De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

3.05 306 â?¢ Ten tijde van Jan de Veer, onder I genoemd, leefde in West Indië nóg een naamgenoot van hem en den lateren-Gouverneur en wel te Suriname. In een acte van notaris'D. van der Groe te Amsterdam van '2.11.1693 wordt gesproken over een Johannes de Veer, wonende te Suriname, notaris J. Backer te Am­ sterdam vermeldt 3.4.1704 een Jan de Veer, planter op Suriname, terwijl in â??De Navorscher' 67 blz. 436 â??Eenige grafzerken uit den Hollandschen tijd'' (n. 1. van Deme rarey) wordt genoemd: â??12 Nov. 1733 Johannes de Veer', welke datum het onmogelijk maakt hem met den vóór 1716 'gestorven echtgenoot van Catharina Appel te in dentificeeren. Nóch de naamsovereenkomst, nóch het feit dat Johan­ nes de Veer Abrahamszoon, in den aanhef genoemd, even­ eens naar de West ging, mogen als sterke aanwijzingen voor verwantschap opgevat worden, al is deze geenszins onmogelijk. Het eerste niet, daar deze Johannes vermoe­ delijk genoemd is naar een gelijknamigen voogd zijner moeder, het tweede niet, daar uit de door mij opgestelde genealogie de Veer blijkt, dat slechts verwantschap in zeer verren graad mogelijk is. Voor aanwijzingen in deze richting, zoowel als voor alle vondsten betreffende het hier behandelde geslacht, houd ik mij evenwel steeds aanbevolen. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. Theol. W. ROTSCHEIDT te Essen-West. (Vervolg van XLIV, 278). 1735, 3 Oct. Joannes Daniël Westenhoven Gandensis, aetatis 21, Juris studiosus. 1736, 2 Juni. Henricus Joannes Cuper Neomago Gelris, Juris studiosus. 1736, 2 Juni. Hermannus Jacobus Cuper Noviomago Gelrus, Juris studiosus. 1737,16 Oct. Maximilianus Theodorus Arnoldus Schendt de hydeggen Geldriensis, Oandidatus Juris. 1738, 28 April. Henricus Nicolaus van Elswijcle Box meranus. Medicinae Oandidatus. 1738, 6 Aug. Cornelius van der Hulpen Sylva-ducensis Brabantus. Venit huc majorem more gradum Doctoratus in Medicina solemniter sumpturus. 1738, 13 Oct. Gerhard Erid: Rappard Lobitha Clivensis. Juris stud. 1739, 29 April. Pranciscus Eduardus de Diepenbruch Huissena Cliviacus, studiosus Juris. 1741, 15 Juni. Arnoldus Joannes de Paderborn Venlo-- nensis, Juris Oandidatus. 1741, 28 Sept. Wilhelmus Adolphus Becquer Dusburgo Gelrus, Juris studiosus. 1741, 5 Oct. Wilhelmus Loderus Bbrgo-Zutphaniensis Gelrus, Med. stud. 1741, 17 Oct. Peter Christiaen van Marie S'Heren- berga-Gelrus, studio Juris operam datums. 1741, 6 Nov. Bernardus Adolphus Portmans Gelriensis. J. U. oandidatus. [Disputeerde 1741r Nov. II, te Duisburg over â??de Donationibus.'] 1741,12 Nov. Bernardus Albertus van Lom Geldriensis. [Disputeerde 1741, Dec. 17, te Duisburg over â??de Causis Testamentariis.'] 1742, 16 Febr. Christianus Sanders van Well, Neo­ mago Gelrus, Medicinae Oandidatus. 1742, 18 Febr. Franciscus Johannes Bloeit Noviomago Gelrus, studio Theologico operam daturus. 1742, 10 Oct. Carolus Conradus Emmery Groninganus, studio juris operam daturus. 1743, 8 Oct. Johannes Petrus Compff Neomago Gelrus. Theologiae operam dabit. 1744, 29 Juli Franciscus van Ringen Amstelodam ensis. 1744, 28 Sept. Wilhelmus van Wechgelt Venradiensis. 1745, 18 Juli. Mathias van Lom, juris utriusque Oan­ didatus, Gelriensis. 1746, 7 Oct. Josias Hollebech Amstelodamensis, studio Juris operam daturus. 1747, 11 April. Fridericus Augustus Heinius Gel­ driensis. * 1747, 11 Oct. Gerhard Schievelberg Bekking Rekken Gelrus, Med. Stud. 1747, 11 Oct. Cornelius Boibergen Sylvaducensis, Med. Stud. 1748, 16 Mei. Fridericus Vorster Arnhemio Batavus. Juris studiosus. 1748, 27 Sept. Joannes Josephus Antonius de Freneau Geldriensis. Juris Oandidatus. 1748, 4 Oct. . .. Meurs Arnhemensis, J. U. S. 1748, 23 Oct. Joannes Buersinck Haxbergensis in Transisalania, Medicinae operam dabit. 1748, 22 Nov. Jacobus de Loo Mosa Trajectensis, studio Medico vacaturus. 1749, 5 Mei. Jacobus Chevalier Amstelodamensis. Theologiae operam daturus. 1749, 16 Oct. Hendrikus Schyvelberg Bekking, Rek- kena Gelrus, Theol. studiosus. 1749, 29 Nov. Carolus Jacobus Knapen Rüremun- densis, medicinae oandidatus. 1749, 9 Dec. Gerlacius Hulsken Oldenzaliensis Trans- ysalanus. Studiosus juris. 1750, 24 Mei. Joannes Henricus Coopman Oldensis. Juris Oandidatus. 1750, 17 Oct. Friedericus Henricus Petit Gelriensis. 1750, 21 Oct. Norbertus Franciscus Heintgens Gel­ riensis. 1750, 2 Nov. Casparus Raemaeckers Gelro Welken- sis, juris Oandidatus. 1751, 14 Mei. Adolphus Didericus Burgemeister Lobi^ tensis. Medicinae operam daturus. 1751, 24 Sept. Petrus Johannes Schmitz Nouioma- gensis, foro se parans. 1751, 28 Nov. Joannes Jacobus Michiels Gelriensis. Medicinae studiosus. 1752, 20 April. Petrus Franciscus van Deelen Gel­ riensis, medicinae studiosus. 1752, 10 Sept. Johannes Abrahamus Henricus Ouyot Dalemensis Brabantus, medicinae stud. 1752, 12 Oct. Godefridus Engelbertz Sittardiensis, philosophiae studiis dedicaturus. 1752, 19 Oct. Johannes Theodorus von de Werth Gen- nepa Clivensis, SS. Theol. Studiosus. 1752, 30. Oct. Hermannus Reynich Goesa Zelandus, Theologiae studiosus.