De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

317 318 lid van het gilde sinds 1646 en Grietje Meunemans (inget. Amsterdam 6.10.1649). Maria van Smolt was weduwe van notaris Cornelis Coop a Groen (inget. 11.12.1681). -â?¢ Amsterdam. A. B. VAN DER VIES. Cremer. (XLIV, 283). Thomas Theodorus Cremer, zn. van Thomas Cr. en van Maria Sperling, geb. te Rotterdam 8 Maart 1743, ged. aldaar 18 Mrt, overl. te Rotterdam 21 Jan. 1815, tr. 1° te Rotterdam 21 Sept. 1772 (ondertr. 31 Aug.) Adriana van Swieten, dr. van Mr. Adriaan v. Sw. en van Johanna de Boos, geb. te Rotterdam 10 Dec., ged. aldaar i.d. Remonstr. kerk 19 Dec. 1738, overleden te Rotterdam 20 Mrt. 1797 (blijkens advertentie), begraven aldaar 23 Mrt. 1797. Van het 2do huwelijk met Th. H. Verploegh is mij niets bekend. Amsterdam. E. L. VAN SWIETEN. Dekking. Gezocht de wapens en het voorgeslacht van het echtpaar Hendrik De(c)kking, woonde in 1762 i^d. Vrouwjuttestr. te Utrecht, tr. Utrecht R. K. 16 Oct. 1762 Maria van Leeuwaerden, ged. Utrecht (Domkerk) 16 Nov. 1735, overl. Utrecht 21 Febr. 1803, begr. i/d. Buurtkerk, verm. dr. van Wijnand van Leeuwaerden en van Anna Catharina Walree. Maarsbergen (Utr.). NIEUWENKAMP. Ewijck (van). (XLIV, 124). I October 1739 met attes­ tatie van Houten voor onze kerkenraat (te Denekamp) getrouwt Jurriaans van Ewijk en juffr. Bartha Weerman, dogter van mijn overledenen antecessor Hend. Weerman. Gedoopt te Denekamp 25 Mei 1708 (geb. 20 Mei) Bartha, d. v. D°. Joh. Henr. Weerman, predikant te Denekamp en Aleida Palthen, genoemd naar Bartha van Erp, overbestemoeder van Ds. Weerman voornd. en Hasina (tweeling met Bartha W.) genoemd naar d°., Weerman sijn moeder saliger: Hasina Sieenkerken. Zwolle. A. HAGA. Frijkenius. (XLIV, 27). Mr. Johan Rademaker werd ingeschreven in het Album Studiosorum van Utrecht in 1722 als Johannes Rademaker Amstelodamensis, zoodat vermoedelijk zijn doop* te Amsterdam gezocht zal moeten worden, althans kwam ik dien te Utrecht niet tegen, wel den doop van een Johannes Ramakers, ged. Utrecht (kerk Achter Olarenburg) als zn. van Laurens en van Aeltie Peters den 29 Apr. 1685, welke m. i. de gezochte niet zal zijn. JDebora van Lo(b)brecht werd ged. Utrecht (Domkerk) 17 Nov. 1702, dr. van Maithijs en van Debora van, Hogenhoeck. Simon Hendrik Frijkenius (Frikenis) huwde Utrecht 19 Nov. 1780 Anna Hooft, geb. Wijk bij Duurstede. Haar doop zocht ik ald. tot 1736 terug, doch tevergeefs. Maarsbergen (Utr.). 'NIEUWENKAMP. Gratiaan. (XLIV, 248). Johannes Gratiaan van Brugge per schip Zeelandia naar O. I. (Colombo?), 1746 soldaat, 1752 sergeant. Zie: Copia Restant Land Monsterrollen, voor Amsterdam 1753, Rijksarchief, afd. Koloniën te 's-Gravenhage, en Ned Patriciaat 9e jaargang A°. 1918 fol. 376. Hilversum. J. D. UHLENBEOK. Grlmmelius. (XLIV, 156). Gehuwd te Denekamp 21 Augustus 1698 Alexander Cramer van Schuttrop en Anna Martha Grimmelius van Bentheim. Zwolle. A. HAGA. Henry. (XLIV, 125, 157). Uit het huwelijk Henry Diepenhorst werden te Hasselt gedoopt .12 Augustus 1778 Catharina Geertrui en 27 Juli 1780 Jan Frederik (hiervan doopced. gegeven 11 April 1789). De mede deeling in kol. 157 dat hij in 1781 te Hien is geboren is dus vermoedelijk onjuist. Zwolle. A. HAGA. Himberg (van). (XLIV, 249). Vergelijk MaccoAachener Wappenbuch: Pawin v. Heymberg d. A. Ritter 1395: blauw met 3 zilveren schelpen (2â??1). Helmteeken : zilveren wolfskop in hals l) met roode tong. Dekkleeden zilver-blauw. Ginneken. STEENKAMP. Hoorenbeek (van). Wie kent de familiebetrekking tusschen med. doet. Cornelis van Hoorenbeek, die vanaf 1632 te B. o. Z. doet doopen en Abraham van Hooren­ beek, die in- 1640 huwt met Anna Turcq te B. o. Zoom? B. o. Z. ir. J. Mariënhoff (van). (XLIV, 92). Jacobus van Mariën- hoff geb. 2 Sept. werd te Utrecht ged. 3 Sept. 1654 (Buurkerk), als zn. van Gillis van Mariënhoff en van Anna Jacobs, Gillis v. M. woonde â??in Lijnmarckt'. Maarsbergen (Utr.). NIEUWENKAMP. NeomagUS. (XLIV, 251, 284). Aaneen h. s. genealogie ontleen ik dat Johannes N. geb. Vessem Mei 1695, in 1728 Predikant te Nunen, Gerwen en Wetten, f(begr. Gerwen) 26 Nov. 1761, zoon was van Johannes Neomagus, Predikant te Vessem, Hoogeloon, Kastoren en Knegsel, geb. 1640, f 1706 en Elisabeth Watetbeeq. Het geboortejaar 1695 komt niet overeen met het jaar 1713 door v. E. opgegeven. Willem N. geb. Helmond (ged. Helmond 30 Oct. 1757) ontvanger der in en uitgaande rechten en accijnsen te Someren en Westerwijk, f Erp 2 Maart 1836, tr. Judith van de Werk, f Erp 15 Juni 1843, oud 86 jaren. Zijne ouders waren Godefridus Antonius Neomagus en Odilia de Jong. Van Judith van de Werk, geb. Erp den (?) zijn mij bekend de ouders Jan van de Werk en Elisabeth Niclaaz. Kan de heer van E. mij wellicht omtrent hen meerdere gegevens verstrekken, data, plaatsnamen, en z. m. ook verdere afstamming (kwartierstaat)? Arnhem. C. W. L. VAN BOETZELAER. Neve (de). Het al of niet bestaan van een verband tusschen de Neve van Vlissingen, van Middelburg en van Bergen op Zoom wordt gezocht. Wie kent daar­ omtrent gegevens ? Dr. Joh. Lefebvre, gest. 1667 te Philippine, was ge­ huwd met Joanna de Neve (Zei. 111. I blz. 272). Wie kan gegevens verschaffen omtrent deze Joanna? B. o. Z. ir. J. Peenen (van). Wie zijn de ouders van Pieter van Peenen, geboren te ? den 4 Maart 1717, overleden te Breskens, aet. suae 59 ann. 7 mens. 26 d., den 30 De Raadt, Sceaux Armoriés , II, p. 56, geeft voor denzelfde en zijne zonen als wapen: â??troi s coquilles'', helmteeken: â??une téte et col de chien (d'ane?)'. â?¢ â?¢ Red.