De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

319 32√? October 1776, trouwt te Breskens 27 December 1739 met Francijntje Mazuur, ouders?, geboren te? den?, overleden te Groede 14 April 1758. Hieruit 11 kinderen, alle bekend. Utrecht. VERMAST. R(h)ijnber(c)k (van). Gevraagd biographische ge¬≠ gevens en het voorgeslacht van het echtpaar: Johannes van Bhijnberck, geb. + 1711, overl. v√≥√≥r 1760, tr. Johanna Jacoba Freijs, geb ¬Ī 1715, verm. dr. van Cornelis Freijs en Margaretha Schutter. Wapen Freijs? Beide geslachten komen in de Betuwe voor, omgeving Zoelmond. Maarsbergen (Utr.). NIEUWENKAMP. Royen (van.) Clementia v. B., geb. te .... den ...., dr. van Jan v. B., en ...., tr. Utrecht 8 Nov. 1671 Jan de Waal, geb. te.... den ...., zn. van Cornelis de W. en Wapen v. R.: drie molenijzers. Wie vult het ontbrekende aan? 's-Gr. v. E. Schutstal. (XLII, 94). Getrouwd te Hasselt 3 Oct. 1762 (ondertr. 8 Sept.) Wolter van Goor j.m. geb. en won. alhier en Janna Schutstal jd. geb. te Grams bergen, won. alhier. Zwolle. A. HAGA. Visscher. Teunis Kragt Visscher (vader van den Utrechtschen Hoogleeraar Prof. Dr. Louis George Vis¬≠ scher, geb. 1797, f 1859), was de zoon van Bodewijk Gerard Visscher. Gevraagd worden de namen van de ouders van laatstgenoemde, zoomed e die van zijne echt¬≠ genoote en hare ouders. Doorn. BARKEY WOLF VAN GEERSDIJK. Vogel (de). (XLIV, 254.). Amsterdam. Puyboek (D. T. & B. n¬į. 701.): ‚??den 3 Januarij 1699 comp. als voren: ‚??Leonard de Voogel, van Leyden, coopman, oud 25 ,j., ‚??in de Nieuwe Doelisstr., geass . met zijn moeder Jo ‚??hanna van Hoek, & Johanna van Hoek, van Leyden, ‚??oud 19 j., woont als voren, ouders doot, geass . met ‚??haar oom en voogt Adriaan van Hoek Jansz. de rato ‚??caveerende voor zijn medevoogde n Balthazar van Hoog ‚??made & Abram Hoorn.' Volgens eene m.s. gen. zijn zij 25 Jan. d.a.v. gehuwd, en was zij 9 Dec. 1679 geboren. Hij behoorde tot eene Doopsgezinde familie, te Leiden, later ook te Amst. en te Dantzig gevestigd. Zijn wapen zal wel hetzelfde ge¬≠ weest zijn als dat van Willem de Vogel (vermoedelijk zijn oom), staalmeester van de Lakenhal te Leiden, het¬≠ welk voorkomt op een regentenstuk van Carel de Moor in die. Lakenhal aanwezig. Arnhem. D. RHTGERS VAN ROZENBURG. Waal (de). Gaarne zou ik eenige inlichtingen hebben betreffende de afkomst van: Mr. Anthony de Waal, 1621 pensionaris van Monnikendam, 1634 raadsheer Hooge Raad van Holland, f 1657. Gehuwd 1616 met Bregtland van der Dussen, welk huwelijk kinderloos bleef. Voorts aangaande afkomst en nakomelingen, van: Nicolaes de Wael, die 29 October 1665 te Wijk bij Duurstede huwde met Maegjen de Wilt en Johan de Waal, die tusschen 1681 en 1693 regeerend burgemeester van Wijk bij Duurstede was. Batavia. DE WAAL. Boyen en aldaar 4 Feb. 1696 hertrouwde met Christina van Meerlen. Identiek met den t. a. p. genoemden Jan de Waal zal hij wel niet zijn. Mijn Jan de Waal was zoon van Cornelis de W., is deze laatste wellicht een zoon van Jan de Wael,' vermeld in de vraag ? Van Jan de Waal (tr. O. v. Royen) bezit ik volledige genealogie tot op heden. Waal (de). (XLIV 127). Ik ken een Jan de Waal, 's-Gr. v. E. Water (van de). (XLIV, 286). Ged. Hees 30 Sept. 1694 Jan Symon, zn. van Theodorus Kruythoff, predikant in 't Schependom en Agneta lielenius, getuigen Johannes Kruythoff, Hendrik van Suchtelen, Johanna Maria Tielenius gen*. Kramer. Druten. C. W. VAN DAM. Weyers. (XLIV, 223). Te Denekamp 16 Mei 1721 op attestatie van Deventer en Ootmarsum ingezegend Henrick Wijers, j.m. tot Deventer en Janna Geertruyd van Beverfeurde, j. d. tot Ootmarsum (ald. gedoopt 25 Sept. 1692 als d. v. Hermannus van Beverveurde en Henriette Crul). Zijn dit misschien de grootouders van bedoelden Hendrik Weyers? Ondertr. te Ootmarsum 11 Nov. 1730 Henrick Wijers, Procureur, wedr. te Ootmarsum, met Juffr. Anna Ca¬≠ tharina Swaefken 1), j.d. te Deventer. Uit het le huwelijk Wijers-van Beverfeurde werden te Ootmarsum gedoopt: 22 Maart 1722 Henricus. 6 Juni 1723 Hendrica. 12 Januari 1725 Antoni. 4 Augustus 1726 Hermannus. 5 October 1727 Johanna Martha. Uit het huwelijk Wijers-Swaefken zijn te Ootmarsum geen kinderen gedoopt. Zwolle. A. HAGA. Zoo (van der). Bestaat er een genealogie van dit uitgestorven A'damsche koopmansgeslacht? Hoe is het wapen? Waar een en ander te vinden? ' Maarsbergen (Utr.). NIEDWENKAMP. Wasteeken nemen. (XLIV, 288). Dit beteekent een dagvaarding tegen iemand uitbrengen. Deze werden ingeschreven in de betreffende registers. Enkele van deze ‚??registers van wasteickenen ofte citatien' uit de 17¬į eeuw zijn nog ten Rijksarchieve in Overijssel aanwezig. Zwolle. A. HAGA. ') 'Wij wijzen er op dat de dochter van het echtpaar Hendrik Weyers Engeltje Oudmans ook de voornamen Anna Catharina droeg. Eed. die 8 Nov. 1671 te Utrecht huwde met Clementia van INHOUD 1926, N¬ę. 10. Bestuursberichten. ‚?? Bijdragen tot de 'kennis der middeleeuwsche geslachten van Holland en Zeeland, door Dr. Henri Obreen. De Heeren van Teylingen en van Brederode (Vervolg). ‚?? Familie-aanteeke¬≠ ningen van Vhelen, medegedeeld door P. L. Thierens. ‚?? Het eerste geslacht de Veer op Curacao, door M. R. H. Calmeyer. ‚?? Neder landsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inriohtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. Theol. W. Eotscheidt te Essen-West (Vervolg). ‚?? Korte mededeelingen: Aanteekening van der Heim, Holst, Mounier, Wilkens, De naam en het kruis als wapen¬≠ figuren in en om het land van den Duffel, Geslacht Wintgens. ‚?? Vragen en antwoorden: Baerle (van), Boetzelaer (van den), Bos schaard(t), Braam (van), Cloppenburg, Cremer, Dekking, Ewgck (van), Frijk'eni√ľs , Gratiaan, Grimmelius, Henry, Himberg (van), Hooren beek (van), Marienhoff (van), Neomagus, Neve (de), Peenen (van), E(h)ijnber(c)k (van), Royen (van), Schutstal, Visscher, Vogel (de), Waal (de), Water (van de), Weyers, Zoo (van der) ‚?? Wasteeken nemen.