De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldisch Genootschap: Dit blad verschijnt maandelijks en wordt aan de leden van het Genootschap gratis toegezonden. Bijdragen en oorrespondentie, bestemd voor het Maandblad, zoomede opgaven van adresverandering gelieve men te richten tot den redacteur Mr. TB. R. VALCK LUCASSEN, huize Sparrenheide, Driebergen. De jaarlijkBohe contributie voor het lidmaatschap bedraagt ∆?10.‚?? en voor de leden te 's-Gravenhage, die de wekelijksohe portefeuille ontvangen, ∆? 15.‚??. Voor niet-leden is het Maandblad verkrijgbaar tegen een abonnementsprijs van ∆? 10.‚?? per jaargang. Postrekening van den penningmeesterN0.20910. Leeuw.' Correspondentie betreffende het Genootschap (niet bestemd voor het Maandblad) gelieve men te richten tot den secretaris Mr. √?. J.THOMASSEN a THUESSINK VAN.DER HOOP, Swe√©lincksir. 50, 's-Gra¬≠ venhage, en die betreflende de Bibliotheek en de wekelijksohe portefeuille, zoomede aanvragen om exemplaren van vroeger versohenen Maandbladen, tot den bibliotheoaris, Bleyenburg 5, 's-Gra¬≠ venhage. De Bibliotheek, gevestigd Bleyenburg 5, 's-Graven¬≠ hage, is voor de leden geopend iederen Maandag van 3‚??5 uur. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. √ŹST¬į. 11. XLIV6 Jaargang . BESTUURSBERICHTEN. De heer A. P. M. A. Storm de Gr ave is in ver¬≠ band met zijn vertrek op zijn verzoek ontheven van de eerste sectie (genealogie) van het Documentatie bureau. De leiding dezer sectie is door het Bestuur opgedragen aan het Eerelid Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn (adres: Bleyenburg 5). Ook het beheer der familie-archieven zal voortaan worden gevoerd door Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn (adres: Bleyenburg 5). Alle stukken bestemd voor den bibliothecaris zijn te adresseeren: Bleyenburg 5. Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van den Heer A. J. Do mis, sedert 1922 gewoon lid van het Genootschap. Tot lid zijn benoemd: C. LION CACHET Medan Sum. O.K. Controleur B. B. Mangalaan. Mr. G. L. VAN OOSTEN SLINGELAND . . Rotterdam. Kechter. Prinses Julianalaan 62. Adreswijzigingen. J. K. H. DR Roo VAN ALDERWERELT . Ede (Geld.) ‚??Het Blauwe Dale1', Arnhemsche straatto. Mr. E. VAN BE√?SEKOM Oosterbeek. ‚??Quatre-Bras', Stationsw. 2. Mr. Dr. L. CARSTEN Kopenhagen. Palaegade 3, pja Plein 23, den Haag. Mr. A. HAOA Ztvolle. Kamperstraat 2. Ir. H. M. ANDR√?E WILTENS .... 's-Gravenhage. Oranjestr. 14. November 1926. Aanwinsten der Bibliotheek. Harten, J. W. F. van. Oldenzaal 1626‚??1 Augustus‚?? 1926. z. pl. z.j. Knierim, Ph. H. J. Dirc van Herxen (1381‚??1457) rector van het Zwolsche Fraterhuis. Proefschrift. Am¬≠ sterdam 1926. (Gesch. van Mr. JU. J~. Th. a Ih. van der Hoop.) Nienhuis Ruys, J. W. Aanteekeningen van het geslacht Quack. (Bussum 1926). (Gesch. van den Schrijver.) Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis deel 7 afl. 2. Haarlem 1926. (Gesch. van den Heer W. J. J. C. Bijleveld.) Wecken, F. Familiengeschichtliche Bibliographie. Jahrgange 1923/24. Mit Nachtragen zu den Jahrgangen 1921 u. 1922. Herausgegeben durch die Zentralstelle f√ľr Deutsche Personen-und Familiengeschichte. Leipzig 1926. Leis, C. J. Genealogie van het geslacht von Lindern. Rotterdam 1926. (Gesch. van den Schrijver.) Fruin, R. De gestie van Dr. R. C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des Rijks 1854‚??1865. Hoofd¬≠ zakelijk uit zijue ambtelijke correspondentie toegelicht. 's-Gravenhage 1926. (Gesch. van den Schrijver.) Unger, W. S. Het klokkengietersgeslacht Burgerhuys. (Overdruk uit het Archief, uitgeg. door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1926) Middelburg 1926. (Gesch. van den Schrijver.) Bemmelen, J. F. van. Familie-onderzoek als hulp¬≠ middel der erfelijkheidsleer. (Overdr. uit het Vakblad voor biologen 8e Jaarg. no. 2.) z. pl. (1926.) (Gesch. van den Schrijver). Miinchener Kalender 1927. (Gesch. van den Heer J. D. Wagner.)