De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

303 304 vonden. Die man moet een heerlyk vroom man geweest zyn' (aanteekeningen in familiearchief-Heldring). . Een gezegelde volmacht vermeldt: Borgemr. ende Regeerders der Stadt Wyck by Duer- stede committeren by desen den Heer en Mr. Rendrick van Vhelen Borgemr. harer Stede omme haer Stede ter Vergaderinge van de Heeren Ed. Mog. ordin8. Gedep.d