De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

341 342 Wij vinden nl. in deze groep â??halve leeuwen' de navolgende personen en families: Mr. Huijch Aelbrechtsz., in 1483 Schepen van Schoon­ hoven, Jan Akerlaet, in 1393 heemraad van Lek en Merwede, Servaes Allertsz., in 1605 Schepen van Tiel, Marten van Andelst, in löSS'Schepen van Nijmegen, de oud-adellijke Geldersche familie van Arem, volgens het ArmorialGénéral(Arem is de oude benaming van Arnhem, Berend van Arnhem, van 1447 tot 1457 Schepen van Deventer, voert eveneens een halven leeuw als wapen volgens de Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel 1875 pag. 345), Johan van Avezaet, in 1463 Schepen van Tiel, Wilhelm Baclcer, in 1696 Lid van het S'. Caecilia-Concerfc te Arnhem, de familie Boonsnijer, ook Boonzaeier en Boonzajer geschreven, waarvan meerdere leden in de 179 eeuw te Rhenen later ook te Gorinchem en Arnhem woonden, Adriaen Bouwens, ook Bouwensz., in 1640 Schepen van Tiel, Oerard Bouwensch in 1668 Schepen van Tiel, Dirck Janse de Cemp of zooals hij zich onderteekent de Kemp, in 1665 te Maurik, Allaert Egghebrechtsz., in 1393 Schepen van Gouda, Zander Freederickz., in 1456 Schepen van Gorinchem, Gijsbert Aertsz. de Groote, in 1562 te Wijk bij Duurstede, Adriaen Hermssen, in 1651 te Capelle Aevesaet, Wi/hem Heuck, in 1459 richter van Over Betuwe, P. van Hoeven, in 1676 Raad in de vroedschap van Rhenen, de familie Hoevenaer, waarvan leden in de 17e eeuw in de regeering van Culemborg, Cornelis van Ingen, in 1639 vermeld (Ingen ligt in de Betuwe ten Oosten van Maurik), Dyrck Jansz., in 1569 onder Lienden (Lijnden ligt aan den Rijn tegen­ over Rhenen), Adriaen Leendertsz. Jongkindt, in 1618 Raad in de Vroedschap van Gouda, Jan Adriaensz. Kemp, in 1500 Burgemeester van Gorinchem, Beijer de Kemp, ao. 1539 vermeld, wiens schoonzoon Jan van Wijck onder Lienden gegoed is, vele andere personen van den f amilienaem de Kemp, in de 17e eeuw te Gorin­ chem, Wijk-bij-Duurstede, Maurik, Amerongen en de Marsche, Bijnyr van den Kerckhoff, in 1459 gerichtsman van Over Betuwe, Cornelis de Leeuw, in 1690 Schepen van Schoonhoven, de familie van Lent (Lent ligt aan de Waal tegenover Nijmegen), Ludolphus van Lienden, in 1722 te Tiel, Cornelis van der Lingen, in 1647 Schepen van Tiel, Gheryt van Lis, in 1445 Schout in Bergam­ bacht, Hugo Maas, in 1739 Subst. baljuw van Oudewater, Peter die Man, in 1472 Schepen van Tiel (de latere familie de Man), Adriaen Noest, in 1632 erfpachter in Neder Betuwe, de familie van Ommeren, volgens het Armorial Général (Ommeren ligt aan de Linge tusschen Buren en Kesteren), Ottho Jansz. Sas, in 1585 Raad van Gorinchem, Albert Sas, in 1645 Raad in de Vroedschap van Gouda, Claes Adriaensz. Spijker, in 1464 en Vrederic Claesz. Spijker in 1526 Schepenen van Gorinchem, Die derick Stout, in 1681 te Zalt-Bommel, de familie laaij, in de 18a eeuw te Tiel, Merrige van Iriest, de vrouw van Cornelis Boonsaijer, die in 1648 te Rhenen sterft, Jan de Veer, in 1319 Schepen van Gorinchem, Jan Verhee, in 1581 Schepen van Amsterdam, wiens vader Cornelis Woutersz. Verhee in 1567 Burgemeester van Gouda is, de familie Vinck, waarvan vele leden in de 16° en 17e van Wevelinchoven, in 1614 Schepen van Gorinchem, Aerl Woutersz., in 1539 Schepen van Buren, de familie van Wijhe, waartoe o.a. behoort Egbert van Wije, in 1534 richter van Arnhem en Veluwezoom, Claes van Zandwijck, in 1424 vermeld (Zandwijk was een gedeelte van Tiel, dat oudtijds zijn eigen gerecht had) en Jan Zas, in 1634 Collecteur van de grafelijkheidstollen te Gouda. Deze allen voeren een halven leeuw zonder meer in hun wapen, terwijl Willem Aelbrechtsz., in 1445 Schepen van Gouda, Johan van Aelhuijsen, in'1654 rector van het gymnasium te Tiel (zie Ned. Leeuw 1911 kol. 119), Ariaen Ariaensz., in 1484 Schepen van Gorinchem, Cor­ nelis van Beusichum, in 1632 Schepen van IJsselstein, Gerrit Jansz. van Couicenhoven, in 1542 Schepen van Schoonhoven, Florgs Gerits die Jonghe, in 1438 heem­ raad van Bergambacht, Adriaen van'de Langstraet, in 1669 Schepen van IJsselstein, en Jan Willemsz., in 1432 Schepen van Gouda, den halven leeuw vergezeld van één of meer voorwerpen voeren. Dat van de 147 personen en families, wier wapens een hal ven leeuw vertoonen, ten minste 57 dat is dus ruim 38 % in de boven aangeduide streek van ons land thuis behooren, acht ik te opvallend om hierbij aan toeval te denken en ik neem dan ook aan, dat in deze land­ streek de halve leeuw om de een of andere reden als een geliefde wapenfiguur werd beschouwd. Behalve de bovengenoemde wapens bevinden zich in de groep â??halve leeuwen' nog 3 zeer bijzondere wapens nl. wapens, die niet de bovenste helft van eenen klim menden leeuw, doch de onderste helft daarvan vertoonen. En is het nu niet hoogst merkwaardig, dat de personen, die deze wapens voerden, allen in de Betuwe of onmid­ dellijke nabijheid daarvan gevestigd waren? Dit zijn nl. Huybert van Laar, in 1417 Schepen van Buren (zegel met randschrift in het Nassausch Domein Archief), Aert van Soelen, in 1733 te Druten (Druten ligt ten Zuiden van de Waal beoosten Tiel), Arno/dus van Soelen, wiens vrouw Anthonia Johanna Cremers in 1734 te Batenburg testeert, en Cornelis Vermeulen, in 1647 Schepen van Buren. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. Theol. W. ROTSCHEIDT te Essen-West. eeuw in de regeering van Gorinchem, Wilhem van Werck hoven, in 1697 Schepen van Culemborg (Werkhoven ligt even ten Noorden van Culemborg), Balthazar Jansz. (Vervolg van XLIV, 310). 1780, 22 April. Henderich Verveer Roterodami, Medi­ cinae Candidatus. Pater: Henrich Verveer, Mercator. 1780, 7 Oct. Jacob Laurens Veen te Vierlinxbeck. Pater: Maasto Veen, Procureur int Land van Cuyk. 1780, 24 Oct. Hermannus Paulus Heutz Venlona. Pater: Johannes Jacobus Heutz, Juris Licentiatus et Consul. 1780, 23 Dec. Jan Marteling Amstelodamus. Pater: Gerret Marteling. 1781, 10 Jan. Wilhelmus Augustinus Berniere Venlona. Pater: Raymundus Berniere, Chirurgus hospitalis mili taris in Venlo. 1781, 14 April. Wilhelm Heinrich Hajenius Panner den(?). Pater :-J?antaleon Hajenius, oeconomicus. 1781, 29 Juni. Hugo Verveer Roterodamus, Medic. stud. Pater: Henricus Verveer, Mercator. 1781, 15 Oct. Johannes Andreas Tengbergen Doesburg.