De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

315 316 1683. Hieruit: Anna - Cornelia Martina van £>., geb. Amsterdam, begr. Pieterskerk Leiden in de week van 3 tot 10 Juli 1734. Zij huwde 1705 (aanget. Leiden 7 Nov. 's-Grav. 8 Nov.) Jacob Emmery baron van Wassenaer. Voor de ascendenten van Debora Tromp raadplege men: Ned. Leeuw 1900, 212 vlgg. Moes, Iconographia n°. 304, vermeldt het portret van A. C. M. van Wassenaer geb. van Baerle, bij den heer W. C. van Baerle te Utrecht. Aldaar nog meer portretten dezer familie gemeld. Br. H. O. Boetzelaer (van den). Ruiger van den Boetzélaer, heer tot Toutenburg, Batinge en Entinge, wordt bij v. d. Aa ver­ meld als zoon van Qeorge en van Anna van Pallaes. üit v. Doorninck's Gesl. Aant. zou men kunnen opmaken dat zijn ouders waren: Joachim tot T. en B.en diens le vr. Elisabeth van Echten, maar Wapenheraut V, 213 geeft: zoon van Steven en van Ermgard o. Wittenhorst. Hij werd 19 Dec. 1643 door de S. G. aangesteld tot land­ drost van Coevorden en het Landschap Drenthe en werd door de Staten des Lands ??gecongratuleerd' op den algem. landdag te Assen den 19 Januari 1644. Hij was alreeds kapitein over een comp. te voet en gedeputeerde uit de ridderschap naar den landdag. Wij zijn hier in 1644, laat ons zéggen dat hij toen 40 jaar was, dan was dit toch eerder te oud dan te jong. Hij huwde 1° met Henrica Ripperda, in Wapenheraut V, 213 vermeld als dochter van Maurits R. tot Vorden en van Maria v. Wylich tot Diesfort. Van haar wordt ook medegedeeld dat haar eerste man Qerdt van den Clooster in 1695 was overleden doordat hij in dronken­ schap van de trappen rollebolde. Hoe oud was Henrica toen? Zij overleed (denkelijk op Batinge) in 1631 of'33 volgens een schenking aan het St. Anthoniesgilde te Dwingeloo, meegedeeld in ??Oude Tijd' I. Volgens ??Oude Tijd' II (1870) 67??70, is Rutger hertrouwd met Baltina van Lohn, hunne portretten komen (kwamen) voor op het fraaie orgel in 1665 aan de kerk te Dwingeloo geschon­ ken, terwijl een fraaie zilv. avondmaalsbeker, volgens Ro­ mein, Predtn. van Drenthe, uit 1661, anders 1662, de her­ innering aan dit echtpaar bewaart. Volgens laatstgen. deel van ??de Oude Tijd' stierf Rutger in 1671 , van der Aa zegt kinderloos, maar v. Doorninck noemt als waarsch. zoon: Joachim v. d. B. tot Westerholt. De heer Bijleveld verschaft ons (Ned. Leeuw XXXIII, 367) een of ficieele mededeeling: Jonker Joachim v. d. B. en Baltina van hoen, 15 Oct. 1663 op Batinge getrouwd. Wie ontsteekt licht in deze hopelooze verwarring? Alphen ajd Rijn. W. M. C. REGT. Bosschaard(t). Gezocht het voorgeslacht van: Jan (Johannes) Bosschaard(f) die in 1721 te A'dam woonde op de Appelmarkt, geb. + 1700, tr. Ravenswaai (ondertr. Amsterdam 15 Mei) 1721 Anna Theodora (öf Dorothea) van Br(e)umelen. Ook haar voorouders en verdere biogr. gegevens zijn mij zeer welkom. Wapens Bosschaard(t) en v. Br(é)umelen? Maarsbergen (TJtr.). NIE?WENKAMP. Braam (van). (XLIV, 247). Volgens familie-aanteeke­ ningen zou het echtpaar van Braam-de Wijn vijf kinderen (waarbij geen zoon Johannes) hebben gehad : 1. Deliana, f Rotterdam 13 Aug. 1746, geh. met Johan van Campen, oud-president schepen van de Hooge Vierschaar van Schieland, f 1 Juli 1748. 2. Dirk, coopman te Rotterdam, aldaar t 16 Febr. 1754, oud 78 jaar. 3. Geertruy, f 15 Mei 1762, oud 87 jaar, 7 maanden en 16 dagen. 4. Abraham, tr. Aletta van Schie. 5. Jacobus, ged. Rotterdam 2 Oct. 1668. ??Had ge studeert tot Predicant, doch na het volbragt te hebben is overgegaan in 's Landsdienst en op mars zijnde te Bilsen overleden 5 May 1703 en te Mastricht begraa ven, zijnde Lieutenant in 't Regiment van den Graaff van Noil.' Volgens die aanteekeningen was zijne vrouw Cornelia Houckgeest een dr. v. Thomas en een kleindr. v. Franscoos 1). Breda. P. BINKHORST VAN O?DCARSPEL. Braam (van). (XLIV, 247). Conelius van Braam, zn. v. Johannes (boekhandelaar) en Maria Verhoef, geb. Dordrecht Juni 1703, predikant Ottoland en Neder blokland 1728, Vianen 1731, f Vianen 25-6-1761. Gehuwd met Clara Maria Bruin, 5 kinderen, de zoon Pieter was een geleerde boekhandelaar te Dordrecht. Amsterdam A. B. VAN DER VIES. Cloppenburg (XLIV, 282). Jan Evertsz. Cloppenburg, geb. te Ruinen 1571 (zie N.N.B.W., L), f Amsterdam (Oude K.) 3.10.1648, inget. 1° Amsterdam 21.8.1597 Annetje Pieters, 2° Amsterdam 15.5.1640 Susanna Aerssen, w. Guill. Hendriks. Uit het eerste huwelijk zijn de volgende kinderen ge­ boren. (Men vindt dat in de scheidingsacte van de boedel van Jan Evertsz. Cloppenburg voor Not. L. Lamberti te Amsterdam 12.10.1650). Er zijn uit dit huwelijk nog meer kinderen geboren, maar die zijn vroeg overleden. - 1°. Catharina. (Trijn Jans), geb. Amsterdam ± 1698, f Amsterdam Oude K. 20.5.1664, inget. Amsterdam 22.7. 1622 met Emanuel Colyn, ged. Amsterdam Nieuwe K. 6.6. 1595, f Amsterdam N.Z.K. 30 8.1636, zn. v. Jan en Elsje Michiels (inget. Amsterdam 16.1.1680). 2°. Elisabeth, ged. Amsterdam Oude K. 12.2.1606, inget. met Harmen Verwou. 3°. Maria, inget. met Anthony Paneel. 4°. Everhard, geb. Amsterdam + 1612, f Amsterdam OudeK. 28.1.1643, inget. Amsterdam Oude K. 21.7.1640 (Pui) met Anna Sweers, geb. Borgen (Noorwegen) + 1617, j- Amsterdam Nieuwe K. 15.2.1684. 6°. Pieter, ged. Amsterdam Nieuwe K. 18.2.1620, f Am­ sterdam Noorder K. 16.10.1680, inget. 1° Amsterdam 14. 11.1647 met Cornelia Cocxk, geb. Utrecht, 2° Amsterdam 19.2.1667 (Pui) met Margaretha Verharen, geb. Rotterdam -± 1624, f Amsterdam Noorder K. 19.10.1680. 6°. Cornelia, ged. Nieuwe K. 17.5.1622, ongehuwd. Uit bovengenoemd huwelijk Cloppenburg-Cockx waren: Johannes, Eva en het tweeling Dirk en Pieter, ged. Am­ sterdam Oude K. 15.11.1650. Pieter f Amsterdam Zuider K. 29.11.1702, uit het Leprozenhuis. De tweelingbroeder Dirk f Amsterdam Oude K. 17.12.1733, inget. Amsterdam 15.6.1697 Quirana van Swoll, geb. Amsterdam + 1659, f Amsterdam Oude K. 8.10.1707, dr. van Isaac, zilversmid, ') .Dit is onjuist. Cornelia Houckgeest was eene dochter van Francois Houckgeest (zoon van den Delftschen kunstschilder Gerard Jorisz Houckgeest en Helena van Cromstrijen) en van Anna de Bouck (dr. van den bekenden heraldicus en burgemeester van Bergen o. Z. Thomas de Bouck en Cornelia van Oosten). RED.