De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

365 366 door Margarieta Bettels Smeenk, waarschijnlijk identiek met de ongehuwde dochter, die Ds. Mar­ tinjus volgens H. S. Borger bij zijn dood in 1814 naliet. 2) dochter, geb. Archangel geh. overl. na 1814 (volgens idem). 3) en 4) twee kinderen, geb. Archangel, f vóór 1802. 5) dochter, geb. Archangel + 1786, f tijdens den terugreis uit Archangel in 1788 aan den ingang van de Witte Zee, het lijkje werd overboord gezet. 6) Petrus Martinius, ged. Harderwijk 22 Febr. 1789, waarschijnlijk identiek met ??een zoon in militairen dienst van wien men niet weec of hij nog in leven is' (H. S. Borger), overl. D? 1814. VI bis. Franciscus Martinius, geb. Elspeet 16 Oct. 1743, ged. ald. 20 Oct., tr. 1) Hierden Juni 1769 (ondertr. Harderwijk 28 Mei) Geertruyd Oosterbaan'* °), ged. Harderwijk 10 Mei 1750, f tusschen 1785 en 1792, di. van Hendrik Oosterbaan en Sara Palthe, 2) Haarlem Oct. 1792 (ondertr. Harderwijk 16 Sept.) Gerarda Aalten, j.d. te Haarlem wonende. Uitliet eerste huwelijk: 1) Dithmar Bernardus Martinius, ged. Harder­ wijk 13 Juli 1770, luitenant ter zee 1794 (volgens Staat van Oorlog), wijkt uit na de revolutie 1795 (Rassemblement van Osnabrück) en wordt als oud Ned. zeeofficier in 1799 benoemd tot bevelhebber over een der in de haven van den Helder door de Engelschen veroverde bodems. Zie N. Ned. Biogr. Woordenboek deel VII in voce, de Jonge, Het Ned. Zeewezen, V, blz. 487. Waarschijnlijk bleef hij buitenslands, immers in_ de overl. adv. van zijn broeder Hendrik Oosterbaan Martinius staat: ??uit hoofde van buitenlandsche familie­ betrekking wordt deze annonce nu eerst geplaatst'. 2) Hendrik Oosterbaan Martinius, volgt VII. 3) Irangois Martinius, volgt VII bis. 4) Henrica Sara Martinius, ged. Harderwijk 19 Oct. 1775, f jong. 5) Henrica Sara Martinius, ged. id. 27 Febr. 1777, f ongehuwd Amst. 23 Nov. 1834. 6) Petronella Geertruyd Martinius, ged. id. 3 Mei 1778, t ongehuwd Nijkerk 12 Aug. 1847. 7) Barnardus Anthony Martinius, ged. id. 13 Juni 1779. 8) Anna Martinius, ged. id. 4 Febr. 1781, f ongehuwd Beek (Geld.) 22 Juli 1836. 9) Petrus Martinius, ged. id. 27 Juli 1783. 10) Geertrut/d Oosterbaan Martinius, ged. id. 23 Juni 1785. VII. Hendrik Oosterbaan Martinius, geb. Harderwijk 13 Nov. 1771, ged. ald. 15 Nov., apotheker, f Uithoorn 25 Sept. 1842 (in de overl. acte wordt hij genoemd: ??Martinius', in de overl. advert.: ??Oosterbaan Martinius'), tr. Breda 30 Oct. 1805 Magdalena Cantzlaar21), geb. Breda 8 Mrt. 1784, i0) Haar zustor was Agnes Eusebia 'Oosterbaan, ged. Harderwijk .8.Aug. 1745, ondertr. ald. 22 Jan. 1764 Dr. med. Daniël van Bos- huiien Craanen, uit welk huwelijk Dr. Daniël Craanen en Dr. Hendrik Oosterbaan Craanen, zie van der Aa, Biogr. Woordenboek in voce en Na'vorscher 1854, 280. ' ') Zie over het geslacht Cantzlaar: Ned. Leeuw 1920, 242-en 289 e. v. j Ned. Patr. in voce, ged. ald. 11 Mrt, f Veenendaal 14 Juli 1847, dr. van Hugo Cantzlaar en Geertrui Kamerling. Uit dit huwelijk: 1) Geertruida Francina Oosterbaan Martinius, geb. 18 Sept. 1806, tr. haar oom Jan Hugo Cantzlaar, geb. Breda 25 Mei 1791, ged. ald. 6 Juni. Geen kinderen. 2) Hugo Jan Oosterbaan Martinius, geb. 12 Aug. 1807, f 25 Aug. 1807. - 3) Hugo Jan Oosterbaan Martinius, geb. 30 Sept. 1808, f 's-Gravenhage (komend uit Demerara) l'O Dec. 1858. Ongehuwd. In de overl. adv. en ook in Ned. Leeuw 1920, 290 wordt hij Hugo Jan Martinius genoemd. 4) Gillis Geertrudus Oosterbaan Martinius, volgt VIII. 5) Hendrika Sara Oosterbaan Martinius, geb. Thamen a/d Amstel 20 Dec. 1818, f Veenendaal 27 April 1865. Ongehuwd. 6) Eliza Hendrika Oosterbaan Martinius, dood­ geboren Thamen a/d Amstel 14 Deo. 1819 (in Ned. Leeuw t.a.p. staat foutief: 11 Dec). VIII. Gillis Geertrudus Oosterbaan Martinius22), geb. Uithoorn 19 Mrt. 1814, gedurende 53 jaar genees­ heer te Veenendaal, afgeschreven naar Apeldoorn 16 Mei 1891, t Apeldoorn 11 Mrt. 1893, tr. Veenen­ daal 28 Juli 1848 Grietje Hoolboom, geb. Veenen­ daal 16 Jan. 1830, f Apeldoorn 11 Juli 1894, dr. van Lambert Hoolboom, landbouwer, en Arrisje van Doldér. Uit dit huwelijk: 1) Magdalena Hendrica Martinius, geb. Veenen­ daal 31 Mei 1849, t Amerongen omstr. 1908, ondertr. Veenendaal 28 Juli 1873 Dirk VosHzn., wijnkooper. 2) Arsina Lambertina Martinius, geb. Veenendaal 24 Sept. 1850, ongehuwd. 3) Hendrik Hugo Martinius, volgt IX. 4) Gertrude Irancina Martinius, geb. Veenen­ daal 4 Dec. 1854, tr. in Transvaal met Ds. N. N. van der Wal, welk huwelijk door echtscheiding werd ontbonden. 5) Lambertus Gerrit Martinius23), geb. Veenen­ daal 31 Mei 1857, ingeschreven als med. stud. Amst. 1875??1878, te Utrecht 1878, arts eerst te Ruurlo, later in Transvaal. Gehuwd, waarschijnlijk twee kinderen. 6) Hugona Jannette Martinius, geb. Veenendaal 27 Oct. 1859, directrice 'van het Diaconessen-huis te Leeuwarden, in 1904 te Soerabaya. ,7) Jan Hugo Martinius, geb. Veenendaal 29 Aug. 1862, ingeschreven als med. stud. Utrecht 1879, emigreert naar Transvaal, waar hij kantonrechter wordt, f aldaar 1892. Gehuwd, met één dochter. 8) Henrica Susa Martinius, geb. Veenendaal 3 Mei 1866, ongehuwd f 'Utrecht 9 Juni 1925. ') In de geb. en huw. acte wordt als naam vermeld ??Oosterbaan Martinius'. Hij teekende echter meestal alléén ??Martinius'' en komt als zoodanig met zijn kinderen in het Bev. Eeg. te Veenendaal voor. ?? Zijn naam paraiaseert onder de medewerkers van den Na vorscher, zie o.a. 37e jaar, blz. 305. n) Deze-schijnt zich ??Oosterbaan Martinius' te noemen, in het Alb. Ac. van Arasterdam staat abusievelijk ??Martinus'.