De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

339 340 ten doop gehouden door sijn Vader en Moeder, ge­ storven den 3 Juny 1770. Jean Chausse, geb. den 8 Sept. 1773, gedoopt in de klijne France kerk den 15 Sept. door domine Chaufepié en ten doop gehouden door sijn Vader en Moeder. Op den 8 Juli 1795 is mijn Vader Jean Chausse overleeden in den ouderdom van bijna 73 jaar. Aanteekeningen betreffende het Gorinchemsche geslacht Volkier, door Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND. De eerste van dezen naam dien ik aantrof is Henric Volkier Jansz. Hij was schepen van Gorinchem in 1466, '80 82, '90, '93 en '95 en komt in 1481 voor als stad­ houder van den drossaard. In 1498 schonk hij zijn huis in de Molenstraat ten behoeve van het Manhuis. Zijn zoon Cornelis Volkier Henricxz. was in 1496 en '98 schepen van Gorinchem en in 1501, '2 en '4 burge­ meester. Sedert omstreeks 1506 komt hij voor als stad­ houder van den drossaard, dijkgraaf van den lande van Arkel, in welk ambt hij nog optrad in 1527. Maar spoedig daarna is hij overleden, want in 1528 wordt melding gemaakt van zijne weduwe Commer, die hem een aantal jaren overleefde en blijkens eene verklaring voor schepenen van Gorinchem van 15 Febr. 1543 des­ tijds oud en ziek was. Ook Cornelis'zoon Steven Volkier was stadhouder van den drossaard van Gorinchem, nadat hij eerst, in 1523, '25 en '27, in den schepenstoel had gezeten. Zijne vrouw was Catharina, dochter van Mr. Arent Spiering van Ael borch, schepen van Heusden, op 24 April 1530 testeerde hij met haar ten overstaan van schepenen van Gorinchem. Hij overleed in 1535 of '36, zijne weduwe nalatende met vier dochters, van wie er drie nog minderjarig waren. Deze vier dochters, die op 6 Juni 1544 ten overstaan van schepenen van Gorinchem de nalatenschap verdeelden van haren vader en van hare grootouders Volkier, waren: 1. Saulken Volkier, kort na haars vaders overlijden gehuwd met haren oom Arent Spiering van Aelborch Arentsz., schepen (1537, '43), thesaurier (1538-'4l) en burgemeester (1544) van Gorinchem. Hij leefde nog in Maart 1549, toen hij beleend werd met een huis te Rijswijk, Saulken werd als zijne weduwe daarmede be­ leend op 29 Dec. 1551 (Hollandsen leenregister, boek met de gespen). Zij hertrouwde in 1652 met Jan van Eek, wien zij twee zoons schonk, Bartholomeus en Steven van Eek. Na haar overlijden werd in 1559 haar onmon dige zoon Bartholomeus met bovenbedoeld leengoed beleend, hij woonde later te Utrecht, maar gaf op 30 Juni 1579 met zijn broeder Steven te Woudrichem een volmacht. 1) 2. Anna Volkier, die trouwde met Hendrick van Oud heusden, schepen te Heusden 1543 en '54, zoon van Mr. Jan van Oudheusden en Mechteld Beuckelaer. Hij over­ leed omstreeks 1555. Zijne weduwe bleef te Heusden >) Zie over deze van Eok's Ferwerda's â??Adelijk en Aanzienelijk Wapen-Boek'', Tweede Deel, II de Stuk. Volgens het daar medege­ deelde overleed Bartholomeus van Eek, die houtvester van het Sticht van Utrecht was, 3 Nov. 1622 en werd hij in de Buurkerk te Utrecht begraven. Zijn broeder Steven was kanunnik van St. Marie te Utrecht en overleed 25 April 1594. wonen en leefde nog in 1580. Zij hadden vier kinderen: a. Jan van Oudheusden, in 1557 beleend met zijns vaders leengoed van 8 morgen lands onder Oudheusden. b. Steven van Oudheusden, beleend in 1573 bij doode zijns broeders. c. Hendrick van Oudheusden, geboren in 1552, wasschepen' van Heusden (1683, '85, '86, '88, '92, 94, '97-'99, 1603, '5, '7), burgemeester (1587, '89, '91, '95, '96, 1601-'3, '7 en '11), kerkmeester (1588-'90), gasthuis meester (1599). Hij overleed zonder nakomelingen, zijne z,uster als eenige erfgenaam nalatende. d. Catharina van Oudheusden, gehuwd met Anthonis Bericouts, zoon van Willem Berwouts en Johanna van Vlierden. Hij overleed tusschen 1609 en 1613, eene dochter Johanna Bericouts nalatende, gehuwd met Boelof van Eyck (zoon van Beter van Eyck, Heer van Overbrugge, en Cecilia de Bever), haar eenige zoon Anthonis van Eyck, die zijne moeder reeds vroeg verloor, woonde op zijn huis â??het Gagelbosch' onder Blaerthem en overleed ongehuwd in 1652. 2) 3. Johanna Volkier, die trouwde met Johan Pels Gijs- bertsz., geboren in 1525, schepen van Heusden (1662-'66, '71, '72, '75 en 79), burgemeester (1579), kerkmeester (1581). Hun huwelijk bleef kinderloos. Johanna leefde nog als weduwe in 1592: 4. Arnolda Volkier, gehuwd met Hercules van Greven broeck, zoon van Dirck van Grevenbroeck, Heer van Loon op Zand 3). Hij overleed in 1569 en had bij Arnolda twee kinderen: a. Floris van Grevenbroeck, die erfde van zijn oudoom den Heusdenschen kanunnik Mr. Frans Spiering van Aelborch en trouwde met Clara de Bever, dochter van Cornelis de Bever en diens derde vrouw Clara Cheris. Zij woonden te Oirschot, waar hij 25 Aug. 1623 en zij 7 Oct. 1625 overleed. Zij hadden verscheidene kinderen. b. Theodorica van Grevenbroeck, was nog minderjarig in 1577 en leefde nog in 1610. Zegels van deze Volkiers zijn mij nooit ter hand ge­ komen. Als hun wapen wordt aangegeven een zwart veld met een stappenden zilveren kraanvogel, die zich in de opgeheven poot bijt. De halve leeuw als wapenfiguur in een bepaalde streek, door R. T. MUSCHART. In mijn collectie wapenbesohrijvingen bevinden zich 147 wapens, waarin een al of niet vergezelde halve leeuw voorkomt. Van deze 147 zijn er 67, waarvan wij met zekerheid kunnen vaststellen, dat zij gevoerd zijn of nog worden door families of personen, die gevestigd waren in het gedeelte van ons land, begrensd ten O. door de lijn Arnhemâ??-Nijmegen en ten W. door de lijn Goudaâ??Oude­ waterâ??Montfoort. ') Vgl. Taxandna 1914, blz. 124. s) Uit een acte, op 19 Sept. 1559 verleden voor schepenen van Gorinchem, waarin vermeld wordt dat Hercules'zoon Floris onder voogdij stond van zijn grootvader Jor. Dirck van Grevenbroeck, Heer van Loon, blijkt dat de vroeger geopperde onderstelling, dat Hercules een bastaard zou zijn geweest van Floris van Grevenbroeck, niet juist is.