendrik. ?? Jan de oudste soon van den burgem. van Vhelen heeft voor advocaat ge­ studeerd en naderhand als advocaat-fiscaal naar Suri­ name gegaan, doch oom Jan is maar agt dagen in Suriname geweest en toon gestorven, in den tyd toen du Fai gouverneur van Suriname was, en sonder kinderen na te laten als voorkinders van syn vrouw daar syn WelEd. stiefvader over was, tante CE. is jongejuffer gestorven en tante A. is getroud geweest met een burger­ heer juist niet van so een aanzienlyke familie maar hy bracht geld mede met name A. de Klerk. De jongste soon van den burgemeester H. is captyn geweest en ge­ trouwd met Adriana Jacoba Ihierens en heeft 8 kinderen gehad waarvan wy met ons vieren nog in leven syn nl. Cornelia-Margaretha, Arendina (getrouwd aan den luyte­ nant Olto Oerard Heldring) Jacob en Eenderina Johanna. Hierop volgen genealogische gegevens-Thierens die hoewel onvolledig geheel juist zijn wat kan wijzen op de betrouwbaarheid ook van bovengenoemde gegevens. Inzake de vroegere generaties van het geslacht van Vhelen vond ik in genoemd familie-archief de volgende aanteekeningen die slechts onder de grootste reserve ver­ meld kunnen worden: Jan, graaf van Vhelen come vlugten uyt Duitschland digt by Ceulen, nalatende al syn vaste goederen om de gereformeerde religie in den jare na gissing 1618, ge­ trout met Artie van Ommeren de dogter van Mr. B. van Ommeren burgemeester tot Zt. Bommel. Hy heeft nagelaten 2 zoons en eene dogter, waarvan de oudste soon burgemeester te Wyk by Duurstede, ge­ trouwd met Cornelia du Pont, coopmans dogter van Jan Dupont, moeder vrouwe Clara de Visscher, dogter van Abram de Visscher en vrouwe Cornelia Cooymans. Volgen verdere genealogische gegevens van Vhelen, Heldring en Thierens als bovengenoemd. Ter gedeeltelijke bevestiging van het bovenstaande vond ik: 27 Febr. 1619 getrouwd in de Groote Kerk te 's-Gra­ venhage Johan van Veelen, camerling vanden Grave van Cuylenburg jongman en Margrieta Lybergen, weduwe van Andries Jansz Steenwijk. 12 Mey 1624 ondertrouwd Jan van Veelen wonende te den Haag weduwnaar en Aerige van Ommeren van Wyck (by Duurstede) wonende te Haeften. .... 1687. Hoog Duitsche Kerk te 's-Gravenhage ge­ doopt: Adriana Cornelia dr. van Mr. Cornelis van Vhelen advocaat voor den Hove van Holland en Judith Houtuyn. 8 Aug. 1679 Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage. Ged. Cornelis zn. van Mr. Cornelis van Vhelen en Judith Hou­ tuyn. 16 Juni 1671 gedoopt i/d Nieuwe Kerk te 's-Graven­ hage: Johannes zn. van Mr. Cornelis van Vhelen en Judith Houtuyn. ??De huysvrouw vanden kapiteyn H. van Vhelen is den 29en Maart... te Coevorden overleden en daar begraven. Hy kwam als gepensioneerde kapiteyn met zyn kinderen te Culemburg wonen op verzoek van den Magistraat aldaar. Deze held is altyd huis zittende geweest door een ge weerschotin de knie. Zyn beenderen waren aaneengewassen en het geheel styf. Hy woonde in het Mooy huys op de Wal en stierf den 27en Aug. 1738 inden Heere Jezus en werd in het familiegraf te Culemborg begraven. In een bataille kreeg hy een schot in de knie, die zijn knie­ schijf vermorselde door een kogel, die twee beenen (het dybeen en het scheenbeen) wiesschen aan elkander en maekten nu een vreeslijk lang been uit. Bij de opening van het familiegraf te Culemborg wierd dit been ge-